Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 1 Isɑ̃ɑ̃

1 Isɑ̃ɑ̃ 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1M bí n di wɑ̃̀ri ti nnɑ́ɑǹtì kɛ̀ di bɑ́ ndɔɔri mɛyɛi mmɛ, kòò mɔù mɛ ndɔ̀ɔ̀ mɛyɛi nti mɔkɛmu Yesu Kirisi, wèè yóó nɑ́kɛ́ ti kpɛ́í nKuyie mborɛ̀ wenwe wèè kpɑ mɛyɛi.
2Weè duɔ́ nhomɑ́ɑ̀ kɛ̀ bɛ̀ ò kùɔ ti yɛi nkpɛ́í nkɛ̀ Kuyie mbo ti cĩ́ɛ̃́, dɛ̀ í tú timɑ́ɑ̀, bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu ndi.
3Kɛ̀ ti yíé nKuyie ntɑnnɔ̀ mɛm̀mɛ ti bo bɑntɛ́mɛ̀ kɛ dò nti kù yɛ̃́.
4Kòò mɔù tu ò yɛ̃́ Kuyie nkɛ̀ nɛ́ í tũ nku tɑnnɔ̀ ò soúmmu.
5Wèè mɛ nyíé nKuyie nkpɛti, weè kù dɔ́ mɔ́mmuɔ, nɛ̀ dɛndɛ ti bo bɑntɛ́mɛ̀ kɛ dò nti kù tɑunnɛ̀.
6Wèè yĩ́ ò tɑunnɛ̀ Kuyie, nho borimɛ ńdò Kirisi kɔ̃mɛ do dòmmɛ̀.
7N kɔbɛ n dɔ́ bɛ̀, dɛ̀ í tú ditɑnnùù pɑ̀nnì ndi n di wɑ̃̀rimɛ̀, di dì yɛ̃́mu nɛ̀ dimɔ̀nnì, bɛ̀ dì ndi nɑ̀kɛ́mu.
8Kɛ̀ dì nɛ́ tú dipɑ̀nnì, kɛ yɛ̃́ Kirisi weè dì nti bɛnkɛmɛ̀ nɛ̀ o borimɛ miɛkɛ kɛ̀ ti mɛ̀ tũ̀, ti yie ndìì mɔ̀nnì dɛ kó ditɑnnùù, dibiìnnì ɔ̃ɔ̃ pɛ̃ɛ̃tɛ́mu kɛ̀ kuwennikuu yɛ̀nní.
9Wèè yɛ̀mmɛ̀ dò nhò bo kuwenniku miɛkɛ, kɛ nɛ́ níí nho kou tɔù ò kpɑɑ́ dibiìnnì miɛkɛ nkɛ.
10Wèè dɔ́ o kou tɔù, weè bo kuwenniku miɛkɛ, wè í yóó do.
11Wèè níí nho kou tɔù ò bo dibiìnnì miɛkɛ nkɛ, kɛ̀ dì ò yɛ̃̀ĩkùnnɛ bɑ́ ò í yɛ̃́ ò kɔ̀ri kɛ̀.
12M bí, n di wɑ̃̀ri kɛ yɛ̃́ Kuyie ndi cĩ̀ɛ̃́mmɛ̀mu di yɛi nnɛ̀ Yesu Kirisi kpɛ́í.
13Díndi bɛkótíbɛ̀ n tì ndi wɑ̃̀ri kɛ yɛ̃́ di yĩ̀ɛ̃́tɛ́mɛ̀ weti weti Kirisi wèè do bo kɛ̀ Kuyie mmu nyí dɔ̀ɔ̀ kutenkù. Díndi bɛdɑpɑ̀mbɛ̀ n di wɑ̃̀ri di nɑ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ oyɛiwe.
14Díndi ibí n di wɑ̃̀ri kɛ yɛ̃́ di yĩ̀ɛ̃́tɛ́mɛ̀ ti cicɛ. Díndi bɛkótíbɛ̀ n di wɑ̃̀ri kɛ yɛ̃́ di yĩ̀ɛ̃́tɛ́mɛ̀ weti weti wèè do bo kɛ̀ Kuyie mu nyí dɔ̀ɔ̀ kutenkù. Díndi bɛbɛ́m̀bɛ̀ n di wɑ̃̀ri, kɛ yɛ̃́ di yiemmɛ̀ Kuyie nnɑ́ɑǹtì kɛ̀ tì pĩ nkɛ̀ tì di kpénkùnnɛ kɛ̀ di nɑ dibɔɔ̀.
15Bɑ́ ndɔ́nɛ̀ kutenkù kuu nnɛ̀ ku kpɛrɛ. Kòo mɔù dɔ́ kutenkù ò í dɔ́ ti cicɛ Kuyie.
