Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Zia yã́

Zia yã́ 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1A gbɛa ma zɛ è wɛ̃a luabɛ. Ɔ̃ ma lↄↄ pↄ́ má mà káau lán kã̀ae'ↄwa mà lↄ à mɛ̀: Mↄ la, mí yã́ pↄ́ a mↄ bee gbɛa ↄlↄnɛ.
2Wegↄ̃ↄ Lua Nisĩna dɛ̀dɛa, ↄ̃ ma kpalabaa è luabɛ we, gbɛ̃e zↄ̃lɛwa.
3Gbɛ̃́ pↄ́ zↄ̃lɛwapi lɛ́ tɛkɛ lán gbɛ̀ bɛɛɛde pↄ́ wì mɛ diamaa ń saadↄaniowa. Nàali liaa kpalabaapizi, a í dɛ búunnↄ lán ɛmɛlodiwa.
4Kpalabaa mɛ̀n baasↄo mɛ̀ndosaiↄ liaai, gbɛ̃zↄ̃ↄ gbɛ̃ↄn baasↄo mɛ̀ndosaiↄ zↄ̃lɛzↄ̃lɛwà. Aa pↄ́ pua dadaa, aa vua fùa kpákpaa.
5Lou lɛ́ pílɛ, àlɛ bↄ kpalabaapi kĩ́i, àlɛ pũna, àlɛ vĩ. Filia naa kpalabaapi aɛ mɛ̀n sopla Lua Nisĩna mɛ̀n soplapiↄ ũ.
6Díi da kpalabaapi aɛ lán ísiwa, a da wásawasa e a guu. Kpalabaaↄ zãnguo pↄ́ bɛ̃́ɛ mɛ̀n síiↄ̃ↄ liaa kpalabaapizi. Wɛ́ fĩfĩmá kpɛ ń aɛo.
7Pↄ́ bɛ̃́ɛpiↄ sɛ̃́ia bↄ̀ nↄ̀ↄmusuwa, a plaade bↄ̀ gáaewa, a àaↄ̃de oa bↄ̀ gbɛ̃nazĩna oawa, a síiↄ̃de bↄ̀ kúu pↄ́ lɛ́ vuawa.
8Pↄ́ bɛ̃́ɛ mɛ̀n síiↄ̃piↄ baade gã̀sĩa vĩ mɛ̀n soolosoolo. Wɛ́ fĩfĩ an gã̀sĩapiↄwa a guu ń a kpɛo. Fãanɛ ń gwãasĩnao aaìↄ o láasai: Kuaadoade, kuaadoade, kuaadoade, Dii Lua Gbãapiide. A ku yãa, a ku tia, mɛ́ àlɛ mↄ́.
9Tó pↄ́ bɛ̃́ɛ mɛ̀n síiↄ̃piↄ gbɛ̃́ pↄ́ zↄ̃lɛa báawa ìↄ ku gↄↄpiipi tↄbↄ̀ aa bɛɛɛ dↄ̃̀ɛ̀ aa aà sáaukpà,
10gbɛ̃zↄ̃ↄ gbɛ̃ↄn baasↄo mɛ̀ndosaipiↄ ì wúlɛwulɛ aà aɛ aa misiilɛɛ̀, aaì ń fùa gogo kálɛ kpalabaapi aɛ, aaì mɛ:
11Dii wá Lua, n ka wà n tↄbↄ, wí bɛɛɛ ń gbãao dↄ̃nɛ, asa n pↄ́pii kɛ̀, an kɛa ń ń kuao dɛ n pↄeã ũɛ.