Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Zia yã́

Zia yã́ 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ɔ̃ ma wài è, àlɛ bↄ ísiapi guu, aà kↄ́ba kwi, aà mi sopla. Kↄ́ba mɛ̀n kwipiↄ kíafuaↄ kpákpaa. Dↄ́ɛa ń Luao tↄ́ kɛ̃a aà mipiↄwa.
2Wài pↄ́ má èpi bↄ̀ lán gbɛaanawa. Aà ↄ pãsĩ maamaaɛ, mɛ́ aà lɛ́ dɛ nↄ̀ↄmusu lɛ́wa. Kwã́ a gbãa kpàwà ń a kpalao ń a iko zↄ̃ↄo.
3Aà mipiↄ do dɛ lá wà a kaikɛ̀ dɛadɛa a bↄ làawa. Aà yã́ bↄ̀ dṹnia gbɛ̃́pii saɛ, ↄ̃ aa tɛ̀aàzi.
4Ɔ̃ aa kùlɛ kwã́piɛ, kɛ́ à a iko kpà wàipiwa yã́i. Aa kùlɛ wàipiɛ lↄ aa mɛ̀: Démɛ kà wàipiwai? Démɛ a fↄ̃ zĩkaaànↄi?
5Wà walayã'olɛ dↄ̀ wàipiɛ aà Lua tↄbɛ̃ɛsiò, mɛ́ wà aà gbà zɛ́ aàↄ iko vĩ e mↄ bla ń plao.
6Ɔ̃ à nà dↄ́ɛa ń Luaowa, à aà tↄbɛ̃ɛsì ń aà kúkĩio ń gbɛ̃́ pↄ́ kú weↄ.
7Wà aà gbà zɛ́ aà zĩka ń Lua gbɛ̃́ↄ, i zĩblemá. Wà aà gbà zɛ́ lↄ aàↄ iko vĩ bui píiwa ń gbɛ̃́piio ń buiyãↄ píi ń bùsu píi gbɛ̃́ↄ.
8Gbɛ̃́ pↄ́ aa ku tↄↄlɛↄ kúlɛ wàipiɛ ḿpii, mɛ́ i kɛ gbɛ̃́ pↄ́ an tↄ́ kú àizãna taalau e Lua àↄ gɛ́ dṹnia kálɛi bàasio. Taala piá Sã pↄ́ wa dɛ̀ pↄ́ɛ.
9Gbɛ̃́ pↄ́ nↄ̀sɛ vĩ, aà yã́ɛ bee ma.
10Gbɛ̃́ pↄ́ Lua dìlɛ wà kũ zĩ̀zↄ ũ, wa kũ zĩ̀zↄ ũɛ. Gbɛ̃́ pↄ́ Lua dìlɛ wà dɛ ń fɛ̃ndao, fɛ̃nda wa dɛò. Bee lɛ́ lɛda Lua gbɛ̃́ↄwa aaↄ mɛna vĩ, aaↄ aà náai vĩ.
11Ɔ̃ ma wài pãle è, àlɛ bↄ tↄↄlɛu. Aà kↄ́ba vĩ mɛ̀n pla lán sãwa, ãma à yã'ò lán kwãsawaɛ.
12À wài sɛ̃́ia iko píi kɛ̀ aà wáa. A tò tↄↄlɛ ń gbɛ̃́ pↄ́ aa kuwàↄ kùlɛ wài sɛ̃́ia pↄ́ wà aà kaikɛ̀ dɛadɛa a bↄ làaɛ.
13À dabudabu zↄ̃ↄↄ kɛ̀, baa se a tò tɛ́ bↄ̀ luabɛ à lɛ̀lɛ tↄↄlɛ gbɛ̃nazĩnaↄ wáa.
14À gbɛ̃́ pↄ́ aa ku tↄↄlɛↄ sã̀sã ń dabudabu pↄ́ wà aà gbà zɛ́ a kɛ̀ wài sɛ̃́ia wáaↄ. A ònɛ́ aa wài pↄ́ wà aà kaikɛ̀ ń fɛ̃ndao à gi ku taa kɛ.
15Ɔ̃ wà wài plaadepi gbà zɛ́ à wɛ̃ni kpa wài taapiwa, ↄ̃ wài taapi fↄ̃̀ yã'ò a tò wà gbɛ̃́ pↄ́ gì kúlɛiɛↄ dɛ̀dɛ.
16A tò wà seelakɛ̀ gbɛ̃́pii ↄplaawa ge an mi'aɛ, nɛ́fɛ̃nɛn gbɛ̃zↄ̃ↄ, ↄdeↄ ń taasideↄ, zↄↄ ń wɛ̃́ɛↄ,
17kɛ́ gbɛ̃e su pↄ́ yíao ge à pↄ́ lúo, mɛ́ i kɛ a seela pↄ́ dɛ wàipi tↄ́ ũ ge aà tↄ́ nimɛloo vĩ bàasio.
18Ɔ̃nↄyãn kɛ. Gbɛ̃́ pↄ́ wɛzɛ̃ vĩ, aà wàipi nimɛloo polo, asa gbɛ̃nazĩna tↄ́ nimɛlooɛ. Aà nimɛlooá ↄ̀aa àaↄ̃ ń bàaↄ̃ ń soolooɛ (666).