Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - ƐZƐRA

ƐZƐRA 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Pɛsianↄ kína Sirusu kíblena wɛ̃̀ káaku gũn Dikiri tɛ́ kàagu de yã kũ à dà Ilimianɛ à ò kɛ yãi. Akũ Sirusu kpàkpaa kɛ̀ a bùsun pínki, gbasa à kɛ̃̀ takadan à pì:
2Yã kũ makũ Sirusu, Pɛsianↄ kína ma òon dí. Dikiri Luda Musude tò andunia kpata sĩnda pínki gↄ̃̀ ma pↄ́ ũ, akũ à ma ditɛ mà kpɛ́ boarɛ Yurusalɛmu, Yudanↄ bùsun.
3Gbɛ̃ kũ à de a gbɛ̃ ũ á tɛ́, Luda gↄ̃ kú kãao à tá Yurusalɛmu, Yudanↄ bùsun, à kpɛ́ bo Dikiri Isarailanↄ Luda kũ à de Dikiri ũ Yurusalɛmunɛ gwe.
4Ń gbɛ̃ kũ ò gↄ̃̀ↄ pìnↄ gbɛ̃dakenↄ kpáńyĩ kũ andurufuuo kũ wuraao kũ aruzɛkɛnↄ kũ pↄ́kãdenↄ kũ Luda kpɛ́ kũ òtɛn gɛ́ bo Yurusalɛmu gbanↄ.
5Akũ Yudanↄ kũ Biliaminunↄ ↄmbedenↄ kũ sa'orinↄ kũ Levinↄ kũ gbɛ̃ kũ Luda tɛ́ kàńgunↄ fùtɛ, òtɛn gɛ́ Dikiri kpɛ́ bo Yurusalɛmu.
6Ń gbɛ̃dakenↄ ↄ dàḿma ò ń gbá andurufu pↄ́nↄ kũ wura pↄ́nↄ kũ aruzɛkɛnↄ kũ pↄ́kãdenↄ kũ pↄ́ ↄgↄdenↄ kũ Dikiri kpɛ́ gbanↄ pínki.
7Akũ Pɛsianↄ kína Sirusu bò kũ Dikiri kpɛ́ pↄ́ kũ Nɛbukanɛza sɛ̀tɛ yã zaa Yurusalɛmu à kàtɛ a tãna kpɛ́ gũnnↄo.
8À pì a ↄgↄ'utɛri Mitirɛdanɛ à pↄ́ pìnↄ naro à kpá Yudanↄ kína Sesebazaa, akũ à kɛ̀ lɛ.
9Pↄ́ pìnↄ dasi lɛ́n dí: Wura ta baraakuri, andurufu ta wàa sↄↄro, tire baraakuri donsari,
10wura toko baraakuri, andurufu toko wàa pla kũ kuriio, ta buri pãndenↄ wàa sↄↄro.
11Wura kũ andurufu tanↄ fùtɛ pínki mɛ̀n dúbu sↄↄro kpɛ́ wàa pla. Kũ zĩ̀zↄↄ pìnↄ bↄ̀tɛ Babilↄnu ò sù Yurusalɛmu, akũ Sesebaza sù kũ pↄ́ pìnↄ pínki.