Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Soloumane ea Gesami

Soloumane ea Gesami 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Na gasi huluane bobaligilalebe, na da na golasuga golai dialu, na sasagesu dunu simasia ba:i. Na da e hogolalu be hame ba:i.
2Na da moilai bai bagadega amoga logoba:le amola logo fonoboiba:le, e hogosa lalalu. Na da e hogolalu, be hame ba:i.
3Sosodo aligisu dunu amo da moilai ouligili lalebe da na ba:i. Na da ilima amane adole ba:i, ‘Dilia da na sasagesu dunu ba:bela:?’
4Na da ili yolesilalu, e ba:i. Na da e gagulaligili, amola e masa:ne mae yolesili dialobawane, na da e adole, na:me ea diasuga oule asili, sesei amoga na da lalelegei, amoga e oule asi.
5Yelusaleme uda dilia! Hehenasu ‘dia’ amola ‘gasele dia’ ilia houba:le, sia: dafawaneyale ilegema! Ania sasagesu gilisili fibi hou mae hedofama:ne sia:ma!” Uda da amane sia:i,
6“Hafoga:i sogeganini manebe liligi da adila:? Amo da mobi ganumu amo da gabusiga: manoma amola ‘me’ (bidi lasu dunu amoga lasu liligi agoai) agoane naba, agoai liligi ba:sa.
7Soloumane da ea fisu da:iya fili, enoga gaguli manebe ba:sa. Dadi gagui dunu Isala:ili soge ganodini baligili noga:i dunu 60 agoane da ea da:i sosodo aligisu dunu, e sigi manebe ba:sa.
8Ilia huluane da gobihei bagade amoga gegemu hou bagade dawa:. Ilia da gegesu bagohame hamobeba:le, gasa bagade gala. Soloumane ea ha lai da gasia ema doagala:sa:besa:le, ilia afae afae da gegesu gobihei gagusa.
9Hina bagade Soloumane da fisu amo noga:idafa ifa amoga hamoi, amoga fila heda:le, enoga gaguli ahoanebe ba:sa.
10Amo fisu ea bada da silifa amoga dedeboi. Abula amo da gouliga ga:muga:legei da ea fisu dedebosa. Ea bada fugulu dedebosu liligi da yoi abula amo Yelusaleme uda ilia da asigiwane amunasi.
11Saione uda, dilia! Hina bagade Soloumane ba:la misa! Ea dialuma da:iya, habuga figisi dialebe ba:sa. Ea uda lasu esoga, e da hahawane bagade ba:i. Amola ea:me da amo esoga amo habuga ea dialuma da:iya figisi.”