Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Melkahka Kan - Melkahka Kan 69

Melkahka Kan 69:16-34

Help us?
Click on verse(s) to share them!
16Maing KAUN, komw ketin karonge ie sang ni kalahngan en sapwellimomwi limpoak poatopoat; komw ketin sohpeidohng ie sang ni sapwellimomwi kalahngan lapalap!
17Komw dehr ketin karirasang silangmwi sapwellimomwi ladu menet; I patopatohier nan apwal laud—komw ketin sapeng ie ahnsou wet!
18Komw ketido rehi oh ketin doareiehla; komw ketin kapitiesang ei imwintihti kan.
19Komw ketin mwahngih duwen koasoi kepweikeng kan me I kin ale, duwen ei paisuwedlahr oh solahr wahupei; komw ketin mahsanih ei imwintihti kan koaros.
20Lokaia kepweikeng kan kauwelahr mohngiongi, oh sohte mehkot kak sewese ie. I men emen en sewese ei nsensuwed, I ahpw sohte diar; I rapahki emen me pahn kansenamwahwihiehla, I ahpw sohte diar.
21Ni ei duhpeklahr, re kihong ie pwoisin; ni ei men nimpildahr, re kihong ie pinike.
22Arail kamadipw kan en wiahla kauparail; arail kamadipw kan en kahrehiong irail arail paisuwedla.
23Komw ketin karotongehla masarail kan! Komw ketikihsang kehlail en tihnsewarail pwe re en kin luwet ahnsou koaros!
24Komw ketin angiangihirailda; komw ketin mweidohng pwe angin omwi engieng en koanoairaildi.
25Arail wasahn kousoan kan en tehnla; oh imwarail impwal kan en sohla towe me mour.
26Re kaloke irail kan me komw ketin kalokeier; oh koasoia duwen lokolok en irail ko me komw ketin kalokeier.
27Komw ketin kolokolete kadehdepen diparail kan koaros; dehr ketin mweidohng re en iang paieki sapwellimomwi komour.
28Adarail kan en irihrsang nan pwuken me momour kan; re en dehr iang wadawadohng sapwellimomwi aramas akan.
29Ahpw iet pwe I patopatohier nan pwunod oh medek; Maing Koht, komw ketin pwekiehda oh doareiehla.
30I pahn kapingahki Koht apwoat koulen; I pahn lohkiseli sapwellime roson lapalap ni ei pahn kapikapinga.
31Met pahn kaparanda kupwur en KAUN-O laudsang meirongkihong emen kouen, laudsang meirong en emen lapalahn kouwolen.
32Me toutoulahr akan ni ar pahn kilang irair wet, re pahn nsenamwahula; irail me kin pwongih Koht, re pahn nan kapehd kehlailkihda.
33KAUN-O kin ketin karonge irail kan me kin mihmi nan anahn laud oh sohte kin ketin likidmeliehla sapwellime kan me kin sensel nan imweteng.
34Kumwail kapinga Koht, kumwail nanleng oh sampah, madau kan oh audeparail kan koaros.

Read Melkahka Kan 69Melkahka Kan 69
Compare Melkahka Kan 69:16-34Melkahka Kan 69:16-34