Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - IEREMIA

IEREMIA 51

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Iehova ini e gwau tomamu: A itaia, hahebua-tari tauna baina rohea, Babulono ihadikana totona, Kaldea inoholaina taudia ihadikadia totona;
2bona itapona taudia na Babulono baina siaidia lao, idia ese bae tapoa; bona kaha iboudiai amo bae tuari henia negana ai, idia ese ena tano anina bae ha-orea, hisihisi dinana ai.
3Peva tauna ese ena peva basine marea, ena tuari dabuana ai basine gini tore. Ena eregabe taudia basio bogadia hisi; ena tuari oreana idoinai ba habuaia tari.
4Kaldea taudia edia tano ai na masedia ai bae hekida diho, bona edia ariara ai danu bae hekida diho mai berodia ida.
5Badina be Israel bona Iuda edia Dirava, Iehova Sabaota, ese asine rakatanidia; a Kaldea taudia edia tano na kerere ai e honu honu daemu, Israel ena Helaḡa Diravana enai.
6Babulono bogaragina amo ba heau; iboumui ai maurimui ba tahua. Iena dika davana iabina ai basio hedai uru; badina be ina na Iehova ena dava-heni negana, ahuna binai ia ese e heniamu.
7Babulono na gold keherena ta Iehova imana ai, tanobada idoinai ihakekerona; bese idau-idau ese iena vine ranuna e inua, una dainai unu bese na e kavadia.
8Asi vanahana Babulono na vada e darere, vada e makohi; ia taina ba tai. Ena hisihisi muramurana ba laohaia, reana baine namo Iou.
9Ita ese Babulono na ena hisihisi amo baitama hamauria, to ena hisihisi amo se mauri, A rakatania, aitala, ta ta ena tano ena tano baita lou heni; badina be ihahemaoro-henina vada e dae guba ai, vada e heabi isi atai ai.
10Iehova ese igwaurai-maoroda vada e hahedinaraia; aoma, Iehova, eda Dirava, ena kara na Siona ai baita gwaurai hedinarai.
11Diba matadia a nau! Kesi avabi isi! Iehova ese Media pavapavadia vada e rohedia, badina be ena ura Babulono enai na baine habuaia tari e tomu; badina be una na Iehova ena dava-heni, ena dubu idavalaina.
12Pepe ta ba haginia Babulono maḡudia vairadiai, hegima oreana ba ha-aukaia; hegima taudia ba duanaidia, ibani-henina daladia ba hegaeḡaelai; badina be Babulono taudia e herevalaidia ḡaudia na Iehova ese vada e haero bona vada e kara.
13Umui, sinavai momo badibadidiai o nohomu taumui e! Taga taumui e, dokomui vada e kau, emu mauri varona vada e utua.
14Iehova Sabaota na ia sibona ladana ai vada e gwau hamata, eto: Momokani, taunimanima ai baina hahonumu, bae hoho, kwadi na heheto; bena kwalimu honena bae lololaia, oi latamu ai.
15Ia ese ena siahu amo tanobada e karaia bona ena aonega amo tanobada idoinai e haginia, bona ena lalo-parara amo guba e idia roro.
16Ia e herevamu negadia ai, ranu e heguruamu guba ai; ia ese ninoa e hadaeamu, tanobada dokodia amo. Ia ese medu kevarudia e halasidiamu, bona lai na ena habou-habou rumadia amo e hakaudia lasimu.
17Taunimanima iboudiai na kakavakava bona asi aonegadia, bona gold iḡaukaralaina taudia iboudiai na edia kaivakuku ese e hahemaraidiamu; badina be edia kaivakuku na koikoi ḡaudia, bona asi laḡadia.
18Idia na asi anidia, haero-kerere ese e havaradia; edia dava-abi negana ai bae mase.