16Kutenkù yɛiku kuu mmiɛkɛ ɑ bo ndɔ́mɛ̀ kɛ́dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi nkó mɛyɛ̀mmɛ̀ mɛɛ̀ bo, kɑ̀ɑ yɑ̀ dɛ̀ ɑ́ ndɛ̀ dɔ́, kɛ́mpɔtì ɑ mɔkɛmɛ̀. Kutenkù kpɛrɛ í wɛ̃nnɛ́ Kuyie nkpɛrɛ.
17Kutenkù pɛ̃nkɛ́mu nɛ̀ ku kpɛrɛ, bɛnìtìbɛ̀ wùó ndɛ̀, kɛ dɛ̀ yɑ̀ɑ́. Wèè dɔ̀ɔ̀ri Kuyie ndɔ́mɛ̀ weè yó nfòù sɑ̃́ɑ̃̀.
18M bí, kutenkù ɑutɛ́ kɛ bo deèmu, di kèèmu, bɛ̀ tumɛ̀ Kirisi kpɑntídɛ̀ntɔù dò nkɛ́kɔtɛní, Kirisi kpɑntídɛ̀ntɔbɛ̀ í sénní di mmɔ̀nnì. Dɛɛ̀ te kɛ̀ ti bɑntɛ́ kɛ dò nkutenkù ɑutɛ́ kɛ bo deè.

19Dɛ kó bɛnìtìbɛ̀ do bo ti cuokɛ̀ nkɛ kɛ ìtɛ́ kɛ yɛ̃́ bɛ̀ do í túmɛ̀ ti kɔbɛ mɔ́mmɔmbɛ, kɛ̀ bɛ̀ do ntú ti kɔbɛ mɔ́mmɔmbɛ bɛ̀ nɑ nti kpɑɑ́nɛ̀mu. Bɛ̀ yɛ̀mu bɑ́ wè kòò bɑntɛ́ kɛ dò mbɛ̀ do í tú ti kɔbɛ.
20Díndi mɛ nyí bɛ̀ dònnɛ̀, Kirisi di duɔ́mmu Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù kɛ̀ di yɛ̃́ timɔ́mmɔnti.
21N yì di wɑ̃̀ri kɛ yɛ̃ ndi í yɛ̃́ timɔ́mmɔnti, di tì yɛ̃́mu kɛ bo nɑ kɛ́bɑtɛ timɔ́mmɔnti nɛ̀ siyɑ́ɑ̀bìsí.
22Siyɑ́ɑ̀bìsí yiɛ̀ ntu we? Wèè yetɛ wènwe kɛ yɛ̃ nYesu í tú Kirisi, weè tu Yesu kpɑntídɛ̀ntɔù, kɛ yɛ̃́ ò yetɛmɛ̀ Kuyie nnɛ̀ ku Birɛ.
23Wèè yetɛ Kuyie mBirɛ ò yetɛmu Kuyie, kɛ̀ wèè yie nKuyie mBirɛ ò yiemmu Kuyie.
24Dɛɛ̀ te kɛ̀ n tu nyíénnɛ̀ bɛ̀ di tié nyìì tié mmɛketimɛ̀ mɔ̀nnì. Mɛmmɛ di bo ntɑunnɛ̀mɛ̀ Kuyie nnɛ̀ ku Birɛ sɑ̃́ɑ̃̀.
25Kuyie mBirɛ ti nɑ̀kɛ́mu kɛ tú dɛ̀ bo ti duɔ́ mmufòmmu mùù bo sɑ̃́ɑ̃̀.
26N di wɑ̃̀ri dɛ kó tinɑ́ɑǹtì bɛ̀ɛ̀ di soú mbɛ̀ kpɛ́í nkɛ.
27Kirisi di duɔ́mmu Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù kɛ̀ mù bo di miɛkɛ, dɛ̀ tɛ̃́nkɛ í dò mbɛ̀ di nɑ́kɛ́ dɛ̀ɛ̀ wenni nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ sĩ̀, mmù di tiè ntì tu timɔ́mmɔnti nti, mù í soú. Nyíénnɛ̀ mù di tiè ntì kɛ́ mmù tɑunɛ̀ sɑ̃́ɑ̃̀.
28M bí di ntɑunnɛ̀ ti Yiɛ̀, kòo nwɛ̃tiní bɑ́ di í yĩɛ̃̀kù kɛ̀ ifɛi di bo.
29Di yɛ̃́mu kɛ dò nKirisi do dɔɔri Kuyie ndɔ́mɛ̀, di dò nkɛ́nyɛ̃́mu kɛ dò nwèè dɔ̀ɔ̀ri Kuyie ndɔ́mɛ̀, weè tu Kuyie mBirɛ.