Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Zia yã́

Zia yã́ 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bee gbɛa ma malaika gbɛ̃ↄn síiↄ̃ↄ è zɛzɛ dṹnia gola síiↄ̃wa, an baade a gola ĩ́ana kũa, kɛ́ ĩ́ana su pɛ tↄↄlɛ ge ísia ge líewao yã́i.
2Ɔ̃ ma malaika pãle è, à bↄ̀ gukpɛ oi, a Lua bɛ̃́ɛ seelakɛbↄ kũa. À lɛ́ gbãa zù malaika gbɛ̃ↄn síiↄ̃ pↄ́ wà ń gbá zɛ́ aa tↄↄlɛ ń ísiao ↄ̃̀ↄkpapiↄzi
3à mɛ̀: Ásu tↄↄlɛ ge ísia ge líↄ ↄ̃̀ↄkpao e wà seelakɛ wá Lua zↄ̀blenaↄ mi'aɛwa.
4Ɔ̃ wà gbɛ̃́ pↄ́ wà seelapi kɛ̀máↄ lɛ́ òmɛɛ, aa gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ basopla ń síiↄ̃oɛ (144.000). Aa bↄ̀ Isaili bui píi guu.
5Wà seelakɛ̀ Yuda buiↄwa gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ kuɛpla (12.000) ń Lubɛni buiↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ kuɛpla ń Gada buiↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ kuɛpla
6ń Asɛɛ buiↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ kuɛpla ń Nɛfatali buiↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ kuɛpla ń Manase buiↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ kuɛpla
7ń Simɛↄ buiↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ kuɛpla ń Levii buiↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ kuɛpla ń Isakaa buiↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ kuɛpla
8ń Zabulↄni buiↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ kuɛpla ń Yosɛfu buiↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ kuɛpla ń Bɛ̃yãmɛɛ buiↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ kuɛpla.
9Bee gbɛa ma gbɛ̃́ↄ è dasidasi, wa fↄ̃ ń naoo. Aa bↄ̀ bùsu píi guu, bui píi guu, gbɛ̃́pii guu, buiyã píi guu. Aa zɛzɛa kpalabaa ń São aɛ. Aa ulatao pua dadaa, kpakpa lá nanaa ń ↄzĩ.
10Aalɛ wii gbãa lɛ́, aalɛ mɛ: Wá Lua pↄ́ zↄ̃lɛa báawa ń São mɛ́ ì ń suaba.
11Malaikaↄ zɛzɛ aa lìa kpalabaazi ń gbɛ̃zↄ̃ↄↄ ń pↄ́ bɛ̃́ɛ mɛ̀n síiↄ̃ↄ ḿpii, ↄ̃ aa ń mi pɛ̀lɛpɛlɛ báapi aɛ, aa kùlɛ Luaɛ
12aa mɛ̀: Ãmi! Wá Lua mɛ́ tↄ́ vĩ ń gawio ń ↄ̃nↄo ń sáabuo ń bɛɛɛo ń ikoo ń gbãao gↄↄpii. Ãmi!
13Ɔ̃ gbɛ̃zↄ̃ↄpiↄ do ma la à mɛ̀: Deↄn ulataopuadanapiↄ ũi? Aa bↄ̀ má ni?
14Má òɛ̀: Baa, ḿmɛ ń dↄ̃. Ɔ̃ a òmɛɛ: Gbɛ̃́ pↄ́ aa bↄ̀ wɛ́tɛ̃a zↄ̃ↄ guuↄnɛ. Aa ń ulataopiↄ pì Sã au guu à puakũ̀.
15Bee yã́i aa ku Lua kpalabaa aɛ, aaìↄ zↄbleɛ̀ aà kpɛ́u fãanɛ ń gwãasĩnao, mɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ zↄ̃lɛa báawapi ì ↄkuńla.
16Nↄana ge imi a ń dɛ lↄo, ĩatɛ̃ a ń lɛ́o, mɛ́ gu a wãmáo,
17asa Sã pↄ́ zɛa báapiwa guoguo a ń dã́, i dↄaanɛ́ e nibↄna í wɛ̃nidei, mɛ́ Lua a ń wɛ́'i gogonɛ́ píi.