19Iakob ahuna na dia unuheto; badina be ia ese ḡau iboudiai vada e karadia. Ia dihina na Israel besena; ia ladana na Iehova Sabaota.
20Oi na egu gahi bona egu tuari ḡauna; oiemu amo bese idau-idau baina huaridia, oiemu amo basileia idau-idau baina habuadia tari;
21oiemu amo hosi mai iḡuina tauna ida baina huaridia patapata, oiemu amo kariota bona kariota tauna baina huaridia patapata;
22oiemu amo tau bona hahine baina huaridia patapata, oiemu amo iahu bona eregabe baina huaridia patapata; oiemu amo tauhau bona hane-ulato baina huaridia patapata,
23oiemu amo mamoe ireḡudia tauna mai ena mamoe serina ida baina huaridia patapata; oiemu amo ruarua tauna mai ena boromakau mamaruanedia ida baina huaridia patapata, oiemu amo bese ikwaradia taudia bona tuari lohiadia baina huaridia patapata.
24Iehova na e tomu: Mata dogadoḡamu ai Babulono bona Kaldea inoholaina taudia edia dika davadia do baina henidia, kara dikadia Siona ai vada e kara iboudiai daidiai.
25Iehova na e tomu: Hahebua-tari ororona e! Tanobada idoinai o habuaia tarimu; lau ese na inai henimumu. Lau imagu baina toia roro, oi ihadikamu totona, bona haga nadidia amo baina keimu dobi, vada e heara ororona ai baina halaomu.
26Daiguni nadina ta eiava badi nadina ta na oiemu amo basie abia; a oi na ba vahu hanaihanai. Iehova na e herevamu.
27Pepe ba duduia isi tanobada ai, bese idau-idau bogaragidiai kibi ba hiriria; bese idau-idau ba hahegaegaedia, bae tuari henia totona, basileia idau-idau ba boiridia, ia ihadikana totona, Ararat bona Mini bona Asakena. tuari lohiana ba duanaia, ia ihadikana; hosi ba hakaudia lasi, kwadi na heheto.
28Bese idau-idau ba hahegaegaedia, bae tuari henia totona, Media pavapavadia, bona edia hekwara taudia mai ibolodia taudia ida, bona idia ese e lohiadia tanodia iboudiai.
29Tano na e heude-heudemu, hisihisi ai e hekoe-hekoemu, badina be Iehova ena ura Babulono enai vada e ginimu. Babulono tanona baine havahua, asi inoholaina tauna ta baine noho.
30Babulono ena tuari taudia ese tuari vada e hadokoa, edia gabu aukadia ai e nohomu; edia goada vada e ore, hahine ai ela; rumana vada e aramu, aurina vada e kwaidu.
31Heau tauna ta ese lava baine heaulaia, ma heau tauna ta baine davaria; bona gwaukau tauna ta ese lava baine laohaia, ma gwaukau tauna ta baine davaria; Babulono pavapavana na bae hamaoroa, ena hanua na kahadia iboudiai vada e abia;
32turu-hanai gabudia vada e abidia, gabu aukadia vada e doudia, tuari taudia na e gari lalo-dikamu.
33Badina be Iehova Sabaota, Israel Diravana, na ini e gwau tomamu: Babulono natuna hahinena na uit ikwadilaina gabuna na heto, e moia tao matama ḡauna; nega taina bainela, bena itaborona negana baine kau.
34Nebukadresara, Babulono pavapavana, ese vada e ha-oregu, vada e moigu tao; ia ese tohe asi anina heḡereḡerena ai vada e halaogu; ia ese vada e hadonogu, huala badana na heto; ia ese agu aniani ḡaudia namodia amo bogana vada e hakunua, vada e lorigu lasi.
35Siona inoholaina taudia na baeto: “Dagedage karadia lauegu ai bona varavaragu ediai e kara na Babulono latanai bae mia”. Ierusalem baineto: “Lau raragu na Kaldea inoholaina taudia latadiai”.
36Taunabunai, Iehova na e tomu; A itaia, emu gini-kau gabuna baina herevalaia, bona oi ihadikamu davana baina heni. Ena davara baina hakaukaua, bona ena ranu lohilohi gabudia baina hakororo;

