Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - ƐZƐRA

ƐZƐRA 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kũ wɛ̃̀ mↄ supplade kà, Isarailanↄn vutɛna ń wɛ̃tɛnↄ gũn, akũ ò kↄ̃ kàkara Yurusalɛmu gbɛ̃ dokↄ̃nↄnↄ ũ.
2Yozadaka nɛ́ Yesua kũ a sa'ori dakenↄ kũ Sealatiɛli nɛ́ Zɛrubabɛlio kũ a gbɛ̃nↄ Isarailanↄ Luda gbagbaki bò, de ò sa'opↄ kũ òdi ká tɛ́n à tɛ́ kũ oa lákũ Luda gbɛ̃ Musa ò a doka gũn nà.
3Bee kũ òtɛn vĩna kɛ gbɛ̃ kũ ò kú bùsuu pìi gũnnↄnɛ, ò gbagbaki pìi bò a gbɛ̀n, akũ ò sa'opↄ kũ òdi ká tɛ́n à tɛ́ kũ ò Dikiria kↄnkↄ kũ ↄkↄsio.
4Ò Kutadↄna dikpɛ kɛ̀ lákũ à kú takada gũn nà, òdigↄ̃ sa'opↄ kũ òdi ká tɛ́n à tɛ́ kũ o lákũ gu dìgↄ̃ dↄ nà lákũ ò a lɛ́ dìtɛ nà.
5Abire gbɛra ò sa'opↄ kũ òdigↄ̃ ká tɛ́n à tɛ́ kũ gↄrↄ sĩnda pínki ò kũ mↄ dufu pↄ́o kũ dikpɛ kũ Dikiri dìtɛnↄ pↄ́o kũ gba kũ òdi suonɛnↄ.
6Mↄ supplade gↄrↄ káaku zĩn ò nà Dikiri gbagbanaa lɛ, bee kũ odi a kpɛ́ bo kↄ̀ro.
7Ò ↄgↄ kpà gbɛ̀'arinↄ kũ lí'arinↄa, akũ ò pↄ́ble kũ pↄ́minaao kũ nísio kpà Sidↄ̃denↄ kũ Tayadenↄa, de ò sida lí zↄ̃zↄ̃ Lɛbana bùsun ò yĩyĩ ò gɛ́o ari Yↄpa funa ísirala, lákũ Pɛsianↄ kína Sirusu ń gbá zɛ́ nà.
8Ń kana Luda kpɛ́ bokia Yurusalɛmu wɛ̃̀ plade mↄ plade gũn, Sealatiɛli nɛ́ Zɛrubabɛli kũ Yozadaka nɛ́ Yesuao nà zĩa kũ ń gbɛ̃ kparanↄ, sa'orinↄ kũ Levinↄ kũ gbɛ̃ kũ ò bò zĩ̀zↄkɛn ò sù Yurusalɛmunↄ ń pínki. Ò Levi kũ ò kà wɛ̃̀ baro ke kũ ò dealanↄ dìtɛ Dikiri kpɛ́ zĩ pì gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃nↄ ũ.
9Yesua kũ a burinↄ nàkↄ̃a kũ Kadamiɛlio kũ a nɛ́ Odavia burinↄ, akũ ò gↄ̃̀ zĩ pì gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃nↄ ũ kũ Enadadao kũ a burinↄ. Levinↄmɛ ń pínki.
10Kũ Dikiri kpɛ́borinↄ tɛn kpɛ́ pì ɛ̃ pɛ́tɛ, sa'orinↄn zɛzɛ gwe sa'ori pↄ́kasanↄ dadana, ò ń kãkãkinↄ kũkũna, akũsↄ̃ Levi nɛ́ Asafa burinↄn kú gwe dↄ kũ sɛ̃̀gɛ̃nↄ de ò Dikiri táaki lɛ́o lákũ Isarailanↄ kína Dauda dìtɛ yã nà.
11Ò lɛ̀ sì ò Dikiri táaki lɛ̀ ò a sáabu kpà ò pì: Dikiri mana, a gbɛ̃kɛ kɛna ókↄ̃nↄ Isarailanↄnɛ lakana vĩro. Akũ gbɛ̃ sĩnda pínki wiki gbãna lɛ̀ ò Dikiri táaki lɛ̀, kũ ò Dikiri kpɛ́ ɛ̃ pɛ̀tɛ yãi.
12Ama sa'ori paride kũ Levinↄ kũ bede kũ ò zĩ kũ̀ ò wɛ́ sì kpɛ́ káakulɛnↄ, kũ ò kpɛ́ pì ɛ̃bonaa è, ò wɛ̃nda ↄ́ↄ dↄ̀. Gbɛ̃ kparanↄ sↄ̃, òtɛn pↄnna wiki lɛ́ dasi.
13Gbɛ̃ke dí pↄnna wiki dↄ̃kↄ̃nɛ kũ wɛ̃nda ↄ́ kũ òtɛn dↄo doro, kũ baadi tɛn wiki gbãna lɛ́ yãi, akũsↄ̃ ò wiki pìi mà zã̀.