Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Soloumane ea Gesami

Soloumane ea Gesami 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Di da loladafa ani dodo afae gilisili mai ganiya:be. Amasea, na da di logoa gousa:sea, na da di nonogosea, enoga da anima bagade hame dawa:la:loba.
2Na da di na:me ea diasuga oule ahoa:noba. Amogawi di da nama sasagesu hou olelema:la:loba. Na da digili ‘bomegala:nidi’ waini hano hedama:ne legele nasu, amoga legei moma:la:loba.
3Dia fofadi lobo da na dialuma hagudu diala, amola dia lobodafa da na sogoba:le guda:sa.
4Yelusaleme uda! Dilia ania sasagesu hou mae hedofama:ne, anima ilegele sia:ma.” Yelusaleme Uda ilia da amane sia:i,
5“Nowa da hafoga:i sogeganini ea sasagesu dunu amo ela lobo sioga:ne manabela:?” Uda da amane sia:sa, ‘A:bele’ ifaha (amogawi di lalelegei) na da di didilisi.
6Dia nama fawane sasagema. Amola dia loboga eno mae sogoba:le, na fawane sogoba:ma. Be gia:i bagade mudasu hou amo da bogosu ea gasa defele gala. Amo hou da lalu agoane heloa:gala:le, lalu gegemoi defele nenana.
7Hanoga haba:domu da hamedei. Hano heda:le, amo magufale haba:dolesimu gogolemu. Be dunu da ea muni bagade amoga sasagesu hou bidi lamusa: dawa:loba, e da enoga higale migasisu fawane ba:la:loba.” Uda ea yolalali ilia da amane sia:i,
8“Ninia da uda mano ninia aeya gala. Be ea dodo da asa, hame misi. Goi ayeligi da e lamusa: lobo dila masea, ninia da amo uda manoma adi hamoma:bela:?
9E da fedege agoane dobea agoane esalea, ninia da e gaga:ma:ne silifa diasu sedade gagagula heda:mu. Be e da logo ga:su agoane esalea, ninia da e gaga:ma:ne, dolo ifa gaga:i beano amo sagamu.” Uda da amane sia:sa,
10“Na da dobea gala. Na dodo da amo dobea ea diasu sedade gagagula heda:i. Na sasagesu dunu da dawa:. Na da ani esalea, olofole amola dogo denesi agoane ba:sa. Dunu da amane sia:i,
11Soloumane da Ba:ile Ha:imone moilaiga waini efe sagai diala. Waini efe sagai ouligisu dunu ilia da amo sagai amoga hawa: hamone, gamimusa:, su (rent) ema bidi iaha. Ilia da afae afae silifa fage 1000agoane ema iaha.
12Be na waini efe sagai amo da na:. Amola na da na hanaiga fawane eno dunuma iaha. Silifa fage 1000 amo na da di, Soloumane dima iaha. Amola waini sagai ouligisu dunu da ilia la:idi muni silifa fage 200 amo lamu da defea. Dunu da amane sia:i,
13“Na dogolegei! Na da dia sia: sagaiaganini sia:be nabima:ma! Na sigi aligisu dunu da dia sia:be nabimusa: oulela.” Uda da amane sia:i,
14“Na sasagesu! Nama misa! ‘Gasele dia’ amola waha debe ‘dia’ gawali goumi alelaloi (amogawi hedama:ne fodole nasu bugi da heda:sa) amoga esalebe, agoaiwane nama misa. Sia: ama dagoi