37Babulono na e heḡiḡi dobi hanuana ai bainela, uda sisiadia edia noho gabuna, gari bona si-dagu ihavaradia ḡauna, asi inoholaina tauna ta.
38Idia na bae ḡou hebou, leona na heheto; bae gigi, leona natudia na heheto.
39Lalodia doini e garaḡaramu negana ai, aria ta baina heḡaeḡaelaia adia; baina hakekerodia ela bona bae mase rea, bae mahuta hanaihanai, basie noga. Iehova na e herevamu.
40Iala-masedia totona baina hakaudia hekei, mamoe natudia na heheto, mamoe mamaruanedia bona nani mamaruanedia na heheto.
41Babulono madi vada e abia, tanobada idoinai ese e imodaiamu ḡauna na vada e dadia. Babulono madi, gari ihavarana ḡauna ai vada ela, bese idau-idau bogaragidiai.
42Davara ese Babulono vada e ha-utua dae; ena hurehure badadia ese vada e habubunia.
43Ena hanua badadia na gari ihavarana ḡaudia ai vada ela, tano kaukauna, deḡedeḡena rahu tanona, tau ta ese se noholaiamu tanona, taunimanima natuna ta ese se rakaia hanaimu tanona.
44Lau ese Bel davana baina henia Babulono ai; vada e hadonoa ḡauna na uduna amo baina abia lasi. Bese idau-idau basie aru henia lou; Babulono maguna vada e heḡiḡi dobi.
45Egu bese taumui e, ia bogaragina amo a raka lasi! Iboumui ai ta ta ena mauri ena mauri daladia ba tahu, Iehova ena badu ḡaraḡara amo ba roho mauri.
46Laḡani ta ai hari ta e maimu, ma laḡani ta ai hari ta, bona daḡedaḡe karadia na tano ai e karamu, bona lohia ta lohia ta ida e heiri-heirimu, negadia ai na kudoumui basie hetaha bona basio gari, tano ai hari o kamonaimu dainai.
47Taunabunai, a itaia, negana na e maimu, lau ese Babulono ena dirava laulaudia davadia do baina heni; ena tano idoinai do bae hahemaraia, bona ena mase taudia iboudiai na ia bogaraginai bae hehda diho.
48Bena guba bona tanobada bona lalodia ḡaudia iboudiai ese baḡo anedia bae abi, Babulono latanai; badina be mirigini kahana amo hahebua-tari taudia na baema, ia ihadikana. Iehova na e herevamu.
49Babulono na baine moru, Israel ena mase taudia daidiai, tanobada idoinai ena mase taudia na Babulono dainai vada e hehda diho heḡereḡerena.
50Umui dare amo vada o roho mauri taumui e, aola, basio gini kava! Gabu daudau ai Iehova ba laloa tao, Ierusalem na ba laloa une, baoto:
51Ai na vada e hahemaraimai, badina be gwaugvvau herevadia vada a kamonai, bona e dadaraimai dainai a igo dihomu; badina be idau bese taudia na Iehova ena dubu ai, ena gabu helagadia lalodiai vada e vareai.
52Iehova na e tomu: Taunabunai, a itaia, negana be maimu, lau ese ena dirava laulaudia baina hahemaoro henidia, bona ena tano idoinai lalonai mai berodia taudia na bae ḡanaḡana.
53Ena be Babulono bema dae guba ai, ena be ena atai gabudia bema ha-aukadia, to hahebua-tari taudia lauegu amo na ia latanai bae kau. Iehova na e herevamu.
54A kamonai! Taitai ta Babulono amo; hahebua-tari badana reḡena Kaldea taudia edia tano amo.

55Badina be Iehova ese Babulono e havahuanu, ia gadona bada-hereana e tuiamu. Edia hurehure na e regemu, sinavai momo na heheto; gurudia na e bada e laomu;
56badina be hahebua-tari tauna na Babulono enai vada e kau, ena luari taudia vada e abidia, edia peva vada e hakwaidudia rohoroho; badina be Iehova na dava-heni Diravana, momokani ia ese dava baine heni.
57Ena lohia taudia bona ena aonega taudia baina hakekerodia, ena hekwara taudia, ena tuari lohiadia, bona ena tuari taudia danu; idia na bae mahuta hanaihanai, basie noga. Pavapava badana, ladana Iehova Sabaota, na e herevamu.
58Iehova Sabaota ini e gwau tomamu: Babulono maḡuna, lababa-bada ḡauna, na tano ai baine helaha tari; bona ikoukoudia, atai-herea ḡaudia, na lahi ai bae doudia. Bese idau-idau edia hekwarahi na asi anina; basileia idau-idau e ḡaukara lalo-dikamu, lahi mo ana.
59Ina na peroveta tauna Ieremia ena hereva, ia ese Seraia, Neria Mahaseia natuna, e haḡanilaia ḡauna, Sedekia, Iuda pavapavana, ida Babulono ela negana ai, hari Sedekia ena lohia laḡanina ihahanina lalonai. Seraia na kohu ireḡuna tauna.
60Ieremia ese dika idoinai Babulono latanai baine kau herevadia na buka ta ai e tore.
61Bena Ieremia ese Seraia e hamaoroa, eto, Babulono ai ba kau negana ai, mi hereva iboudiai do ba duahidia;
62ma baoto, Iehova e, oi na vada o hereva, ina gabu ba negea daure, bena ḡau ta ia lalonai basine noho, taunimanima ta eiava ubu-ubu ḡauna ta; ia na baine vahu hanaihanai.
63Bena ina buka ba duahia vaitani murinai, nadi ta ai ba mataia kau, bena Eufrate sinavaina lalonai ba negea dobi.
64Bena baoto, Babulono na unu baine mutu toma, basine keni lou, dika na ia latanai ba hadihoamu dainai. Ieremia ena hereva dokona binai.