Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 2 Kɔdɛnti

2 Kɔdɛnti 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mí Pɔɔri míì dɔ́ kɛ́ di bɛ́innɛ̀. Mí nwèè yɔ̀ɔ̀ nKirisi n dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ sɑ̀ɑ̀ nkpɛ́í, kɛ́ndònnɛ̀ di miɛkɛ bɛ̀mɑbɛ̀ tumɛ̀ nh ɔ̃ nyɔɔ̀ n di bonɛ̀ dìì mɔ̀nnì kɛ́dɛ́tɛ́ kɛ́kpenkɛ.
2Bɑ́ɑ́ duɔ́nnɛ̀ kɛ̀ n kɔtoo dìì yiè di ciɛ kɛ̀ n nɑ́ɑǹtì ńkpeńnì, n yí yó nnɑ́ɑ́nnɛ̀ bɛ̀ɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ dò n dɔɔri nɛ̀ onìtì kó mɛciì nkɛ yĩɛ̃̀kù.
3Ti tú bɛnìtìbɛ̀ mbɛ, ti nɛ́ í mɑù nɛ̀ onìtì kó mɛciì.
4Ti kó tikpɑ̀rìnɛntì í tú kutenkù kuù nkpɛti, ti tú Kuyie nkpɛti nti kɛ kpeńnì, kɛ bo nɑ kɛ́pɔntɛ sicɛ̃kperí.
5Ti ti nkɔùnɛ̀ mɛyɑ́ɑ̀bìsíyɛ̀mmɛ̀ nɛ̀ sifeí kɔ̃mɛ, dɛ̀ɛ̀ ti dítìnko Kuyie mbíɛ́kɛ̀. Ti ti mpĩĩnnɛ̀ mɛnitiyɛ̀mmɛ̀ kɛ mɛ niù Kirisi borɛ̀, kɛ̀ mɛ̀ yìé nho kpɛti.
6Kɛ̀ di yie ndìì mɔ̀nnì ti kpɛti ti bo kpetínnɛ́ bɛ̀ɛ̀ yetírí Kuyie nkpɛti.
7Bɛ̀ wèí dɛ̀ɛ̀ wenni dɛ̀ndɛ fɛnɔ̀nfɛ̀. Kòò mɔù yɛ̀mmɛ̀ dò nhò tu Kirisi kou, wè nyɛ̃́ kɛ dò nti múnkɛ bɛ ntú.
8Di yɛ̀mmɛ̀ dò m pɔtì Kuyie nni niímmɛ̀ kpɛ́í nkɛ. N do dòmmu kɛ́mpɔtì kɛ̀ dɛ̀ɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ mɛmmɛ bɑ́ ifɛi bɑ́ nni mbo, kɛ yɛ̃́ Kuyie kuù n niímmɛ̀ kɛ̀ m bo pĩ́ mmutɔ̃mmú kɛ di kpénkùnnɛ, dɛ̀ í tú n yóó di bɔ.
9N yí di wɑ̃ũ yɛpɑ́tɛ kɛ̀ bo donnɛ́ di kɔ̃m̀bùɔ̀tì.
10Bɛ̀mɑbɛ̀ nɑ̀ɑ́ nkɛ tú: M pɑ́tɛ nɑ́ɑǹtì ɔ̃ nkpeńnì kɛ yóù, kɛ̀ n nɛ́ kɔ̀too nni ncĩ̀ĩ̀nnì kɛ nɑ́ɑ́ nkɛ kɔɔ́ nkɔɔ́ nkɛ̀ dɛ̀ dò mmɛsémmɛ̀ kpɛrɛ.
11Wèè nɑ̀ɑ́ mmɛmmɛ wè nyɛ̃́ kɛ dò n di wɑ̃ũ tì nɛ̀ nh ɔ̃ɔ̃ kɔtoo kɛ́nnɑ́ɑ́ ntì dɛ̀ í cɑ̃́ɑ̃́.
12M bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́mbeúnɛ̀ m mɑ́ɑ̀ bɛ̀ɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ dò mbɛ̀ dɛu. Bɛ̀ tu tiyɛìntì nti kɛ ɛrìnɛ̀ bɛmɑ́ɑ̀ bɛtɔbɛ̀.
13M bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́nsɑ̃ntí m mɑ́ɑ̀ kɛ̀ dɛ̀ɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ Kuyie nni mbennɛ́ nɛ̀ dɛ̀, n yó nsɑ̃ntí m mɑ́ɑ̀ Kuyie nni mbennɛ́nɛ̀ dɛ̀ ndɛ. Dɛ̀ɛ̀ tú m bo kɔtoomɛ̀ di ciɛ.
14N nɑ nyĩ n dɔ̀ɔ̀ n do í dò nkɛ́dɔɔ̀ dɛ̀ ndɛ kɛ̀ n do í kɔ̀too di ciɛ, míì mɛ nkɔ̀too di ciɛ kɛ di nɑ̀kɛ́ Kirisi kó Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì.
15Ti í dɔ́ kɛ́mpɔtìnɛ̀ bɛtɔbɛ̀ pĩ mmùù tɔ̃mmú. Ti dɔ́ di tɑ̃́kùmɛ̀ mɛɛ̀ kpenkɛ, kɛ̀ n tɔ̃mmúu yíɛ́ kɛ́dɛukɛ di cuokɛ̀, mù nɛ́ bɑ́ɑ́ pɛ̃ɛ̃tɛ́ Kuyie nyɛ̃ mmù ḿberínɛ̀ dɛ̀.
16Dɛ kó difɔ̃nkúò m bo nɑ kɛ́nɑ́kɛ́ Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì yɛhɛkɛ̀ tɛyɛ̀ òmɔù mu nyí nɑ̀kɛ́ yɛ̀, n yí dɔ́ n sɔɔtɛ́ òmɔù pĩ ndɛ̀ mutɔ̃mmú.
17Wèè dɔ́ kɛ́mpɔtì wè mpɔtì nɛ̀ Kuyie nhò dɛɛtɛ́mɛ̀.
18Kuyie nsɑ̃ntí wè weè tu onìtì dɛ̀ í tú wèè sɑ̃ntí omɑ́ɑ̀.