Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Melkahka Kan - Melkahka Kan 119

Melkahka Kan 119:85-95

Help us?
Click on verse(s) to share them!
85Me aklapalap akan, me sohte kin kapwaiada sapwellimomwi kosonned, weiradahr pwoahr kei pwe re en lidipihkin ie.
86Sapwellimomwi kosonned koaros me loalopwoat; aramas akan kin kalokehkin ie koasoi likamw—komw ketin sewese ie!
87Kerenieng re pahn kemeiehla, ahpw I sohte sohpeisang sapwellimomwi kosonned kan.
88Komw ketin kupwurehkin ie sapwellimomwi limpoak poatopoat, pwe I en kapwaiada sapwellimomwi kosonned kan.
89Maing KAUN, sapwellimomwi mahsen pahn tengeteng kohkohlahte; e kin poatopoat nanleng.
90Sapwellimomwi loalopwoat pil kin poatopoat erein dih koaros; komw ketin koasoanehdi sampah nan dewe, oh e kin mihmihte.
91Mehkoaros kin mihmihte lel rahnwet pwehki sapwellimomwi kosonned kan, pwehki mehkoaros kin uhpah komwi.
92Ma ei peren sohte pwilisang ni sapwellimomwi kosonnedo, eri, I mehkilahr ei lokolok kan.
93I sohte pahn manokehla sapwellimomwi kaweid kan, pwehki kaweid pwukat me komwi ketin kolokolki ei mour.
94Sapwellimomwi ngehi—komw ketin doareiehla! I kin nantihong kapwaiada sapwellimomwi kosonned kan.
95Aramas suwed kan kin awiawih pwe re en kemeiehla, ahpw I pahn kin medemedewe duwen sapwellimomwi kosonned kan.

Read Melkahka Kan 119Melkahka Kan 119
Compare Melkahka Kan 119:85-95Melkahka Kan 119:85-95