Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Zia yã́

Zia yã́ 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bee gbɛa ma lↄↄ gbãa mà luabɛ lán dasi yã'owa à mɛ̀: Àleluya! Wá Lua mɛ́ zĩblè! Ɔ̃mɛ gawi ń gbãao vĩ,
2asa ì yã́kpalɛkɛńnↄ a zɛ́wa ń sĩanaoɛ. À yã́kpalɛkɛ̀ ń káalua zↄ̃ↄ pↄ́ dṹnia ↄ̃̀ↄkpà ń a káaluakaaopio. À a zↄ̀blenaↄ dɛdɛa tↄsìwà.
3Aa ò lↄ: Àleluya! A súɛlɛ aↄ dↄ gↄↄpiiɛ.
4Gbɛ̃zↄ̃ↄ gbɛ̃ↄn baasↄo mɛ̀ndosaiↄ ń pↄ́ bɛ̃́ɛ mɛ̀n síiↄ̃ↄ wùlɛwulɛ aa misìilɛ Luaɛ zↄ̃lɛa a báawa aa mɛ̀: Ãmi! Àleluya!
5Ɔ̃ ma lↄↄ mà báapi kĩ́i à mɛ̀: À wá Lua táasilɛ aà zↄ̀blenaↄ píi, á gbɛ̃́ pↄ́ á aà vĩa vĩↄ, nɛ́fɛ̃nɛn gbɛ̃zↄ̃ↄ.
6Ɔ̃ ma lↄↄ mà lán dasi yã'owa, lán izↄ̃ↄsukaawa, lán louvĩa gbãawa à mɛ̀: Àleluya! Dii wá Lua Gbãapiide nà kibleawa.
7Wà pↄnakɛ wà yáalↄ wà aà tↄbↄ, asa Sã nↄsɛgↄↄ kà, aà nↄ sↄu mà.
8Wà bàabaa pua táitai tɛkɛa kpàwà aà ye. Bàabaa piá Lua gbɛ̃́ↄ maakɛaↄɛ.
9Malaika òmɛɛ: Kɛ̃́. Báaadeↄn gbɛ̃́ pↄ́ wà ń sisi Sã nↄsɛblɛble guuↄ ũ. A òmɛɛ lↄ: Lua yã́ sĩanan we.
10Ma wulɛ aà gbázĩ mà misiilɛɛ̀, ↄ̃ a òmɛɛ: Bee tó. Kúlɛ Luaɛ. N zↄ̀blen deen ma ũ ń n gbɛ̃́ pↄ́ aaì Yesu seeladekɛ kɛↄ. Yesu seeladekɛkɛa mɛ́ ãnabikɛmi ũ.
11Ɔ̃ ma luabɛ è a wɛ̃a, ↄ̃ sↄ̃kaapua bↄ̀, gbɛ̃́ pↄ́ di a kpɛ tↄ́n Náaide Sĩande. Ì yã́kpalɛkɛńnↄ, ì zĩkańnↄ a zɛ́wa.
12Aà wɛ́ dɛ lán tɛ́vuawa, kíafua pↄ́ a kpaa dasi. Tↄ́e kɛ̃a aà mi'aɛwa, gbɛ̃e tↄ́pi yáasi dↄ̃o, aà bàasio.
13A ula pↄ́ tã̀ ń auo daa. Aà tↄ́n Lua Yã́.
14Luabɛ zĩgↄ̃ↄ tɛaàzi, aa di sↄ̃kaapuaↄ kpɛ, aa bàabaa pua táitai dadaa.
15Fɛ̃nda lɛna lɛ́ bↄ aà lɛ́u à buiↄ lɛò, i kiblemá ń mↄ̀ gopanao, i ↄ̃zↄ̃ vɛ̃ɛbɛↄwa vɛ̃ɛfɛ̃kĩi guu Lua Gbãapiide pↄkũma pãsĩ ũ.
16Wà tↄ́ɛ bee kɛ̃̀ aà ulawa ń aà gbalao: Kíaↄ Kía, diiↄ Dii.
17Ɔ̃ ma malaikae è zɛa kpaa ĩatɛ̃i. À lɛ́ gbãa zù bã pↄ́ aalɛ vua musumusuↄzi píi à mɛ̀: À mↄ kãaa à blɛ zↄ̃ↄ pↄ́ Lua kɛ̀ɛ́ ble,
18í kíaↄ gɛ só ń sosa gbɛ̃zↄ̃ↄↄ ń gbãadeↄ ń sↄ̃́ↄ ń ń dikpɛnaↄ ń gbɛ̃́piio, wɛ̃́ɛↄ ń zↄↄ, nɛ́fɛ̃nɛn gbɛ̃zↄ̃ↄ.

19Ɔ̃ ma wài è ń dṹnia kíaↄ ń ń zĩgↄ̃ↄ, aa kↄ̃ kã̀aa aa zĩka ń gbɛ̃́ pↄ́ di sↄ̃́ kpɛpio ń aà zĩgↄ̃ↄ.
20Wà wàipi kũ̀ sãnu ń ãnabi ɛgɛna pↄ́ dabudabuↄ kɛ̀ aà aɛo. Dabudabupiↄ ↄ̃ à gbɛ̃́ pↄ́ aa wài seela vĩ aa kùlɛ a taaɛↄ sã̀sãò. Wà ń zú tɛ́ ísida pↄ́ lɛ́ kṹ ń ĩatɛ̃gbↄ̃o guu bɛ̃́ɛ an pla ḿpii.
21Gbɛ̃́ pↄ́ di sↄ̃́ kpɛ gbɛ̃́ kĩniↄ dɛ̀dɛ ń fɛ̃nda pↄ́ bↄ̀ a lɛ́uo, ↄ̃ bãↄ píi ń gɛ sòso aa kã̀.