Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Zia yã́

Zia yã́ 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bee gbɛa ma malaika pãle è à bↄ̀ luabɛ. A iko zↄ̃ↄ vĩ mɛ́ aà gawi dṹnia pù.
2À wii gbãa lɛ̀ à mɛ̀: Babɛli gà, mɛɛwia zↄ̃ↄpi gà. À gↄ̃̀ zeeↄ kúkĩi ũ, tã́a bui píi tòo ũ, bã pↄ́ wì ń tɛ̃bo wa ye ń gĩyãioↄ bɛ ũ.
3Asa bui píi aà vɛ̃ɛ gbãa pↄ́ dɛ aà káaluakaa ũ mìɛ. Dṹnia kíaↄ gbãsĩkɛ̀aànↄ, mɛ́ dṹnia laatanaↄ kɛ̀ ↄdeↄ ũ aà lalasikɛa zↄ̃ↄ guu.
4Ɔ̃ ma lↄↄ pãle mà à bↄ̀ luabɛ à mɛ̀: À bↄlɛ a guu ma gbɛ̃́ↄ, kɛ́ á ↄ su àↄ ku aà duuna guu, yã́ pↄ́ wa yíawàↄ á leo yã́i.
5Asa aà duuna gbã̀ zↄ̃̀ luawaɛ, mɛ́ aà vãikɛaↄ dↄ̀ Luagu.
6À fĩaboɛ̀ yã́ pↄ́ a kɛ̀ɛ́wa, à kɛɛ̀ aà yãkɛawa lɛɛ pla. À pↄkũma í káuɛ̀ a imibↄu dɛ pↄ́ pↄ́ a kàunɛ́la lɛɛ pla.
7À wãwã ń wɛ̃nao kpaaàzi, lá à tↄbↄ̀ kua lalasikɛa guu lɛ́u. Asa ì o a sↄ̃ guu, nↄɛ kían a ũ zↄ̃lɛa a báawaɛ, gyaa gbɛ̃andon a ũo, a wɛ̃nakɛ bauo.
8A yã́i tò kìsiaɛ beeↄ aà le gↄↄ do, gagyã ń wɛ̃nao ń nↄanao. Tɛ́ mɛ́ a kũwà, asa Dii Lua aà yã́kpalɛkɛna gbãa.
9Dṹnia kía pↄ́ aa gbãsĩkɛ̀aànↄ aa lalasikɛ̀aànↄↄ, tó aa a tɛ́kũa lu è, aa ↄ́ↄlↄ aa ńzĩa gbɛ̃gbɛ̃.
10Aa zɛ kãaa vĩa guu wãwã pↄ́ wa kpài yã́i aa mɛ: Waiyoo, waiyoo, mɛɛwia zↄ̃ↄ! Mɛɛwia ikode Babɛli! Yã́ mↄ̀ zↄ̃̀lɛma gↄↄ do gↄ̃̀ↄa!
11Dṹnia laatanaↄ ↄ́ↄlↄ sↄ̃, aa wɛ̃nakɛɛ̀, kɛ́ gbɛ̃e a ń laaɛ beeↄ lúmá lↄo yã́i:
12Vua, ã́nusu, gbɛ̀ bɛɛɛdeↄ, òsoↄ, zwã̀a ↄdeↄ, zwã̀a tɛ̃a ń a gàaluladeↄ, siliki, lí maa bui píi, pↄ́ pↄ́ wì kɛ ń wesa swaaↄ ń lí bɛɛɛdeo ń mↄgotɛ̃o ń mↄsio ń gbɛpuao píi,
13dopↄↄ, nísi gĩnanaↄ, tulaletiↄ, zↄ̃go lí'ↄↄ, vɛ̃ɛ, nísi, pɛ̃ɛti, pↄ́wɛna, zuↄ, sãↄ, sↄ̃́ↄ ń a góↄ, zↄↄ ń gbɛ̃nazĩna wɛ̃niↄ.
14Wa oɛ̀: Pↄ maa pↄ́ ni a nidɛↄ làama píi. N nama ń n gawio pìlima píi, wa e bau lↄo.
15Laatana pↄ́ aa kɛ̀ ↄdeↄ ũ mɛɛwiapi sabaiↄ zɛ kãaa vĩa guu wãwã pↄ́ wa kpài yã́i. Aa ↄ́ↄlↄ aa wɛ̃nakɛ
16aa mɛ: Waiyoo, waiyoo mɛɛwia zↄ̃ↄ! À bàabaa yè yãa ń zwã̀a gàaluladeo ń a tɛ̃ao. À vua nↄamblebↄↄ dà yãa ń gbɛ̀ bɛɛɛdeↄ ń òsoↄ.
17Aà àizɛɛ píi músikɛ̀ gↄↄ do gↄ̃̀ↄ. Gó'ilɛna diiↄ ń tagɛnaↄ ń ígbɛ̃ↄ ń gbɛ̃́ pↄ́ aaì zĩkɛ ísiaaↄ zɛ kãaa ḿpii.
18Tó aa mɛɛwiapi tɛ́kũa lu è, aa wiilɛ aa mɛ: Mɛɛwiae ku yãa, a zↄ̃ↄ kà mɛɛwiaɛ beewao.

19Aa ↄ́ↄlↄ aa ńzĩa gbɛ̃gbɛ̃, aa wɛ̃nakɛ aa wiilɛ aa mɛ: Waiyoo, waiyoo mɛɛwia zↄ̃ↄ! Gbɛ̃́ pↄ́ aa gó'ilɛna vĩ ísiaaↄ píi kɛ̀ ↄdeↄ ũ ń àizɛɛ pↄ́ pàlawào, ↄ̃ à gↄ̃̀ bɛzia ũ gↄↄ do gↄ̃̀ↄ.
20À pↄnakɛ a yã́ musu luabɛdeↄ ń Lua gbɛ̃́ↄ ń aà zĩnaↄ ń aà ãnabiↄ, asa Lua mɛ́ tↄsìwàɛ́.
21Ɔ̃ malaika gbãade gbɛ pↄ́ kà wísilↄgbɛ gbɛ̃̀nɛwa sɛ zù ísia guu à mɛ̀: Màa wa mɛɛwia zↄ̃ↄ Babɛli zu ń gbãao, wa mɛɛwiapi e bau lↄo.
22Wa mↄↄna ge gã̀a'ↄ ge kulɛ ge kã̀ae'ↄ ma n guu bau lↄo. Wa ↄzĩkɛnae e n guu bau lↄo. Wa wísilↄgbɛ kↄ̃fĩ ma n guu bau lↄo.
23Wa filia gupua e n guu bau lↄo. Wa nↄsɛkↄ̃fĩ ma n guu bau lↄo. N laatanaↄá dṹnia gbɛ̃́ gbiaↄnɛ yãa, n pↄdà bui píiwa, n ń mi lìaa.
24Wà ãnabiↄ ń Lua gbɛ̃́ↄ au è a guu ń gbɛ̃́ pↄ́ wà ń dɛdɛ dṹnia guuↄ píi.