Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Melkahka Kan - Melkahka Kan 119

Melkahka Kan 119:91-96

Help us?
Click on verse(s) to share them!
91Mehkoaros kin mihmihte lel rahnwet pwehki sapwellimomwi kosonned kan, pwehki mehkoaros kin uhpah komwi.
92Ma ei peren sohte pwilisang ni sapwellimomwi kosonnedo, eri, I mehkilahr ei lokolok kan.
93I sohte pahn manokehla sapwellimomwi kaweid kan, pwehki kaweid pwukat me komwi ketin kolokolki ei mour.
94Sapwellimomwi ngehi—komw ketin doareiehla! I kin nantihong kapwaiada sapwellimomwi kosonned kan.
95Aramas suwed kan kin awiawih pwe re en kemeiehla, ahpw I pahn kin medemedewe duwen sapwellimomwi kosonned kan.
96I patohwan eseier duwen mehkoaros ar sohte unsek; ahpw sohte irepen sapwellimomwi kosonnedo!

Read Melkahka Kan 119Melkahka Kan 119
Compare Melkahka Kan 119:91-96Melkahka Kan 119:91-96