Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 1 Isɑ̃ɑ̃

1 Isɑ̃ɑ̃ 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Wèè yie nYesu Kirisi tumɛ̀ Kuyie mBirɛ dɛ yiɛ̀ ntu Kuyie mBirɛ ndɛ. Wèè dɔ́ ti cicɛ Kuyie nwe ndɔ́ ku bí tɛì.
2Kɛ̀ ti dɔ́ Kuyie nkɛ tũ̀ nku tɑnnɔ̀ ti bo dɛ mbɑntɛ́ ti túmɛ̀ ku bí.
3Kɑ̀ɑ dɔ́ Kuyie ndɛ̀ ɔ̃ɔ̃ í ndɑ yóunɛ̀ ɑ bo ndɔɔrimɛ̀ ku tɑnnɔ̀ yɛ̃mmɛ̀.
4Kuyie nkó ibí nɔmmu kutenkù mɛtɑ̃́kùmɛ̀ mɛɛ̀ ɔ̃ nte kɛ̀ ti nɑ kutenkù.
5We nhɔ̃ɔ̃ nɑ kutenkù kuu? Wèè tɑ̃́ wènwe kɛ dò nYesu tú Kuyie mBirɛ.
6Dɛnɛnnɛ̀ bo dɛ̀tɑ̃ɑ̃ti ndi dɛ̀ɛ̀ ti nɑ́ɑ́ nYesu túmɛ̀ Kuyie mBirɛ. Kuyie ntɑmmɛ̀ bɛ̀ do kèè mɛ̀ bɛ̀ ò ɑ̃ɑ̃̀ dìì mɔ̀nnì bɑ̀tɛ́mmù, nɛ̀ tìì do dɔ̀ɔ̀ o kṹṹ mmɔ̀nnì, nɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù mmùù bo ti miɛkɛ mù ti nɑ́ɑ́ ntì.
8Mɛniɛ nnɛ̀ o kṹṹ nɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù dɛ̀ wɛ̃ḿmu dɛ̀ nɑ̀ɑ́ ntì.
9Kòo nìtì yɑ̀ dɛ̀mɑrɛ̀ kɛ bɛ́i, nti ɔ̃ɔ̃ yiemmu. Kuyie mpɛ̃ɛ̃tɛ́mu onìtì, ti dò nkɛ́yiemmu kù bɛ́i ntì kɛ yĩ Yesu tú ku Birɛ.
10Wèè yie nKuyie mBirɛ ò yie nKuyie mbɛ́i ntì nti, wèè mɛ nyí dɛ̀ yie nhò yu Kuyie nku siyɑ́ɑ̀bìsí yiɛ̀, kɛ yɛ̃́ ò í yiemmɛ̀ kù bɛ́i ntì ku Birɛ kpɛ́í.
11Ntɛ Kuyie nnɑ̀kɛ́ tì kɛ tú nɛ̀ ku Birɛ borɛ̀ ndɛ kù ti duɔ́mmɛ̀ mufòmmu mùù bo sɑ̃́ɑ̃̀.
12Wèè tɑ̃́ Kuyie mBirɛ weè yó nfòù sɑ̃́ɑ̃̀, wèè í dɛ̀ tɑ̃́ ò bɑ́ nfòù sɑ̃́ɑ̃̀.
13N di wɑ̃̀ri dɛ kó tinɑ́ɑǹtì, kɛ̀ di bo nyɛ̃́ di mɔkɛ mɛ̀mmɛ mufòmmu mùù bo sɑ̃́ɑ̃̀, díndi bɛ̀ɛ̀ tɑ̃́ Kuyie mBirɛ.
14Ntɛ dɛ̀ɛ̀ te kɛ̀ ti í yĩɛ̃̀kù, kɛ̀ ti mɔɔ dɛ̀mɑrɛ̀ Kuyie, kɛ̀ dɛ̀ tu ku kó mɛdɔ́kùmɛ̀ kù ɔ̃ɔ̃ ti kéntɛ́mu.
15Kɛ̀ ti yɛ̃́ kɛ dò nkù ti kémmú, ti nyɛ̃́ kɛ dò kù ti duɔ́mmu ti kù mɔɔ dɛ̀.
16Kòò mɔù yɑ̀ otɔù kòò dɔ̀ɔ̀ri mɛyɛi mmɛ̀ɛ̀ dò nKuyie mbo ò cĩ̀ɛ̃́ nwèe bɑ́ntɛ̀ Kuyie nkɛ̀ kùu ò cĩ̀ɛ̃́. Mɛyɛi mmɑmɛ̀ bomu Kuyie nyí cĩ́ɛ̃nko mɛ̀ n yí yɛ̃ ndi mbɑ́ɑ́ Kuyie mmɛɛ̀ kpɛ́í.
17Mɛyɛi mɛmɔu tú mɛyɛi mmɛ, kɛ̀ mɛ̀mɑmɛ̀ nɛ́ bo kɛ̀ Kuyie mmɛ̀ cĩ́ɛ̃nko.
18Ti yɛ̃́mu kɛ dò nKuyie nte wè ɔ̃ɔ̃ í nkpɑɑ́ dɔɔri mɛyɛi, Kuyie nte wè tu wè, kù ɔ̃ nhò bɑ̀ɑmu dibɔɔ̀ kɛ̀ dì bɑ́ɑ́ ò kɑ̀ɑ́kɛ́.
19Ti yɛ̃́mu kɛ dò nKuyie nkuù ti te, kɛ̀ dibɔɔ̀ te kutenkù kuu nkɔbɛ bɛ̀ɛ̀ yetɛ Kuyie nkpɛti.

20Ti yɛ̃́mu kɛ dò nKuyie mBirɛ kɔ̀tɛní kɛ ti teennɛ̀ kɛ̀ ti yĩ̀ɛ̃́tɛ́ Kuyie nkumɔ́mmɔnku, kɛ kù tɑunɛ̀ ku Birɛ Yesu Kirisi kpɛ́í, nweè tú Kuyie nkumɔ́mmɔnku, kɛ duɔ̀ mufòmmu mùù bo sɑ̃́ɑ̃̀.
21M bí mɛntɛnɛ̀ dimɑ́ɑ̀ yɛbɔkɛ̀!