Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 2 Kɔdɛnti

2 Kɔdɛnti 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kucɛ mɛtɑ̃ɑ̃́mmɛ̀ mmɛ n kɔroomɛ̀ di ciɛ. Ti wɑ̃̀rimu kɛ tú kɛ̀ bɛ̀ wɑ́tìrì òmɔù dí tì tũ̀ntɛ bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ yoo bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti ììkɛ̀ bɛ̀ɛ̀ yɑ̀.
2N sòò bo dìì mɔ̀nnì di ciɛ kucɛ mɛdɛ́rímmɛ̀ kɛ́cɑummu bɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi, nkɛ́wɛ̃tɛ kɛ́ bɛ̀ cɑu bɑ́ n yí mɛ mbɛ̀ bonɛ̀mɛ̀ bɛmbɛ nɛ̀ bɛtɔbɛ̀ kɛ tú n tɛ̃́nkɛ í yóó cĩ́ɛ̃́ nhòmɔù m bo tuɔkoo dìì mɔ̀nnì di ciɛ.
3Kɛ̀ di dɔ́ kɛ́yɑ̀ dɛ̀ɛ̀ bɛnkú dɛ̀ndɛ kɛ dò nKirisi nɑ́ɑ́ m miɛkɛ di bo dɛ̀ yɑ̀. Kirisi í cĩĩnnì ò bɛnkúmu o wɛ̃rímú di cuokɛ̀.
4Ò do cĩĩnnìmu kɛ̀ bɛ̀ɛ ò bɑɑkɛ́ kudɑpɑ̃ɑ̃tí kòo yɑ̃̀ńtɛ́ nɛ̀ Kuyie nkó muwɛ̃rímú, ti múnkɛ cĩĩnnìmu ò do dòmmɛ̀, kɛ̀ Kuyie nkó muwɛ̃rímú nɛ́ ti bonɛ̀ mù do ò bonɛ̀ mɛ̀ɛ̀ botí, kɛ̀ ti pĩ́ mmutɔ̃mmú di cuokɛ̀.
5Wéntɛ́nɛ̀ dimɑ́ɑ̀ kɛ́yɑ̀ kɛ̀ di tɑ̃́kùmɛ̀ fìíkú, kɛ́yɑ́ɑ́kɛ́ dimɑ́ɑ̀ kɛ́yɑ̀ kɛ̀ Kirisi bo di miɛkɛ, kɛ̀ di yɑ̀ɑ́kɛ́ kɛ sɔ̃́ nhò í bo di miɛkɛ di yĩɛ̃kɛmu.
6N yɛ̀mmɛ̀ dò ndi yɛ̃́mu n yɑ̀ɑ́kɛ́mɛ̀ m mɑ́ɑ̀ kɛ yɑ̀ Kirisi bomɛ̀ m miɛkɛ kɛ̀ n tu o kou.
7M bɑ́ɑ́mmu Kuyie nkɛ di bɑ́ɑ́ dɔɔ̀ mɛyɛi, n yí dɔ́ m bɛnkɛ n nɔmmɛ̀, bɑ́ kɛ̀ n yí tú òmɔù di ndɔɔri mɛsɑ̀ɑ̀.
8M bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́yetɛ timɔ́mmɔnti tìì tu Kuyie nkpɛti, n ti ndɔ́.
9Dɛ̀ ɔ̃ nni nnɑɑtimu n cĩ̀ĩnnì dìì mɔ̀nnì kɛ̀ di kpeńnì. M bɑ́ɑ́mmu Kuyie nkɛ tú kù dɔ̀kɛ di kpénkùnnɛ ku kó kucɛ miɛkɛ.
10Dɛɛ̀ te kɛ̀ n di wɑ̃̀ri dipɑ́tíri kɛ kpɑɑ́o, kɛ̀ dɛ̀ bo yie nkɛ̀ n tùɔ̀koo m bɑ́ɑ́ di kpɑnnɛ̀. Kuyie nyí n duɔ́ mmuwɛ̃rímú kɛ̀ m bo di fɛ̃́ũ, kù mù nni nduɔ́ nkɛ̀ m bo di kpénkùnnɛmu ku kó kucɛ miɛkɛ.
11N kɔbɛ dɛ̀ ndi nɑɑti, kɛ̀ di nkótírí Kuyie nkó kucɛ miɛkɛ, kɛ nyɑ́úkùnko ditɔbɛ̀ kɔ̃̀ntì, kɛ́nwɛ̃ ndinùù, kɛ́nnɑɑtinɛ̀ ditɔbɛ̀. Kuyie nkùù ti dɔ́ kɛ ti duɔ́ ndiwɛ̀ì kù ndi bonɛ̀.
12Dɔunɛ̀ ditɔbɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀. Kirisi kɔbɛ bɛmɔu bɛ̀ɛ̀ bo diɛ mbɛ̀ di dɔunkoo.
13Ti Yiɛ̀ nYesu Kirisi kó mɛsɑ̀ɑ̀ nní ndi bonɛ̀, kɛ̀ Kuyie nni ndi dɔ́, kɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù mùù ti tɑunko kɛ̀ mù ndi bonɛ̀ dimɔu.