Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Zia yã́

Zia yã́ 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ɔ̃ ma seela zↄ̃ↄ è luabɛ. Nↄɛe ĩatɛ̃ yea zwãa ũ, mↄvua ku aà gbá zíɛ, a saana mɛ̀n kuɛplaↄ kpaa kía fala ũ.
2A nↄsia, ↄ̃ nↄwãwã mↄ̀wà, àlɛ nɛ'iwãwã wii lɛ́.
3Ɔ̃ ma seela pãle è luabɛ. Kwãsa tɛ̃a zóizoi kú we, a mi sopla, a kↄ́ba kwi. A kíafua mɛ̀n sopla kpákpaa.
4À saana lɛɛ àaↄ̃de wòlo luabɛ ń a vlã́o a kwɛ̀ tↄↄlɛ, ↄ̃ à mↄ̀ zɛ̀ nↄɛ pↄ́ ye nɛ'ipi aɛ, kɛ́ à e nɛ́ pↄ́ a ipi so yã́i.
5Ɔ̃ nↄɛpi nɛgↄ̃ɛ pↄ́ a kible bui píiwa ń mↄ̀ gopanao ì. Ɔ̃ wà nɛ́pi sɛ̀ tàò Lua ń a kpalabaao kĩ́i.
6Nↄɛpi bàalɛ̀ tà sɛ̃u, gu pↄ́ Lua kɛ̀kɛɛ̀ wà aà gwau gↄↄ ↄ̀aa soolo ń bàaↄ̃opi (1.260) guu.
7Ɔ̃ zĩ fɛ̀lɛ luabɛ, Misɛli ń a malaikaↄ zĩkà ń kwã́pio, mɛ́ kwã́ ń a malaikaↄ zĩkàńnↄ.
8Ɔ̃ an gbãa kɛ̃̀sã, aai zↄ̃lɛkĩi e luabɛ lↄo.
9Wà kwãsapi ya bↄ̀. Ɔ̃mɛ mlɛ̃̀ zi pↄ́ wì mɛ Ibiisi ge Setãu, dṹnia bṹu sã̀sãna ũ. Wà aà bↄ zù tↄↄlɛ ń a ìwaↄ sãnu.
10Ɔ̃ ma lↄↄ gbãa mà luabɛ à mɛ̀: Wá Lua zĩblè sa, aà gbãa ń aà kpalao bↄ̀ gupuau, à iko kpà kía pↄ́ á kpàwa. Asa wà gbɛ̃yaana pↄ́ ìↄ wá gbɛ̃́ↄ yaa wá Luaɛ fãanɛ ń gwãasĩnao ya bↄ̀.
11Wá gbɛ̃́ↄ zĩblèwà ń Sã au gbãao ń ń seeladekɛyão. Aa gì ń wɛ̃nii e aa gɛ̀ gàò.
12A yã́i tò á gbɛ̃́ pↄ́ á kú luabɛↄ, à pↄnakɛ. Waiyoo tↄↄlɛ ń ísiao, asa Ibiisi pìlawá ń pↄkũma zↄ̃ↄoɛ, kɛ́ a dↄ̃ gↄↄ pↄ́ gↄ̃̀ɛ bílao yã́i.
13Kɛ́ kwã́ è wà a zu tↄↄlɛ, ↄ̃ à pɛ̀lɛ nↄɛ pↄ́ nɛgↄ̃ɛ ìpizi.
14Ɔ̃ wà kúu zↄ̃ↄ gã̀sĩa kpà nↄɛpiwa mɛ̀n pla, aà vuaò, i zãkũ ń mlɛ̃pio, à ta gu pↄ́ wa kɛ̀kɛɛu sɛ̃u, kɛ́ wà aà gwau wɛ̃̀ àaↄ̃ ń kĩniopi guu.
15Mlɛ̃pi í pìsi nↄɛpi kpɛ lán swawa, kɛ́ ísↄ̃ e aà sɛ́,
16ↄ̃ tↄↄlɛ nↄɛpi mìsi, à a lɛ́ wɛ̃̀ à í pↄ́ bↄ̀ kwã́ lɛ́upi mì.
17Ɔ̃ kwã́pi pↄ pà nↄɛpizi, à gɛ̀ zĩkai ń aà bui pↄ́ gↄ̃̀ↄ, gbɛ̃́ pↄ́ aa Lua yã́ kũa mɛ́ aaìↄ Yesu seeladekɛ kɛↄ.
18A zɛa ísialɛ.