Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Zia yã́

Zia yã́ 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Má è Sã kã́n'ↄ mɛ̀n soplapiↄ sɛ̃́ia gò. Ɔ̃ má mà pↄ́ bɛ̃́ɛ mɛ̀n síiↄ̃piↄ do yã'ò lán louvĩawa à mɛ̀: Mↄ́!
2Ɔ̃ ma sↄ̃kaapua è, gbɛ̃́ pↄ́ di a kpɛ sá kũa. Wà kíafua kpàɛ̀, ↄ̃ à bↄ̀ zĩ̀blena ũ, à gɛ̀ zĩblei.
3Kɛ́ à kã́n'ↄ plaade gò, má mà pↄ́ bɛ̃́ɛ plaade mɛ̀: Mↄ́!
4Sↄ̃́ pãle bↄ̀ lↄ, a dɛ tɛ̃́nzoizoi. Wà gbɛ̃́ pↄ́ di a kpɛ gbà zɛ́ aà aafia sí dṹniawa, kɛ́ gbɛ̃́ↄ kↄ̃ dɛdɛ. Wà fɛ̃nda zↄ̃ↄ kpàwà.
5Kɛ́ à kã́n'ↄ àaↄ̃de gò, má mà pↄ́ bɛ̃́ɛ àaↄ̃de mɛ̀: Mↄ́! Ɔ̃ ma sↄ̃́ sia è, gbɛ̃́ pↄ́ di a kpɛ zaa kũa.
6Má mà lán lↄↄwa, à bↄ̀ pↄ́ bɛ̃́ɛ mɛ̀n síiↄ̃piↄ guu à mɛ̀: Ése zaa lɛ do mɛ́ gↄↄ do zĩ ↄ̃a ũ. Mase zaa lɛ àaↄ̃ mɛ́ gↄↄ do zĩ ↄ̃a ũ. Ńsu to nísi ń vɛ̃ɛo sàsakũo.
7Kɛ́ à kã́n'ↄ síiↄ̃de gò, ma pↄ́ bɛ̃́ɛ síiↄ̃de lↄↄ mà à mɛ̀: Mↄ́!
8Ɔ̃ ma sↄ̃kaasina è, gbɛ̃́ pↄ́ di a kpɛ tↄ́n Ga, mɛ́ Bɛda tɛaàzi. Wà ń gbá zɛ́ aaↄ iko vĩ dṹnia gbɛ̃́ↄ lɛɛ síiↄ̃dewa, aa ń dɛdɛ ń zĩo ń iminao ń gagyão ń wàiↄ.
9Kɛ́ à kã́n'ↄ sↄode gò, ma gbɛ̃́ pↄ́ wà ń dɛdɛ luayã'oa ń Yesu seeladekɛo yã́iↄ gyaadeↄ è tulaletikatɛakĩi zíɛ.
10Aa wii gbãa lɛ̀ aa mɛ̀: Dii Kuaadoade Sĩande, e bↄɛ ńyↄ̃ yã́kpalɛkɛ ń gbɛ̃́ pↄ́ aa ku tↄↄlɛↄ, ní wá dɛa tↄsimái?
11Ɔ̃ wà ulatao pua dàda ń baadeɛ, wa ònɛ́ aa mɛnakɛ yↄↄ e an Yesude zↄ̀blen dee pↄ́ wa ń dɛdɛ láńwaↄ lɛ́ ká.
12Kɛ́ à kã́n'ↄ soolode gò, má è tↄↄlɛ lùalua pãsĩpãsĩ, ĩatɛ̃ siakũ̀ níinii lán zwãa daa ùsiuwa, mↄvua tɛ̃akũ̀ lán auwa míↄmiↄ.
13Saanaↄ wòlo luabɛ aa kwɛ̀ tↄↄlɛ lán zàa'ĩana libɛ ísi woloawa.
14Luabɛ kɛ̃̀aa à kòokoo lán pɛwa. Gbɛ̀sĩsĩↄ ń ísia gũgũnaↄ sↄ̃̀ píi.
15Dṹnia kíaↄ ń kpalablenaↄ ń sosa gbɛ̃zↄ̃ↄↄ ń ↄdeↄ ń gbãadeↄ ń gbɛ̃́piio zↄↄ ge wɛ̃́ɛↄ ùlɛ gbɛ̀'ɛↄ ń gbɛ̀sↄↄnaↄ guu.
16An lɛ́ dↄ: Sĩ̀sĩↄ ń gbɛsiↄ à dawála à wá ulɛ gbɛ̃́ pↄ́ zↄ̃lɛa báawaɛ, à wá sí Sã pↄkũmawa.
17Asa an pↄkũmabↄbↄmagↄↄ zↄ̃ↄ kà. Démɛ a fↄ̃ bↄui?