Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Melkahka Kan - Melkahka Kan 97

Melkahka Kan 97:4-12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
4Sapwellime lioal kin kamarainihada sampah; sampah kin kilang oh kin rerrerki.
5Dohl akan kin peipeseng rasehng kirihs mwohn silangin KAUN-O, mwohn silangin Kaunen sampah pokon.
6Nanleng kan kin lohkiseli sapwellime pwuhng, oh wehi koaros kin kilang sapwellime lingaling.
7Irail koaros me kin pwongih dikedik en eni kan kin namenekla; oh koht akan koaros kin poaridi mwohn KAUN-O.
8Maing KAUN, pwehki sapwellimomwi kopwung kan tohn Saion kan kin nsenamwahula, oh kahnimw en Suda kan kin perenda,
9Maing KAUN, Wasa Lapalap, komwi me kin kaunda sampah pokon; komwi ketin lapalap sang koht akan koaros.
10KAUN-O kin ketin loalloale irail kan me kin kailongki me suwed; e kin ketin sinsile mour en sapwellime aramas akan; e kin ketin kapitirailla sang pahn manaman en aramas suwed kan.
11Marain kin dakedaker pohn aramas pwung kan, oh nsenamwahu pohn me mwahu kan.
12Kumwail koaros me pwung kan, kumwail nsenamwahula pwehki wiepen nin limen KAUN-O! Kumwail tamataman dahme Koht me sarawio ketin wiadahr, oh kapingkalahngankihong.

Read Melkahka Kan 97Melkahka Kan 97
Compare Melkahka Kan 97:4-12Melkahka Kan 97:4-12