Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Zia yã́

Zia yã́ 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ɔ̃ ma lↄↄ gbãa mà à bↄ̀ Lua kpɛ́u, a ò malaika gbɛ̃ↄn soplapiↄnɛ: À gɛ́ Lua pↄkũma pↄ́ kú tùu mɛ̀n soplaↄ guu ɛ́lɛi dṹniawa.
2A sɛ̃́ia gɛ̀ a pↄ́ ɛ̀lɛ dṹniawa. Ɔ̃ sã́nɛ vãi pãsĩↄ gbɛ̃́ pↄ́ wài seela vĩ aaì kúlɛ aà taaɛↄ lè.
3A plaade a pↄ́ ɛ̀lɛ ísiawa. Ɔ̃ ísia í gↄ̃̀ lán gɛ̀ auwa, pↄ́ bɛ̃́ɛ pↄ́ kú a guuↄ gàga píi.
4A àaↄ̃de a pↄ́ ɛ̀lɛ swaↄ ń nibↄnaↄwa, ↄ̃ an í lì au ũ.
5Ɔ̃ má mà malaika pↄ́ í iko vĩ mɛ̀: Kuaadoade, n gbɛ̃́ pↄ́ ń kú yãa, mɛ́ ń kú tia, n yã́kpalɛkɛ̀ńnↄ a zɛ́waɛ.
6Aa n gbɛ̃́ↄ ń n ãnabiↄ au bↄ̀lɛ, ↄ̃ n aupi kpàmá aa mì. À kↄ̃sìńnↄ màaɛ.
7Ɔ̃ ma lↄↄ mà sa'okĩi à mɛ̀: Ao, Dii Lua Gbãapiide, n yã́kpalɛkɛ̀ńnↄ a zɛ́waɛ, mɛ́ a sĩana vĩ.
8A síiↄ̃de a pↄ́ ɛ̀lɛ ĩatɛ̃wa, a tò à gbɛ̃nazĩnaↄ tɛkũ̀.
9A pusu gbãa ń lɛ́, ↄ̃ aa Lua pↄ́ kìsia beeↄ iko vĩ tↄbɛ̃ɛsì. Aai nↄ̀sɛlilɛ aa aà tↄbↄ̀o.
10A sↄode a pↄ́ ɛ̀lɛ wài kpalabaawa, ↄ̃ gusia dà aà kpalaa. Gbɛ̃́ↄ lɛ́ ń lɛ́ fĩ wãwã guu,
11ↄ̃ aa Lua Musude tↄbɛ̃ɛsì an wãwã ń ń sã́nɛo yã́i. Aai nↄ̀sɛlilɛ aa mikɛ̃̀ ń yãkɛaↄwao.
12A soolode a pↄ́ ɛ̀lɛ swa zↄ̃ↄ Uflatawa, ↄ̃ swapi í bà à zɛbↄ̀ gukpɛ kíaↄnɛ.
13Ɔ̃ ma tã́aↄ è mɛ̀n àaↄ̃ lán blↄↄↄwa, aalɛ bↄ kwã́ ń wàio ń ãnabi ɛgɛnao lɛ́u.
14Tã́a dabudabukɛnaↄnɛ. Aalɛ gɛ́ dṹnia bṹu kíaↄ kĩ́i, kɛ́ aa ń kãaa zĩkaa Lua Gbãapiide gↄↄ zↄ̃ↄ zĩ́ yã́i.
15Ma! Má mↄ́ lán kpã́iwaɛ. Báaaden gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ itɛ̃kɛ mɛ́ a a pↄkasaↄ daa, kɛ́ asu bↄ bṹu wà aà puizi eo yã́i ũ.
16Ɔ̃ tã́apiↄ kíapiↄ kã̀aa gu pↄ́ wì mɛ ń Ɛbɛlu yã́o Aamagedↄ̃.
17A soplade a pↄ́ ɛ̀lɛ ĩ́anawa. Ɔ̃ lↄↄ gbãa bↄ̀ kpalabaa kĩ́i Lua kpɛ́u à mɛ̀: A lɛ́ kà.
18Lou lɛ́ pílɛ, àlɛ vĩ, àlɛ pũna. Tↄↄlɛ lùalua pãsĩpãsĩ. Zaa wà gbɛ̃nazĩna kàlɛ dṹnia guu, a taa i kɛo, a pãsĩ kɛ̀ zài.

19Mɛɛwia zↄ̃ↄ kɛ̃̀aa lɛɛ àaↄ̃, mɛ́ bui píi mɛɛwiaↄ kwɛ̀. Mɛɛwia zↄ̃ↄ Babɛli yã́ dↄ̀ Luagu, ↄ̃ à a pↄkũma vɛ̃ɛ gbãa imibↄ kpàwà a mì.
20Ísia gũgũnaↄ gɛ̃̀zɛa píi, wi wɛsi gbɛ̀sĩsĩↄlɛ lↄo.
21Lougbɛ zↄ̃ↄↄ bↄ̀ luabɛ, aa kà kiloo bla. Aa kwɛ̀ gbɛ̃nazĩnaↄla, ↄ̃ aa Lua tↄbɛ̃ɛsì lougbɛ kìsia yã́i, asa kìsiapi pãsĩ maamaaɛ.