Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Zia yã́

Zia yã́ 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ɔ̃ ma Sã è zɛa Siↄna gbɛ̀sĩsĩwa. Gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ basopla ń síiↄ̃o (144.000) kuaànↄ. Aà tↄ́ ń aà Mae tↄ́o kɛ̃a ń mi'aɛwa.
2Ma kↄ̃fĩ mà à bↄ̀ luabɛ. A kĩ́i dↄ lán izↄ̃ↄsukaawa, lán louvĩa gbãawa. Kↄ̃fĩ pↄ́ má màpi dɛ lán mↄↄnlɛnaↄ mↄↄna ↄ́wa.
3Gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ basopla ń síiↄ̃opiↄ (144.000) lɛ́ lɛ̀ dafu sí kpalabaa ń pↄ́ bɛ̃́ɛ mɛ̀n síiↄ̃ↄ ń gbɛ̃zↄ̃ↄↄ aɛ. Gbɛ̃e i fↄ̃ lɛpi dàdao, sema gbɛ̃́ pↄ́ wà ń bó dṹnia guupiↄ bàasio.
4Aamɛ aa gbɛ̃́ pↄ́ aai gbãsĩkɛ ń nↄɛooↄ ũ, aa lɛ́soɛ. Aaìↄ tɛ Sãzi gu pↄ́ àlɛ gɛ́u píi. Gbɛ̃́ↄ guu ampiↄ ↄ̃ wà ń bó Luaɛ ń São pↄ́ káau pↄ́ wa kpàwàↄ ũ.
5Wi ma zii aa ɛɛtòo, aa tàae vĩo.
6Ɔ̃ ma malaika pãle è, àlɛ vua musumusu. A baona pↄ́ kú gↄↄpii kũa à kpa gbɛ̃́ pↄ́ aa ku tↄↄlɛↄnɛ, bùsu gbɛ̃́pii, bui píi, buiyã'ona píi ń gbɛ̃́piio.
7A ò gbã́ugbãu: À vĩakɛ Luaɛ à aà tↄbↄ, asa aà yã́kpalɛkɛa ń gbɛ̃́ↄ gↄↄ kàɛ. À kúlɛ Lua pↄ́ musu ń tↄↄlɛo ń ísiao ń nibↄnaↄ kɛ̀piɛ.
8Malaika plaade tɛ aà kpɛ à mɛ̀: Babɛli gà! Mɛɛwia zↄ̃ↄpi gà! A tò bui píi a vɛ̃ɛ gbãa pↄ́ dɛ a káaluakaa ũ mì.
9Malaika àaↄ̃de tɛ́ ń kpɛ, a ò gbã́ugbãu à mɛ̀: Tó gbɛ̃́ kùlɛ wàiɛ ń aà taao, mɛ́ à aà seela kɛ̀ a mi'aɛ ge a ↄwa,
10ↄ̃mɛ a Lua pↄkũma vɛ̃ɛ pↄ́ wa kà a pↄfɛ̃ imibↄu atɛ̃ɛ mi, i wãwãkɛ tɛ́ ń ĩatɛ̃gbↄ̃o guu Lua malaikaↄ ń São aɛ.
11An ĩadama súɛlɛ aↄ bↄ gↄↄpiiɛ. Gbɛ̃́ pↄ́ kùlɛ wàipiɛ ń aà taao aa aà tↄ́ seela kɛ̀ↄ ĩ́ampaa vĩo fãanɛ ń gwãasĩnao.
12Bee lɛ́ lɛda Lua gbɛ̃́ pↄ́ aa yã́ pↄ́ a dìlɛↄ kũa mɛ́ aa Yesu náai vĩↄwa aaↄ mɛna vĩ.
13Ɔ̃ ma lↄↄ mà à bↄ̀ luabɛ à mɛ̀: Kɛ́ bee kɛ̃́. Báaadeↄ gbɛ̃́ pↄ́ aa ga naa Diiwa guu za tiaↄ. Lua Nisĩna mɛ̀: Ao! Aa kã́mabo ń ń zĩo, asa an maakɛa gbɛ tɛ́ńzi.
14Ɔ̃ ma luabɛpuana è, pↄe zↄ̃lɛwà à bↄ̀ lán gbɛ̃nazĩnawa. A vua fùa kpaa, a kↄma lɛna kũa.
15Ɔ̃ malaika pãle bↄ̀ Lua kpɛ́u à lɛ́ gbãa zù gbɛ̃́ pↄ́ zↄ̃lɛa luabɛpuanawazi à mɛ̀: Kↄma ká pↄ́i ǹ kɛ̃́, asa tↄↄlɛ pↄ́ↄ mà à kà kɛkɛaɛ.
16Ɔ̃ gbɛ̃́ pↄ́ zↄ̃lɛa luabɛpuanawa a kↄma màlɛ tↄↄlɛ, à tↄↄlɛ pↄ́ↄ kɛ̀kɛ.
17Malaika pãle bↄ̀ musu Lua kpɛ́u, a kↄma lɛna kũa lↄ.
18Ɔ̃ malaika pãle pↄ́ tɛ́ iko vĩ bↄ̀ sa'okĩi. À lɛ́ gbãa zù gbɛ̃́ pↄ́ kↄma lɛna kũapizi à mɛ̀: Ǹ n kↄma lɛna ka tↄↄlɛ vɛ̃ɛ kↄ́ↄi ǹ zↄ̃, asa a bɛ màɛ.

19Ɔ̃ malaikapi a kↄma màlɛ tↄↄlɛ, à tↄↄlɛ vɛ̃ɛ kↄ́ zↄ̃̀zↄ̃ a kà vɛ̃ɛfɛ̃kĩi zↄ̃ↄ pↄ́ dɛ Lua pↄkũmabↄbↄbↄ ũ guu.
20Wà ↄ̃zↄ̃̀ vɛ̃ɛ kↄ́piↄwa wɛ̃́nkpɛ, ↄ̃ au bↄ̀lɛ vɛ̃ɛfɛ̃kĩi guu à dàgua e kiloo ↄ̀aa do ń basↄoo, a lɛsĩ kà sↄ̃́ ã̀asĩna lɛ́u.