Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Zia yã́

Zia yã́ 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ́ Sã kã́n'ↄ soplade gò, luabɛ kɛ̀ kílikili lán mↄwɛn baakwi taawa.
2Ɔ̃ ma malaika gbɛ̃ↄn sopla pↄ́ aaìↄ zɛa Lua aɛↄ è, wà kã̀ae kpàmá mɛ̀n sopla.
3Ɔ̃ malaika pãle mↄ̀ zɛ̀ tulaletikatɛakĩi pↄ́ wa pì ń vuao saɛ, a tɛ́sibↄ pↄ́ wa pì ń vuao kũa. Wà tulaleti kpàwà zↄ̃ↄzↄ̃ↄ ń Lua gbɛ̃́ↄ píi wabikɛaↄ aà kátɛa, ↄ̃ a kàtɛa kpalabaa aɛ tulaletikatɛakĩipiwa.
4Ɔ̃ tulaleti súɛlɛ ń Lua gbɛ̃́ↄ wabikɛaↄ fɛ̀lɛ malaikapi ↄzĩ Lua aɛ.
5Ɔ̃ malaikapi tɛ́sibↄ sɛ̀ à tulaletikatɛakĩi tɛ́ sì a pai, a zù tↄↄlɛ. Lou lɛ́ vĩ, àlɛ pũna, àlɛ pílɛ, tↄↄlɛ lùalua.
6Malaika gbɛ̃ↄn sopla pↄ́ aa kã̀ae mɛ̀n sopla kũapiↄ a pɛa sↄukɛ̀.
7A sɛ̃́ia a pↄ́ pɛ̀, ↄ̃ lougbɛ ń tɛ́o yãalɛa ń auo kwɛ̀ tↄↄlɛ. Tↄↄlɛ lɛɛ àaↄ̃de tɛkũ̀, líↄ lɛɛ àaↄ̃de tɛkũ̀, sɛ̃̀ ísi tɛkũ̀ míↄ.
8Malaika plaade a pↄ́ pɛ̀, ↄ̃ pↄ́ tɛde bↄ̀ à sì ísiau lán gbɛ̀sĩsĩ zↄ̃ↄwa. Ísia lɛɛ àaↄ̃de lì au ũ,
9ↄ̃ ísia pↄ́ bɛ̃́ɛↄ lɛɛ àaↄ̃de gàga, mɛ́ gó'ilɛnaↄ lɛɛ àaↄ̃de ↄ̃̀ↄkpà.
10Malaika àaↄ̃de a pↄ́ pɛ̀, ↄ̃ saan zↄ̃ↄ pↄ́ lɛ́ tɛ́kũ lán sɛ̃tɛwa bↄ̀ luabɛ, à lɛ̀lɛ dà swaↄ ń nibↄnaↄ lɛɛ àaↄ̃dela.
11Saanapi tↄ́n Gↄ̃i. Í lɛɛ àaↄ̃de lì gↄ̃i ũ, ↄ̃ gbɛ̃́ pↄ́ ípi mìↄ gàga dasi a kĩ̀sã yã́i.
12Malaika síiↄ̃de a pↄ́ pɛ̀, ↄ̃ wà ĩatɛ̃ lɛɛ àaↄ̃de lɛ̀ ń mↄvua lɛɛ àaↄ̃deo ń saanaↄ lɛɛ àaↄ̃deo, kɛ́ an lɛɛ àaↄ̃de siakũ yã́i. Ɔ̃ fãanɛ lɛɛ àaↄ̃de gↄ̃̀ gupuasai, màaɛ gwãasĩna lↄ.
13Ɔ̃ ma kúu è, àlɛ vua musumusu. Má mà à wii gbãa lɛ̀ à mɛ̀: Waiyoo, waiyoo, waiyoo gbɛ̃́ pↄ́ kú tↄↄlɛↄ malaika gbɛ̃ↄn àaↄ̃ pↄ́ gↄ̃̀piↄ kã̀ae'ↄ pↄ́ a bↄ yã́i.