Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Melkahka Kan - Melkahka Kan 71

Melkahka Kan 71:15-19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
15I pahn lohkiseli sapwellimomwi kupwur mwahu; I pahn koasoia duwen sapwellimomwi manaman en komour sang nimenseng lel nipwong, mehnda ma I sohte kin dehdehki duwe.
16I pahn weweidwei nan roson en KAUN-O ei Koht; I pahn kalohki sapwellimomwi kupwur mwahu, pwe komwihte me sapwellimaniki.
17Komw ketin padahkieier sang ni ei tikitik, oh lel met I pil lohlohkiseli sapwellimomwi wiewia kapwuriamwei kan.
18A met ni ei mahlahr oh moangepwetalahr, Maing Koht, komw dehr ketin likidmelieiehla! Komw ketin ieiang ie nindokon ei pahn kalohki sapwellimomwi roson oh manaman ong dih en mwuhr kan.
19Maing Koht, sapwellimomwi pwung me ileilehie. Komw ketin wiahda doadoahk kesempwahlie; sohte emen me rasehng komwi.

Read Melkahka Kan 71Melkahka Kan 71
Compare Melkahka Kan 71:15-19Melkahka Kan 71:15-19