Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Miquias

Miquias 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Alaot kadtong naglaraw ug daotan, kadtong naglaraw nga magbuhat ug daotan samtang naghigda. Sa pagdan-ag sa kabuntagon buhaton nila kini tungod kay aduna silay gahom.
2Nagtinguha sila ug kaumahan ug sakmiton kini; nagtinguha sila ug mga balay ug ilogon kini. Daogdaogon nila ang usa ka tawo ug ang iyang panimalay, ang usa ka tawo ug ang iyang panulondon.
3Busa miingon si Yahweh niini, “Tan-awa, hapit ko na ipahamtang ang katalagman batok niini nga banay, nga dili gayod ninyo matangtang gikan sa inyong mga liog. Dili na kamo maglakaw nga mapahitas-on, tungod kay daotan kini nga panahon.
4Nianang adlawa awitan kamo sa inyong mga kaaway ug alawiton mahitungod kaninyo, ug magbangotan uban ang pagdangoyngoy. Moawit sila, 'Kaming mga Israelita nalaglag na gayod sa hingpit; giusab ni Yahweh ang utlanan sa akong katawhan. Giunsa man niya kini pagkuha gikan kanako? Gibahinbahin niya ang among mga kaumahan ngadto sa mga mabudhion!”'
5Busa, kamong adunahan nga mga tawo walay mabahinan sa inyong mga kaliwat sa utlanan pinaagi sa pagripa diha sa panagtigom kang Yahweh.
6“Ayaw panagna,” miingon sila. “Kinahanglan dili sila managna niini nga mga butang; ang kaulawan kinahanglan dili gayod modangat.”
7Angay ba gayod kining isulti, panimalay ni Jacob, “Nasuko ba ang Espiritu ni Yahweh? Binuhatan ba gayod niya kini?” Dili ba makaayo man ang akong mga pulong ngadto kang bisan kinsa nga naglakaw sa pagkamatarong?
8Sa dili pa lamang dugay mibatok ang akong katawhan sama sa usa ka kaaway. Gihukas ninyo ang kupo, ang mga bisti, gikan niadtong mga nangagi nga walay pagpasidaan, sama sa mga sundalo nga mipauli gikan sa gubat ngadto sa dapit nga gihunahuna nila nga luwas.
9Giabog ninyo ang mga babaye nga sakop sa akong katawhan gikan sa ilang maanindot nga mga balay; giilog ninyo ang akong mga panalangin gikan sa ilang batan-ong mga anak hangtod sa kahangtoran.
10Barog ug biya, kay dili kini mao ang dapit nga inyong kapuy-an, tungod sa kahugaw niini; nalaglag na kini sa hingpit nga kadaotan.
11Kung adunay usa ka tawo nga moanha diha kaninyo nga may espiritu sa dili matuod ug bakak, unya moingon, “Managna ako kaninyo mahitungod sa bino ug makahubog nga ilimnon,” ilhon siya nga propeta alang niini nga katawhan.
12Tigomon ko gayod kamong tanan, O Jacob. Tigomon ko gayod ang mga nahibilin sa Israel. Tigomon ko sila sama sa mga karnero diha sa toril, sama sa panon sa kahayopan taliwala sa ilang sibsibanan. Adunay kasaba tungod sa kadaghan sa katawhan.
13Adunay usa ka tawo nga mag-una sa agianan aron ilang sundon. Giguba nila ang ganghaan ug manggawas; mag-una ang ilang hari kanila. Si Yahweh ang mangulo kanila.