Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - Lo

Lo 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Na Moses i skruim tok olsem, “Sapos yupela i go pait long ol birua bilong yupela na yupela i lukim ol karis na hos na ami bilong ol i winim namba bilong yupela, maski, yupela i no ken pret long ol. Long wanem, God, Bikpela bilong yumi, em i bin kisim yupela long Isip na bringim yupela i kam, em bai i stap wantaim yupela.
2Taim yupela i no kirapim pait yet, orait wanpela pris i mas kam sanap long ai bilong ol ami na tokim ol olsem,
3‘Yupela ol man bilong Israel, harim. Nau yupela i laik i go long pait. Tasol yupela i no ken pret long ol dispela birua, na han bilong yupela i no ken malumalum. Na yupela i no ken seksek long ol.
4God, Bikpela bilong yumi, em i go wantaim yupela, na em bai i pait bilong helpim yupela, na bai em i mekim yupela i winim pait.’
5“Orait na ol ofisa bai i tokim ol man olsem, ‘Ating i gat sampela man i stap hia, ol i bin wokim nupela haus na i no i go i stap long em yet na i no askim God long mekim gut long en? Sapos ol man olsem i stap, orait ol i ken i go bek long ples. Nogut ol i lus long pait, na ol arapela man bai i kisim nupela haus bilong ol.
6Na ating i gat sampela man hia, ol i bin planim nupela gaden wain, tasol ol i no bin wokim wain long ol pikinini wain yet? Sapos ol man olsem i stap, orait ol i ken i go bek long ples. Nogut ol i lus long pait, na ol arapela man bai i kisim pikinini wain bilong ol.
7Na ating i gat sampela man hia ol i bin makim meri bilong marit? Sapos ol man olsem i stap, orait ol i ken i go bek long ples. Nogut ol i lus long pait, na ol arapela man bai i maritim ol dispela meri.’
8“Na tu, ol ofisa bai i tokim ol olsem, ‘Ating i gat sampela man hia ol i pret long pait na ol i seksek i stap? Sapos ol man olsem i stap, orait ol i ken i go bek long ples. Nogut ol i mekim ol arapela man i pret tu.’
9Ol ofisa i autim dispela tok pinis, orait ol i mas makim ol lida bilong wan wan lain bilong pait.
10“Taim yupela i laik pait long wanpela taun i gat bikpela banis, na yupela i go klostu long en, orait pastaim yupela i mas tokim ol manmeri bilong taun olsem, ‘Mobeta yupela i no pait. Yupela i mas givim nating dispela taun long mipela.’
11Na sapos ol i orait long tok bilong yupela na ol i opim ol bikpela dua bilong banis, orait ol i mas i stap aninit long yupela na mekim wok kalabus.
12Tasol sapos ol manmeri bilong taun i no orait long tok bilong yupela na ol i laik pait long yupela, orait ol ami bilong yupela i mas banisim strong dispela taun.
13Na God, Bikpela bilong yumi, bai i larim yupela i kisim dispela taun. Yupela i kisim pinis, orait yupela i mas kilim olgeta man i stap insait long en.
14Tasol yupela i ken kisim ol meri na pikinini na ol bulmakau samting, na olgeta arapela samting bilong dispela taun. Na yupela i ken yusim olgeta samting bilong ol birua bilong yupela. Long wanem, Bikpela yet i bin givim ol dispela samting long yupela.
15Yupela i mas mekim olsem tasol long ol taun i stap longwe long graun bilong yupela.
16“Tasol taim yupela i kisim wanpela taun i stap insait long dispela graun God, Bikpela bilong yumi, i laik givim long yupela, orait yupela i mas kilim olgeta manmeri i dai.
17Yupela i mas kilim i dai ol Hit na ol Amor na ol Kenan na ol Peres na ol Hivi na ol Jebus, olsem Bikpela i bin tokim yupela.
18Yupela i mas kilim ol bai ol i no inap lainim yupela long bihainim ol pasin nogut tru ol i save mekim bilong lotuim ol giaman god. Nogut ol i pulim yupela na yupela i mekim sin long Bikpela.

19“Taim yupela i pait bilong kisim wanpela taun na yupela i banisim strong long planti de, na yupela i wok long katim ol diwai i stap klostu long dispela taun, orait yupela i no ken katim ol diwai i save karim kaikai. Yupela i ken kaikai pikinini bilong ol dispela diwai, tasol yupela i no ken bagarapim ol. Long wanem, ol diwai i no birua bilong yupela.
20Tasol yupela i ken katim ol arapela diwai na wokim ol samting bilong helpim yupela long pait, inap yupela i winim ol birua na kisim dispela taun.”