Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Zia yã́

Zia yã́ 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̃ Ɛfɛsɛ Yesudeↄ dↄaanaɛ: Ma gbɛ̃́ pↄ́ má saana mɛ̀n soplaↄ kũa ma ↄplaau, má bɛ vua dau mɛ̀n soplaↄ zãnguo, mámɛ ma yãɛ bee ò.
2Má n yãkɛaↄ dↄ̃ ń zĩ pↄ́ ńlɛ kɛo ń n mɛnakɛao. Nili we gbɛ̃vãiↄ dìlɛo. Gbɛ̃́ pↄ́ aaì ńzĩa dilɛ Lua zĩnaↄ ũ mɛ́ aa dɛ a ũo, n ń yↄ̃́ ń è ɛɛdeↄn ń ũ.
3N mɛnafↄ̃̀, n taasikɛ̀ ma yã́i, ni kpasao.
4Kási má yãvĩnnↄ. Dafudafukɛlɛgɛ ń kɛ̀mɛɛ.
5To n kua zi zadↄ̃ ni busao yã́ dↄngu. Nↄ̀sɛlilɛ, níↄ yã́ pↄ́ ni kɛ yãaↄ kɛ. Tó ni kɛ màao, má mↄma, mí n dau sɛ sↄ̃ò.
6Ń beeo ń yã́ɛ bee vĩ, ń za Nikolaiↄ yãkɛau lá má zauwa.
7Gbɛ̃́ pↄ́ nↄ̀sɛ vĩ, aà yã́ pↄ́ Lua Nisĩna lɛ́ o Yesudeↄnɛ ma: Má gbɛ̃́ pↄ́ zĩblè gba zɛ́ aà lí wɛ̃nide pↄ́ kú Lua lu guu bɛ ble.
8Kɛ̃ Simiina Yesudeↄ dↄaanaɛ: Ma gbɛ̃́ pↄ́ má dɛ Dↄaana ń Gↄ̃zãnao ũ, ma ga ma ɛa vu, mámɛ ma yã́ɛ bee ò.
9Má wɛ́tɛ̃a pↄ́ wàlɛ mↄnɛ dↄ̃ ń n taasidekɛo. Ń beeo ↄden n ũ. Gbɛ̃́ pↄ́ aaì mɛ Yudaↄn ń ũ mɛ́ aa dɛ a ũo, an lousisikpɛ dɛ Setãu pↄ́ ũↄ, má dↄ̃ lá aaì yãdↄma.
10Ńsu vĩakɛ taasi pↄ́ ńyↄ̃ kɛɛo. Ma, Ibiisi a á gbɛ̃eↄ ká kpɛ́u à á yↄ̃, i wɛ́tɛ̃amↄɛ́ gↄↄ kwi. Ǹyↄ̃ náai vĩ e n gɛ ǹ gaò, mí àizãna kɛnɛ yàae ũ.
11Gbɛ̃́ pↄ́ nↄ̀sɛ vĩ, aà yã́ pↄ́ Lua Nisĩna lɛ́ o Yesudeↄnɛ ma: Ga plaade a ĩakpa gbɛ̃́ pↄ́ zĩblèzio.
12Kɛ̃ Pɛɛgaũ Yesudeↄ dↄaanaɛ: Ma gbɛ̃́ pↄ́ má fɛ̃nda lɛna kpɛpla vĩ, mámɛ ma yã́ɛ bee ò.
13Má n kúkĩi dↄ̃, gu pↄ́ Setãu kpalabaa kuuɛ. Ń ma yã́ kũa, ni lelekpamazio, baa gↄↄ pↄ́ wà ma seelade náaide Antipa dɛ̀ n wɛ̃́lɛu, gu pↄ́ Setãu kuupi.
14Kási má yã́ yↄↄna vĩnnↄ. Ń gbɛ̃́ↄ vĩ we, aa Balaaũ yã́ kũa. Balaaũpi mɛ́ dà Balakiɛ, à kↄ̃nikɛ̀ Isailiↄnɛ aa sa'onↄↄ sò aa gbãsĩkɛ̀.
15Beewa lↄ ń gbɛ̃́ↄ vĩ we, aa Nikolaiↄ yã́ kũa.
16A yã́i tò, nↄ̀sɛlilɛ. Tó ni kɛ màao, má mↄma tia, mí zĩkannↄ ń fɛ̃nda pↄ́ kú ma lɛ́uo.
17Gbɛ̃́ pↄ́ nↄ̀sɛ vĩ, aà yã́ pↄ́ Lua Nisĩna lɛ́ o Yesudeↄnɛ ma. Má gbɛ̃́ pↄ́ zĩblè gba mana pↄ́ ulɛa, mí aà gba gbɛpua boolona pↄ́ wà tↄ́ dafu kɛ̃̀wà. Gbɛ̃e aↄ tↄ́pi dↄ̃o, sema gbɛ̃́ pↄ́ má kpàwàpi.
18Kɛ̃ Tiatii Yesudeↄ dↄaanaɛ: Ma Lua Nɛ́ pↄ́ ma wɛ́ dɛ lán tɛ́vuawa, ma gbá dɛ lán mↄgotɛ̃wa, mámɛ ma yã́ɛ bee ò.

19Má n yãkɛaↄ dↄ̃, n yea gbɛ̃́ↄzi, n luanaaikɛa, n zĩkɛa ń n mɛnakɛao, mɛ́ yã́ pↄ́ ńlɛ kɛ gbɛzã dɛ a káaua.
20Kási má yãvĩnnↄ. N nↄɛ Zezabɛli pↄ́ azĩa dìlɛ ãnabi ũ gbà zɛ́. Álɛ ma zↄ̀blenaↄ sãsã, àlɛ danɛ́ aa gbãsĩkɛ aa sa'onↄↄ só.
21Ma aà gbà zɛ́ aà nↄ̀sɛlilɛ, ãma a ye à nↄ̀sɛlilɛ à a káaluakaa too.
22Ma, má kpaaàzi pɛwa, mí tó gbɛ̃́ pↄ́ gbãsĩkɛ̀aànↄↄ wɛ́tɛ̃a zↄ̃ↄ e, tó aai nↄ̀sɛlilɛ aa aà yã́ tòo.
23Má aà ìwaↄ dɛdɛ ń gagyão, Yesudeↄ píi i dↄ̃ kɛ́ mámɛ mi gbɛ̃́ↄ làasoo ń ń sↄ̃o yↄɛ, mɛ́ má fĩabo á baadeɛ a yãkɛawa.
24Á Tiatii gbɛ̃́ kĩni pↄ́ á yã́pi kũao mɛ́ á yã́ pↄ́ wì mɛ Setãu asii zↄ̃ↄ dↄ̃oↄ, má aso pãle diɛ́o.
25À ↄdidi yã́ pↄ́ á kũawa e màↄ mↄ́.
26Gbɛ̃́ pↄ́ zĩblè mɛ́ a yã́ pↄ́ má yeiↄ kũa e a lɛ́wa, má aà gba zɛ́ aà gbãable buiↄwa.
27A kiblemá ń mↄ̀ gopanao, a ń wíwi lá wì gĩ̀ oo wiwa, lá ma Mae ma gba zɛ́wa.
28Má aà gba gudↄlɛia saana lↄ.
29Gbɛ̃́ pↄ́ nↄ̀sɛ vĩ, aà yã́ pↄ́ Lua Nisĩna lɛ́ o Yesudeↄnɛ ma.