Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - Titi

Titi 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mí mPɔɔri Kuyie nkóo tɔ̃ntì, n tú Yesu Kirisi kó ditɔ̃nnì ndi kɛ nɑ́ɑ́ nTinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì. Kuyie nkuù n duɔ́ ndɛ kó mutɔ̃mmú kɛ̀ m bo nɑ́kɛ́ Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì kù tɑ̃ɑ̃tɛ́ bɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ ti bɑntɛ́ kɛ́ntɑ̃́ Kuyie, kɛ́ntũ̀ nku kó kucɛ bɛ̀ dò nkɛ́ nkù tũ̀mmɛ̀.
2Kɛ̀ bɛ̀ɛ bɑntɛ́ kɛ dò mbɛ̀ mɔ̀kɛ mufòmmu mùù bo sɑ̃́ɑ̃̀, kù do yɛ̃ nkù yóó bɛ̀ duɔ́ mmù kɛ mu nyí dɔ̀ɔ̀ kutenkù.
3Di mmɔ̀nnì kɛ mù nti bɛnkɛ kɛ duɔ́ nkɛ̀ n nɑ́ɑ́ nTinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì. Kuù mɛ̀ dɔ̀ɔ̀ kɛ bo ti dɛɛtɛ́.
4Míì dɑ wɑ̃̀ri di mpɑ́tíri fɔ̃́ nTiti m birɛ mɔ́mmɔndɛ Kuyie nkó kucɛ miɛkɛ. Ti cicɛ Kuyie nnɛ̀ ti Yiɛ̀ nYesu Kirisi bɛ̀ dɑ dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ dɑ duɔ́ ndiwɛ̀ì!
5N do dɑ yóu Kɛrɛti kɑ̀ɑ bo deè mutɔ̃mmú mùù kpɑɑ́ mùmmu, kɛ́ntũ nyitié n dɑ duɔ́ nyì, kɛ́tɑ̃nkɛ́ bɛwedɔunkótíbɛ̀ bɑ́ dìì ɛì miɛkɛ.
6Wèè ni Kirisi kɔbɛ tĩ̀nnì o dò nkɛ́ntú onitisɑ̀ɑ̀wè nwe, kɛ́mpo onitipòkù omɑ́ɑ̀, kòo bí ntú bɛwedɔùmbɛ̀, kɛ̀ ì borimɛ wenni, kɛ̀ ì yìé nyi yɛmbɛ̀ kpɛti.
7Wèè ni Kirisi kɔbɛ tĩ̀nnì ò pĩ nKuyie ntɔ̃mmú mmu, kɛ dò nkɛ́nwenni, ò bɑ́ mmɔkɛ tɛfentɛ̀, ò bɑ́ mmɔkɛ kɛmiɛkɛ, ò bɑ́ ntú kunɑɑ̀yɑ̃̀ɑ̃̀kù, ò bɑ́ nyóù, ò bɑ́ ncií nkɛ yo nyidíítí.
8We ncɔú bɛpɔ̀ɔ̀bɛ̀, kɛ́ndɔɔri mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ ciì, kɛ dɔɔri Kuyie ndɔ́mɛ̀, kòo borimɛ nwenni, kòo nnɔ nkɛ pĩĩ nhomɑ́ɑ̀.
9Wè mpĩ́ Kuyie nnɑ́ɑǹtì weti weti, kɛ tì tiè mbɛ̀ tì nhò tié mɛ̀ɛ̀ botí, kòò dɔ̀ɔ̀ri mɛmmɛ ò bo nɑ kɛ́ntiè mbɛnìtìbɛ̀ itié mɔ́mmɔnyi, kɛ̀ wèè yetɛ́ wèe nɑ kóo bɛnkɛ o yetímɛ̀.
10Bɛ̀ɛ̀ í tũ nKuyie nkó itié nweti weti bɛ̀ dɔ̀kɛ sũ Sifubɛ bɛ̀ɛ̀ cɔutɛ́ Yesu bɛ miɛkɛ nkɛ, bɑ́ bɛ̀ í yíé ntìmɑtì, kɛ nɑ́ɑ́ mbɛnìtìbɛ̀ tinɑ́ɑǹtì pɛ́u kɛ bɛ̀ fétìnko.
11A bɛ̀ bɑ̀ɑ kɛ̀ bɛ̀ bɑ́ nnɑ́ɑ́, bɛ̀ buɔ̀ nsicɛ̃́ĩ nsi kɛ sì pùɔ̀ mpɑ́íí kɛ tiè nyitié nyɛiyi kɛ dɔ́ ticuuti.
12Kɛrɛti kɔbɛ kó Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò mɔù do bɛ́immu kɛ dɔ̀: Kɛrɛti kɔbɛ tú siyɑ́ɑ̀bìsí yɛmbɛ̀ mbɛ kɛ yóù tikpɑsĩ̀ntì kɔ̃mɛ, kɛ dé mutɔ̃mmú, kɛ dɔ́ mudiì mɑ́ɑ̀.
13Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò bɛ́i ntì tu timɔ́mmɔnti nti, kpɑnnɛ̀ bɛ mɛdiɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ bɑntɛ́ bɛ̀ bo ntũmmɛ̀ Kuyie nkó kucɛ kɛ́cootɛ́.
14Kɛ yóu bɛ̀ bo ntũmmɛ̀ Sifubɛ kó iyɑ́ɑ̀bìsítié kɛ́ntũ ntimɔ́mmɔnti kɛ yóu bɛnìtìbɛ̀ dɔú nyìì tié.
15Dɛmɔu dɛ̀ wennimu Kuyie nwénkùnnɛ bɛ̀ borɛ̀. Dɛ̀mɑrɛ̀ mɛ nyí wenni bɛ̀ɛ̀ yetɛ Kuyie nkpɛti kɛ sĩ mbɛ borɛ̀, bɛ yɛ̀mmɛ̀ nɛ̀ bɛ dɔɔ̀rìmɛ̀ dɛ̀ sĩ̀mmu.
16Kɛ̀ bɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ dò mbɛ yɛ̃́ Kuyie nkɛ̀ bɛ dɔɔ̀rìmɛ̀ mɔ̀kɛ isíɛ, bɛ̀ í yie nKuyie nkpɛti, bɛ̀ bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ mmɑmɛ̀.