Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Zia yã́

Zia yã́ 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ɔ̃ ma malaikae è à bↄ̀ luabɛ, a gbã́o zòolo kilinɛ kũa ń mↄdaona gèeleo.
2À kwã́ pↄ́ dɛ mlɛ̃̀ zi ũ, wì mɛ Ibiisi ge Setãu kũ̀, ↄ̃ à mↄkàwà e wɛ̃̀ ↄ̀aa sↄo.
3Malaikapi aà zù gbã́o zòolopi guu, à zɛtàaàlɛ à kilidàu, kɛ́ asu buiↄ sã́são e wɛ̃̀ ↄ̀aa sↄopi pa. Bee gbɛa wa aà gbaɛ yↄↄ.
4Ɔ̃ ma kpalabaaↄ è ń gbɛ̃́ pↄ́ zↄ̃lɛzↄ̃lɛwaↄ. Wà ń gbá zɛ́ aa yã́kpalɛkɛ ń gbɛ̃́ↄ. Ma gbɛ̃́ pↄ́ wà ń mi zↄ̃̀ luayã'oa ń Yesu seeladekɛo yã́iↄ è. Aai kúlɛ wài ge aà taaɛo. Aai aà seela kɛ ń mi'aɛ ge ń ↄwao. Aa vù wà kpalablè ń Kilisio wɛ̃̀ ↄ̀aa sↄo.
5Gɛↄ vua sɛ̃́ian we. Gɛ̀ kĩniↄ i vuo e wɛ̃̀ ↄ̀aa sↄopi gɛ̀ pàò.
6Báaadeↄn gbɛ̃́ pↄ́ an baa ku gɛↄ vua sɛ̃́ia guuↄ ũ, an kua adoa. Ga plaade iko vĩmáo. Aaↄ dɛ Lua ń Kilisio gbàgbanaↄ ũɛ, mɛ́ aaↄ kibleaànↄ e wɛ̃̀ ↄ̀aa sↄo.
7Tó wɛ̃̀ ↄ̀aa sↄopi pà, wa Setãu bↄ gbaɛ,
8i gɛ́ bui pↄ́ kú dṹnia gola síiↄ̃waↄ sã́sãi, Gↄgu ń Magↄguo, i ń kãaa zĩ musu. Aaↄ dasi lán ísialɛ ũfãawa.
9Aa lì dṹniaa, aa koezↄ̃̀ Lua gbɛ̃́ↄ bòoi ń wɛ̃́lɛ pↄ́ Lua yeio, ↄ̃ tɛ́ bↄ̀ luabɛ à kũ̀má.
10Wa Ibiisi pↄ́ ń sãsã sɛ zù tɛ́ ísida pↄ́ lɛ́ kṹ ń ĩatɛ̃gbↄ̃o guu, gu pↄ́ wài ń ãnabi ɛgɛnao kuu. Aaↄ wãwãkɛ fãanɛ ń gwãasĩnao gↄↄpiiɛ.
11Ɔ̃ ma kpalabaa pua zↄ̃ↄ è ń gbɛ̃́ pↄ́ zↄ̃lɛuo. Tↄↄlɛ ń musuo gusikɛ̀ aà aɛ, wi ń gbɛ e lↄo.
12Ɔ̃ ma gbɛ̃zↄ̃ↄↄ ń nɛ́fɛ̃nɛnaↄ gyaadeↄ è zɛa báapi aɛ. Wà taalaↄ wɛ̃̀wɛ̃, ↄ̃ wà lá pãle wɛ̃̀ lↄ àizãna taala ũ. Wà yã́kpalɛkɛ̀ ń gyaadeↄ an yãkɛawa, lá a ku lápiↄ guuwa.
13Ísia gyaade pↄ́ kú a guuↄ kpà. Ga ń bɛdao gyaade pↄ́ kú a guuↄ kpà lↄ. Ɔ̃ wà yã́kpalɛkɛ̀ ń baadeo a yãkɛawa.
14Wà ga ń bɛdao zù tɛ́ ísida guu. Tɛ́ ísida piá ga plaadeɛ.
15Gbɛ̃́ pↄ́ wi ń tↄ́ e àizãna taalauoↄ ↄ̃ wà ń zú tɛ́ ísidapiu.