سٌسٌ كِتَابُييٍ؛ تَوُرٍتَ، يَبُرَ، عِنيِلَ

Illustration for سٌسٌ كِتَابُييٍ؛ تَوُرٍتَ، يَبُرَ، عِنيِلَ
English Title: Susu Bible (Arabic script)
Publisher: eBible.org
Language: Susu

The Holy Bible in the Susu language of Guinea, using Arabic script. Completed 2015.

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Books in سٌسٌ كِتَابُييٍ؛ تَوُرٍتَ، يَبُرَ، عِنيِلَ

قْلّ
يّتّ سْتْي
لٍوِ سّرّشّدُبّ
كْنتِ تِقٍ
مَسٍنيِ دْنشْي
يٌسُوٍ
كِيتِسَيٍ
رُتِ
سَمُوٍلِ ١
سَمُوٍلِ ٢
عِسِرَيِلَ مَنفّيٍ ١
عِسِرَيِلَ مَنفّيٍ ٢
يُدَيَ مَنفّيٍ ١
يُدَيَ مَنفّيٍ ٢
عَننَبِ عٍسِدِرَ سِ
عَننَبِ نٍهٍمِ
عٍسِتَ شَ تَرُشُي
عَيُبَ
يَبُرَ
تَالِيٍ
كَوَندِلَ
سُوكِ
عَننَبِ عٍسَيِ
عَننَبِ يٍرٍ مِ
عَننَبِ يٍرٍ مِ قِرِن ندٍ
عَننَبِ عٍسٍكِيٍلِ
عَننَبِ دَنِيّلِ
عَننَبِ هٌسٍ
عَننَبِ يٌوٍلِ
عَننَبِ عَمٌسِ
عَننَبِ عَبَدِيَسِ
عَننَبِ يُنُسَ
عَننَبِ مِكَ
عَننَبِ نَشُمُ
عَننَبِ هَبَكُكُ
عَننَبِ سٌقٌنِ
عَننَبِ هَفٍ
عَننَبِ سَكَرِ
عَننَبِ مَلَكِ
مَتِيُ
مَرَكِ
لُكِ
يَيَ
تَرُشُي
رْ مَ
كٌرِنتِ عِ
كٌرِنتِ عِِ
فَلَتِ
عٍقّسّ
قِلِثِ
كْلْسِ
تّسَلٌنِكِ عِ
تّسَلٌنِكِ عِِ
تِمٌتٍ عِ
تِمٌتٍ عِِ
تِتٌ
قِلٍمٌن
عٍبُرُ
يَكِ
ثِيّرِ عِ
ثِيّرِ عِِ
يَيَ عِ
يَيَ عِِ
يَيَ عِِِ
يُدٍ
وَشَيِ

Copyright notice for Susu Bible (Arabic script)

Copyright © 2015 Mission Evangélique Reformée Néerlandaise et les Traducteurs Pionniers de la Bible This work is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works license at http://creativecommons.org/license....