Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Zia yã́

Zia yã́ 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lua yã́ pↄ́ lɛ́ mↄ́ kɛi dà Yesu Kilisiɛ aà biiwà a zↄ̀blenaↄnɛ, ↄ̃ à a malaika zĩ̀ ma Zãa a zↄ̀blenawa, a tò ma yã́pi dↄ̃̀.
2Lua yã́ pↄ́ Yesu Kilisi dɛ a seelade ũ ↄ̃ má è, ↄ̃ málɛ o.
3Gbɛ̃́ pↄ́ zia yã́ɛ bee kyokɛ̀ ń gbɛ̃́ pↄ́ aa a yãmà aa kũaↄá báaadeↄnɛ, asa a gↄↄ kãikũ̀.
4Ma Zãa mámɛ ma láɛ bee kɛ̃̀ gãli sopla pↄ́ kú Azi bùsuuↄnɛ. Lua pↄ́ kú za yãa mɛ́ a ku tia mɛ́ àlɛ mↄ́ ń a Nisĩna mɛ̀n sopla pↄ́ kú a kpalabaa aɛↄ
5ń Yesu Kilisi pↄ́ dɛ seelade náaide ũo aa gbɛ̃kɛkɛɛ́, aai á tó aafia. Yesupi mɛ́ gàbↄ sɛ̃́ia ũ, ↄ̃mɛ dṹnia kíaↄ gbãade ũ. A yewázi à wá bↄ́ wá duunau ń a au gbãao,
6à wá kpá kpalau Lua a Mae gbàgbanaↄ ũ. Ɔ̃mɛ gawi ń gbãao vĩ gↄↄpii! Ãmi.
7Ma, àlɛ mↄ́ luabɛpuanau. Gbɛ̃́pii a wɛsiaàlɛ, baa gbɛ̃́ pↄ́ aa aà zↄ̃̀ↄ, dṹnia bui píi i ńzĩa gbɛ̃gbɛ̃ aà yã́ musu. Aà kɛ màa! Ãmi.
8Dii Lua mɛ̀: Mámɛ má Alafa ń Omɛgao ũ. Ma Gbãapiide má kú yãa mɛ́ má kú tia mɛ́ málɛ mↄ́.
9Mámɛmaa Zãa á gbɛ̃do, naa Yesuwa guu kↄ̃gbɛ̃ↄn wá ũ wɛ́tɛ̃a guu, kpalablea guu, mɛnakɛa guu. Má kú ísia gũgũna pↄ́ wì mɛ Patemↄ guu luayã'oa ń Yesu seeladekɛo yã́i.
10Dii gↄↄzĩ Lua Nisĩna dɛ̀dɛa, ↄ̃ ma lↄↄ gbãa mà ma kpɛ lán kã̀ae'ↄwa
11à mɛ̀: Yã́ pↄ́ ń è kɛ̃ lá guu, ní kpã́sã gãli sopla pↄ́ kú wɛ̃́lɛɛ beeuↄnɛ: Ɛfɛsɛ, Simiina, Pɛɛgaũ, Tiatii, Saadi, Filadɛlifi ń Laodisio.
12Ma lili mà gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ yã'omɛɛpi e. Kɛ́ ma lili màa, ma vua dau è mɛ̀n sopla.
13Ma gbɛ̃e è daupiↄ zãnguo lán gbɛ̃nazĩn nɛ́wa. A ulatao daa, àlɛ gálɛ aà gbázĩ, mɛ́ vua asana dↄa aà kùawa.
14Aà mikã dɛ púntaitai lán sãkã ge buawa, mɛ́ aà wɛ́ dɛ lán tɛ́vuawa.
15Aà gbá lɛ́ tɛkɛ lán mↄgotɛ̃ pↄ́ wàlɛ baasa mua tɛ́ guuwa. Aà lↄↄ dɛ lán izↄ̃ↄsuka kↄ̃fĩwa.
16A saana kũa a ↄplaau mɛ̀n sopla, mɛ́ fɛ̃nda lɛna kpɛpla lɛ́ bↄ aà lɛ́u. Aà oa lɛ́ tɛkɛ lán ĩatɛ̃ gbãawa.
17Kɛ́ ma aà è, ma lɛlɛ aà gbázĩ, ma gↄ̃ sã́ii. Ɔ̃ à ↄplaa nàa à mɛ̀: Ńsu to vĩa n kũo. Mámɛ má Dↄaana ń Gↄ̃zãnao ũ,
18gbɛ̃́ pↄ́ ìↄ ku ũ. Ma ga, ↄ̃ má kú kɛ́, mɛ́ máↄ ku e gↄↄpiiɛ. Má ga ń bɛdao kilinɛↄ kũa.

19Yã́ pↄ́ ń è kɛ̃́, yã́ pↄ́ kúↄ ń yã́ pↄ́ a mↄ a kpɛↄ píi.
20Saana mɛ̀n sopla pↄ́ ń è ma ↄplaaupiↄ ń vua dau mɛ̀n soplapiↄ asiin kɛ: Saana mɛ̀n soplapiↄá gãli mɛ̀n soplapiↄ dↄaanaↄnɛ, mɛ́ dau mɛ̀n soplapiↄá gãli mɛ̀n soplapiↄnɛ.