Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 1 Isɑ̃ɑ̃

1 Isɑ̃ɑ̃ 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1N kɔbɛ n dɔ́ bɛ̀ di bɑ́ nyíé bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu kpɛti, bɛ̀ɛ̀ tu bɛ̀ nɑ̀ɑ́ ntì bonní Kuyie mborɛ̀, di níí bɛ̀ yɑ̀ɑ́kɛ́, kɛ́yɑ̀ kɛ̀ bɛ̀ nɑ̀ɑ́ ntì bonní Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù borɛ̀, kɛ yɛ̃́ bɛsṹkùbɛ̀ soúmmɛ̀mu kɛ tú bɛ̀ nɑ̀ɑ́ nKuyie nnɑ́ɑǹtì.
2Ntɛ di bo yĩ́mɛ̀ kɛ́bɑntɛ́ wèè nɑ̀ɑ́ Kuyie nkpɛti. Wèè nɑ̀ɑ́ nweti weti Yesu Kirisi nɑɑ́mmɛ̀ onìtì, weè nɑ̀ɑ́ ntìì bonní Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù borɛ̀.
3Wèè mɛ nyí tì yie nhò mɔ̀kɛ Yesu kpɑntídɛ̀ntɔù kó mɛyɛ̀mmɛ̀ mmɛ. Bɛ̀ di nɑ̀kɛ́mu ò kpɛ́í, kòò ketɛ́ o tɔ̃mmú kutenkù miɛkɛ kɛ dèè.
4M bí, Kuyie nkuù di te kɛ̀ di nɑ bɛ̀ɛ̀ soú nkɛ tú bɛ̀ nɑ̀ɑ́ nKuyie nɑ́ɑǹtì, kɛ yɛ̃́ wèè di bonɛ̀ ò kpeńnìmɛ̀ kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ wèè bɛ̀ bonɛ̀.
5Bɛ̀ tu kutenkù kɔbɛ mbɛ, kɛ̀ bɛ nɑ́ɑǹtì tu kutenkù kpɛti, kɛ̀ kutenkù kɔbɛ bɛ̀ kèḿmú.
6Tínti tú Kuyie nkɔbɛ mbɛ, wèè dɔ́ Kuyie nweè kèḿmú ti kpɛti, wèè í yie nKuyie nwe í yóó yie nti nɑ́ɑ́ ntì, dɛǹdɛ ti bo bɑntɛ́mɛ̀ bɛ̀ nɑ̀ɑ́ ntì tumɛ̀ timɔ́mmɔnti, Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù nkpɛti.
7N kɔbɛ n dɔ́ bɛ̀, ti ndɔ́ titɔbɛ̀ kɛ yɛ̃́ Kuyie ntúmɛ̀ mɛdɔ́kùmɛ̀ yiɛ̀ nwe. Wèè dɔ́ otɔù weè tu Kuyie mbirɛ kɛ yɛ̃́ Kuyie.
8Wèè í dɔ́ otɔù, wè í yĩ̀ɛ̃́tɛ́ Kuyie nkɛ yɛ̃́ Kuyie ntúmɛ̀ kùù dɔ́ kùnku bɛnìtìbɛ̀.
9Kuyie mbɛnkɛ kù ti dɔ́mɛ̀, kù duɔnní mɛ̀mmɛ ku Birɛ dɛ̀ɛ̀ bo dɛmɑ́ɑ̀ kutenkù miɛkɛ kɛ̀ dɛ̀ bo ti duɔ́ mmufòmmu.
10Dɛɛ̀ bɛnkú kù ti dɔ́mɛ̀, dɛ̀ í tú tíì kù dɔ́, kuù ti dɔ́ kɛ duɔnní ku Birɛ kɛ̀ bɛ̀ dɛ̀ kùɔ ti yɛi nkpɛ́í.
11N kɔbɛ n dɔ́ bɛ̀ kɛ̀ Kuyie nti dɔ́ mɛmmɛ, ti múnkɛ dò nkɛ́ndɔ́mu titɔbɛ̀.
12Òmɔù í yɑ̀ Kuyie mbìtì, kɛ̀ ti dɔ́ titɔbɛ̀ kù ti bonɛ̀mu kɛ te kɛ̀ ti dɔ́ titɔbɛ̀ kù ti dɔ́ mɛ̀ɛ̀ botí.
13Kù ti duɔ́mmu ku Yɑɑ́ ndɛɛ̀ te kɛ̀ ti yɛ̃́ kɛ dò nti kù tɑunɛ̀ kɛ̀ kù ti bonɛ̀.
14Ti yɑ̀mu Kuyie mBirɛ, kɛ nɑ́ɑ́ nkɛ tú kù dɛ̀ duɔnní kɛ̀ dɛ̀ bo dɛɛtɛ́ kutenkù.
15Kòò mɔù nɑ̀ɑ́ nYesu túmɛ̀ Kuyie mBirɛ, ò kù tɑunɛ̀mu kɛ̀ kù ò bonɛ̀.
16Ti bɑntɛ́mu Kuyie nti dɔ́mɛ̀, kɛ kù yie. Kuyie ndɔ́mu bɛnìtìbɛ̀. Wèè mɔ̀kɛ mɛdɔ́kùmɛ̀ weè tɑunɛ̀ Kuyie nkɛ̀ kù ò bonɛ̀.
17Nɛ̀ ku ti kó mɛwɛ̃nnímɛ̀ kpɛ́í nyó nte kɛ̀ ti nɑ kɛ́mmɔkɛ mɛdɔ́kùmɛ̀ mɔ́mmɔmmɛ kɛ̀ bɑ́ nyĩɛ̃̀kù. Kuyie mbeéntì yiè, kɛ yɛ̃́ ti fòmmu dòmmɛ̀ Yesu kɔ̃mu do dòmmɛ̀.
18Kɑ̀ɑ dɔ́ otɔù kufɔ̃wɑɑ́ ntɛ̃́nkɛ ɔ̃ɔ̃ í nwè ndɑ bonɛ̀. Wèè dɔ́ otɔù mɛsɑ̀ɑ̀ kufɔ̃wɑɑ́ nhɔ̃ɔ̃ yɛ̀mu, kɛ yɛ̃́ wèè yĩɛ̃̀kù ò yĩ̀ɛ̃̀kùmɛ̀ tibeéntì nti.

19Ti dɔ́ Kuyie nkɛ yɛ̃́ kuù ketɛ́mɛ̀ kɛ ti dɔ́.
20Kòò mɔù tu ò dɔ́ Kuyie nkɛ í dɔ́ o kou tɔù, ò soúmmu. Kɛ yɛ̃́ wèè í dɔ́ o kou ò wùó nwè ò bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́ndɔ́ Kuyie nwè í wúó nkù.
21Yesu bɛ́immu kɛ tú, kɛ̀ wèè dɔ́ Kuyie nwè ndɔ́ o kou tɔù.