Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Miquias

Miquias 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Karon pagtigom sa pagpakig-away, anak nga babaye sa mga sundalo, nagpalibot na ang mga sundalo sa siyudad, bunalan nila gamit ang sungkod ang aping sa maghuhukom sa Israel.
2Apan kamo, Bethlehem Efrata, bisan gamay lamang kamo nga banay ni Juda, gikan kaninyo ang usa nga moanhi kanako aron sa pagdumala sa Israel, nga nagsugod gikan pa kaniadto nga panahon, gikan sa walay kataposan.
3Busa biyaan sila sa Dios, hangtod sa panahon nga kadtong manamkon manganak, ug ang uban sa iyang igsoong mga lalaki mobalik ngadto sa katawhan sa Israel.
4Motindog siya ug pagabantayan niya ang iyang panon diha sa kusog ni Yahweh, sa pagkahalangdon sa ngalan ni Yahweh nga iyang Dios. Magpabilin sila, unya mahimo siyang bantogan ngadto sa kinatumyan sa kalibotan.
5Mahimo siya nga atong kalinaw. Sa dihang moabot ang taga-Asiria sa atong yuta, sa dihang magpanon sila padulong sa atong mga kuta, busa magatindog kita batok kanila sa pito ka mga magbalantay sa karnero ug walo ka mga pangulo sa mga sundalo.
6Bantayan nila ang yuta sa Asiria gamit ang mga espada, ug sa mga ganghaan sa yuta ni Nimrod. Luwason niya kita gikan sa taga-Asiria, sa dihang moabot sila sa atong yuta, sa dihang magpanon sila pasulod sa atong mga utlanan.
7Ang nahibilin nga kaliwatan ni Jacob maanaa taliwala sa daghang katawhan, sama sa yamog gikan kang Yahweh, sama sa tubig ulan ngadto sa sagbot, nga wala maghulat sa tawo, ug wala sila naghulat alang sa mga anak sa tawo.
8Ang nahibilin nga kaliwatan ni Jacob igapataliwala sa mga nasod, taliwala sa daghang katawhan, sama sa liyon taliwala sa mga mananap sa kalasangan, sama sa nating liyon taliwala sa panon sa karnero. Sa dihang mosulod siya ngadto kanila, tamakan niya sila ug kuniskunison, ug wala gayoy bisan usa nga moluwas kanila.
9Igabayaw ang inyong kamot batok sa inyong mga kaaway, ug magalaglag kini kanila.
10“Mahitabo kini nianang adlawa,” miingon si Yahweh, “nga laglagon ko ang inyong mga kabayo taliwala kaninyo ug dugmokon ko ang inyong mga karwahe.
11Pagagun-obon ko ang mga siyudad sa inyong yuta ug laglagon ko ang tanan ninyong mga salipdanan.
12Laglagon ko ang salamangka sa inyong kamot, ug wala na gayod kamoy mga mananagna.
13Laglagon ko ang mga kinulit nga larawan ug ang inyong bato nga mga haligi nga anaa kaninyo. Dili na kamo mosimba sa binuhat sa inyong mga kamot.
14Paga-ibton ko ang inyong mga haligi nga si Ashera taliwala kaninyo, ug pagalaglagon ko ang inyong mga siyudad.
15Pagasilotan ko sa pagpanimalos sa kasuko ug kapungot ngadto sa kanasoran nga wala naminaw.”