Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 1 Isɑ̃ɑ̃

1 Isɑ̃ɑ̃ 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mɛketimɛ̀ mɔ̀nnì kɛ̀ bɛ̀ tu wè tinɑ́ɑǹtì kòò bomu, kɛ̀ Kuyie nhò duɔnní kɛ̀ ti ò yɑ̀, kɛ kèè ò nɑ̀ɑ́mmɛ̀, koò kɑ̀ɑ́kɛ́, weè duɔ̀ mufòmmu.
2Ò kɔ̀tɛnímu kɛ̀ ti ò yɑ̀, weè duɔ́ mmufòmmu. Dɛɛ̀ te kɛ̀ ti di nɑ́ɑ́ nkɛ tú ti yɑ̀ Odɛɛtíwè, wèè tu mufòmmu mùù bo sɑ̃́ɑ̃̀, ò do bo ti cicɛ Kuyie mborɛ̀ ndɛ kɛ kɔ̀tɛní.
3Ti yɑ̀ dɛ̀ nɛ̀ ti kèè tì o borɛ̀ ti mɛ̀nkɛ ti ndi nɑ́ɑ́, nkɛ̀ di bo ti wɛ̃nnɛ́nɛ̀ kɛ̀ tí ntɑunɛ̀ ti cicɛ Kuyie nnɛ̀ ku Birɛ Yesu Kirisi.
4Ti di wɑ̃̀ri dɛ kó tinɑ́ɑǹtì kɛ̀ ti wɛ̀ì diì bo píɛ.
5Ntɛnɛ̀ tinɑ́ɑǹtì ti kèè tì Yesu borɛ̀ kɛ̀ tì ndi nɑ́ɑ́, Kuyie ntú kuwenniku nku dibiìnnì í bo ku borɛ̀.
6Kɛ̀ ti yɛ̃ nti kù tɑunɛ̀ kɛ kpɑɑ́ dibiìnnì miɛkɛ, ti soú ntimɑ́ɑ̀ ndi, ti í tũ ntimɔ́mmɔnti.
7Kɛ̀ ti mɛ mbo kuwenniku miɛkɛ Kuyie mbomɛ̀ kuwenniku, ti kù tɑunɛ̀mu kɛ tɑunɛ̀ titɔbɛ̀ kɛ̀ ku Birɛ Yesu yĩ̀ĩ̀ nhɔu ti yɛi mmɛmɔu.
8Kɛ̀ ti tú ti í mɔkɛ mɛyɛi, nti soú ntimɑ́ɑ̀ ndi, ti í nɑ́ɑ́ ntimɔ́mmɔnti.
9Kɛ̀ ti mɛ ndɑ́ɑ nti yɛi, nti bo nɑ kɛ nyɛ̃́ weti weti kɛ dò nkù ti cĩ̀ɛ̃́ nkɛ ti wénkùnnɛ ti yɛi mmɛmɔu kɛ yɛ̃́ kù dɔ̀ɔ̀rimɛ̀mu kù bɛ́i ntì.
10Kɛ̀ ti tú ti í mɔkɛ mɛyɛi nti yu Kuyie nku siyɑ́ɑ̀bìsí yiɛ̀, ti í yie nku nɑ́ɑǹtì.