Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - Titi

Titi 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nɑ́kɛ́ bɛ kɛ̀ bɛ̀ ndé kɛtenkɛ̀ yɛmbɛ̀ nɛ̀ bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀, kɛ́nyíé mbɛ kpɛti, kɛ́mpĩ́ mmutɔ̃mmú kɛ̀ dɛ̀ wenni.
2Bɛ̀ bɑ́ mmɔkɛ tisĩ́ntɛnɑ́ɑǹtì, bɛ̀ bɑ́ nwɑnti yɛkpɑ̀rɛ̀, bɛ̀ nwɑnti bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu kó mɛsɑ̀ɑ̀.
3Ti múnkɛ do tú tiyɛìntì nti, kɛ mɔkɛ mɛyɛ̀mmɛ̀ yɛimɛ, kɛ í yíé ntìmɑtì, kɛ tũ nkucɛ yɛiku, kɛ dɔ́ kutenkù kpɛrɛ dɛmɔu, kɛ dɔɔri dɛ̀ɛ̀ í wenni, kɛ ɛ̃ɛ̃nnɛ̀ titɔbɛ̀, kɛ beúnɛ̀ titɔbɛ̀.
4Kɛ̀ Kuyie nti dɔ́ kɛ ti dɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ ti dɛɛtɛ́.
5Dɛ̀ í tu ti dɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ mmɑmɛ̀, kù ti kuɔ́ mmɛsémmɛ̀ mmɛ. Bɛ̀ ti kùnnɛ dìì mɔ̀nnì ndi mɛniɛ mMuyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù ti dɔ̀ɔ̀mɛ̀ bɛnitipɑ̀mbɛ̀ kɛ ti duɔ́ mmufòmmu pɑ̀mmù.
6Ti Yiɛ̀ nYesu Kirisi weè te kɛ̀ Kuyie nti duɔ́ mMuyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù mɛdiɛ̀.
7Ku kó mɛsɑ̀ɑ̀ mmɛɛ̀ te kɛ̀ ti wenkɛ, kɛ bɑɑ mufòmmu mùù bo sɑ̃́ɑ̃̀ kù yɛ̃ nkù yóó ti duɔ́ mmù.
8Dɛ kó tinɑ́ɑǹtì tu timɔ́mmɔnti nti kɛ̀ n dɔ́ ɑ tì mbɛ̀ tié nkɛ̀ bɛ̀ɛ tì cɔutɛ́ kɛ̀ tìi bɛ̀ teennɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ ndɔɔri mɛsɑ̀ɑ̀ ndɛ̀ɛ̀ wenni kɛ yóó teennɛ̀ bɛnìtìbɛ̀.
9Á bɑ́ nkɔkɛ́ tisĩ́ntɛ́nɛìtì miɛkɛ: Ifukɛ kó tinɛìtì nɛ̀ Sifubɛ kó ikuɔ́, dɛ ce nyɛkpɑ̀rɛ̀ nyɛ, dɛ̀ í teennɛ̀ mùmɑmù.
10Kòò mɔù totírí Kirisi kɔbɛ, ɑ́ ò cɑu nkucɛ mɛ̀dɛ́mɛ̀ kòo yetɛ ɑ́ ò bɛ̀ti.
11Dɛ yiɛ̀ nkó kubotí fetimu, kɛ dɔɔri mɛyɛi nkɛ cɑɑ̀ri omɑ́ɑ̀.
12Kɛ̀ n tɔ̃nko Atɛmɑɑ yoo Tisiki. Á kɔtɛní mɛcɑ̃ɑ̃ Nikɔpɔdiisi n yó ndɛ mbo diyɔ̃ɔ̃̀.
13Teennɛ̀ Senɑɑsi obeéntì nɛ̀ Apodoosi kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ kupɔ̀ɔ̀kù kɛ̀ dɛ̀mɑrɛ̀ bɑ́ɑ́ bɛ̀ dòńtɛ́.
14Ti kɔbɛ múnkɛ dò nkɛ́ndɔɔrimu mɛsɑ̀ɑ̀, kɛ teennɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo ticĩ̀tì miɛkɛ kɛ bɑ́ɑ́ sɔ̃́ntɛ́ kɛ́mbo dɛtetìrɛ̀.
15Kirisi kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ bo diɛ mbɛ̀ dɑ dɔunko. Á dɔunko Kirisi kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ bo di ciɛ. Kuyie nkó mɛsɑ̀ɑ̀ nní ndi bonɛ̀ dimɔu!