Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Zia yã́

Zia yã́ 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ɔ̃ ma tↄↄlɛ dafu ń musu dafuo è, asa tↄↄlɛ sɛ̃́ia ń musu sɛ̃́iao gɛ̃̀, mɛ́ ísia ku lↄo.
2Ɔ̃ ma Lua wɛ̃́lɛ Yelusalɛũ dafu è à bↄ̀ musu Lua kĩ́i, àlɛ pila. Wa kɛ̀kɛ lán nↄɛ pↄ́ a zãkɛsↄu màwa.
3Ɔ̃ ma lↄↄ gbãa mà kpalabaa kĩ́i à mɛ̀: Lua zↄ̃̀lɛ ń gbɛ̃nazĩnaↄ sa, aↄ kúńnↄ, aaↄ dɛ aà gbɛ̃́ↄ ũ. Lua dee aↄ kúńnↄ ń Lua ũ.
4A ń wɛ́'i gogonɛ́ píi. Ga aↄ ku lↄo ge wɛ̃na ge ↄↄlↄ ge wãwã, asa yãziↄ gɛ̃̀.
5Gbɛ̃́ pↄ́ zↄ̃lɛa báapiwa mɛ̀: Ma! Málɛ pↄ́pii kɛ dafu. Ɔ̃ a òmɛɛ: Kɛ̃́, asa yã́ beeↄ náai vĩ mɛ́ sĩanaɛ.
6Ɔ̃ a òmɛɛ: Yã́ làa. Mámɛ má Alafa ń Omɛgao ũ, Dàalɛna ń Mìdɛnao ũ. Gbɛ̃́ pↄ́ imi lɛ́ dɛ, má aà gba nibↄna í wɛ̃nide.
7Gbɛ̃́ pↄ́ zĩblè gban we. Máↄ dɛ aà Lua ũ, iↄ dɛ ma nɛ́ ũ.
8Ãma vĩakɛnaↄ ń náaisaideↄ ń yãbɛ̃ɛkɛnaↄ ń gbɛ̃dɛnaↄ ń gbãsĩkɛnaↄ ń ɛsɛdeↄ ń tã́agbagbanaↄ ń mↄafilideↄ píi, an baa aↄ dɛ tɛ́ ísida pↄ́ lɛ́ kṹ ń ĩatɛ̃gbↄ̃o ũɛ. Ga plaaden we.
9Malaika gbɛ̃ↄn sopla pↄ́ tùu mɛ̀n sopla kũa, kìsia gbɛzã mɛ̀n sopla ká ń paipiↄ gbɛ̃do mↄ òmɛɛ: Mↄ mà Sã nↄ dafu ↄlↄnɛ.
10Lua Nisĩna dɛdɛaapi guu malaikapi ma sɛ gɛ̀manↄ gbɛ̀sĩsĩ zↄ̃ↄ lɛsĩ musu. À Lua wɛ̃́lɛ Yelusalɛũ ↄ̀lↄmɛɛ, à bↄ̀ musu Lua kĩ́i, àlɛ pila.
11A Lua gawi vĩ, a pípia lán gbɛ̀ bɛɛɛdewa, àlɛ tɛkɛ lán diamaawa.
12A bĩ́i zↄ̃ↄ lɛsĩ vĩ. A bↄlɛ kuɛpla, malaika gbɛ̃ↄn kuɛplaↄ zɛzɛu. Isaili bui kuɛplaↄ tↄ́ kɛ̃a bↄlɛpiↄwa.
13Bↄlɛ mɛ̀n àaↄ̃ ku gukpɛ oi, àaↄ̃ gugbãntoo oi, àaↄ̃ gɛↄmidↄkĩi oi, àaↄ̃ bɛ'aɛ oi.
14Wà bĩ́ipi dàalɛ gbɛ̀ mɛ̀n kuɛplaↄwa. Sã zĩna gbɛ̃ↄn kuɛplaↄ tↄ́ kɛ̃a gbɛpiↄwa.
15Malaika pↄ́ lɛ́ yã'omɛɛ pↄyↄ̃bↄ pↄ́ wa pì ń vuao kũa, kɛ́ à wɛ̃́lɛpi yↄ̃ò ń a bↄlɛↄ ń a bĩ́io.
16Wɛ̃́lɛpi gola síiↄ̃ɛ, a gbã̀a ń a yàasao sáaɛ. Ɔ̃ à wɛ̃́lɛpi yↄ̃̀ ń pↄyↄ̃bↄpio. A gbã̀a kiloo ↄ̀aa kuɛplaɛ (2.400). A gbã̀a ń a yàasao ń a lɛsĩo píi sáaɛ.
17À a bĩ́i yↄ̃̀ lↄ, a lɛsĩ gã̀sĩsuu basoplasↄo mɛ̀ndosaiɛ. Malaikapi yↄ̃̀ gbɛ̃nazĩna gã̀sĩsuu gbã̀a lɛ́uɛ.
18Wà bĩ́ipi kɛ̀ ń diamaao, mɛ́ wɛ̃́lɛ piá vua tɛ̃ɛtɛ̃ɛɛ íkɛa lán díiwa.

19Wà gbɛ pↄ́ wà wɛ̃́lɛpi bĩ́i dàalɛò kɛ̀kɛ ń gbɛ̀ bɛɛɛde bui píio. Wà gbɛ̀ sɛ̃́ia kɛ̀kɛ ń diamaao, a plaade ń safiio, a àaↄ̃de ń agatao, a síiↄ̃de ń ɛmɛlodio,
20a sↄode ń onisio, a soolode ń saadↄanio, a soplade ń kisolitio, a swaaↄ̃de ń belilio, a kɛ̃okwide ń topazao, a kwide ń kisopazao, a kuɛdode ń tiikↄazio, a kuɛplade ń amɛtisio.
21Bↄlɛ mɛ̀n kuɛplapiↄá òso mɛ̀n kuɛplaↄɛ. Wà ḿpii kɛ̀ ń òsoo mɛ̀ndodoɛ. Wɛ̃́lɛpi zɛaá vua tɛ̃ɛtɛ̃ɛɛ, wì gu'eu lán díiwa.
22Mi Lua kpɛ́ e wɛ̃́lɛpi guuo, asa Dii Lua Gbãapiide ń São mɛ́ a kpɛ́pi ũ.
23Wɛ̃́lɛpi bàa kú ń ĩatɛ̃ ń mↄvuao gupuaɛ̀oo. Lua gawi mɛ́ lɛ́ wɛ̃́lɛpi pu, mɛ́ Sã dɛ a filia ũ.
24Buiↄ táa'o a gupuai, mɛ́ dṹnia kíaↄ gɛ̃u ń ń àizɛɛↄ.
25A bↄlɛↄ aaↄ taa fãanɛ bauo, mɛ́ gwãasĩna aↄ ku we sↄ̃o.
26Wa gɛ̃u ń buiↄ àizɛɛↄ ń ń pↄ́ ↄdeↄ.
27Ãma pↄ́ gbãlɛae a gɛ̃uo ge yãbɛ̃ɛkɛna ge mↄafilide, sema gbɛ̃́ pↄ́ Sã ń tↄ́ kɛ̃̀ àizãna taalauↄ bàasio.