Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - Matyu

Matyu 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Maria i karim Jisas long taun Betlehem long distrik Judia long taim Herot i stap king. Em i karim Jisas pinis, na bihain sampela saveman bilong hap sankamap i kam long Jerusalem na ol i askim nabaut olsem,
2“Nupela pikinini em king bilong ol Juda, em i stap we? Mipela i lukim sta bilong en long hap sankamap, na mipela i kam bilong lotu long em.”
3King Herot i harim dispela tok, na em i tingting planti. Na olgeta manmeri long Jerusalem ol tu i tingting planti.
4Orait Herot i singautim olgeta bikpris wantaim ol saveman bilong lo bilong Israel. Ol i kam bung na em i askim ol olsem, “Dispela man God i bin promis long salim i kam bilong kisim bek ol manmeri bilong en, em bai i kamap long wanem ples?”
5Na ol i bekim tok olsem, “Em bai i kamap long taun Betlehem long Judia. Profet i bin raitim tok olsem,
6‘Yu Betlehem, long graun bilong Juda, yu no kam bihain tumas long ol taun i gat biknem long Juda. Nogat tru. Long wanem, wanpela man bilong yu bai i kamap hetman na em bai i stap wasman bilong lain bilong mi, Israel.’”
7Herot i harim dispela tok na em i salim tok hait tasol i go long ol saveman bilong hap sankamap, long ol i mas kam lukim em. Ol i kam na em i askim ol gut, wanem taim dispela sta i bin kamap.
8Na em i salim ol i go long Betlehem, na i tok, “Yupela go na wok strong long painim dispela pikinini. Na taim yupela i lukim em pinis, orait yupela bringim tok i kam bek long mi, na bai mi tu mi go lotu long em.”
9Ol i harim pinis tok bilong king, orait ol i go Na ol i lukim gen dispela sta bipo ol i bin lukim long hap sankamap. Dispela sta i go paslain long ol na i go stap antap long haus pikinini i stap long en.
10Taim ol i lukim sta, bel bilong ol i amamas moa moa yet.
11Ol saveman i go insait long haus, na ol i lukim pikinini wantaim mama bilong en Maria. Na ol i brukim skru na putim pes i go daun long graun na lotu long pikinini. Na ol i opim paus bilong ol, na ol i givim ol presen long em. Ol i givim gol na gutpela sanda na paura bilong kamapim smok i gat gutpela smel.
12Na long driman God i tokim ol olsem, ol i no ken i go bek long Herot. Olsem na ol i bihainim narapela rot na ol i go bek long ples bilong ol.
13Ol saveman i go pinis, na ensel bilong Bikpela i kamap long Josep long driman. Ensel i tok olsem, “Yu kirap na kisim pikinini wantaim mama bilong en, na yu ranawe i go long Isip. Na yu mas i stap long Isip inap long taim mi givim tok gen long yu, long wanem, Herot i laik painim pikinini na kilim em i dai.”
14Orait Josep i kirap na i kisim pikinini wantaim mama bilong en long nait yet, na em i bringim ol i go long Isip.
15Na Josep i stap long Isip inap long Herot i dai pinis. Dispela samting i kamap bilong inapim wanpela tok Bikpela i bin mekim long maus bilong profet. Em i bin tok olsem, “Pikinini man bilong mi em i stap long Isip, na mi singautim em long lusim Isip na em i kam.”
16Taim Herot i save olsem, ol saveman bilong hap sankamap i bin giamanim em, orait bel bilong en i hat moa. Na em i salim sampela man i go long taun Betlehem na long ol ples i stap klostu long taun, na ol i kilim i dai olgeta pikinini man i no winim tupela krismas yet. Herot i bin askim gut ol saveman wanem taim tru dispela sta i bin kamap, long wanem, em i gat tingting bilong kilim i dai ol pikinini ol mama i bin karim long dispela taim.
17Ol dispela samting inapim wanpela tok God i bin mekim pinis long maus bilong profet Jeremaia. Em i tok olsem,
18“Bikpela krai na singsing sori i kamap long taun Rama. Em Resel i krai sori long ol pikinini bilong en i dai pinis. Na em i no laik bai ol manmeri i mekim gut bel bilong en, long wanem, olgeta pikinini bilong en i no moa i stap.”

19Taim Herot i dai pinis, orait long Isip ensel bilong Bikpela i kamap long Josep long driman.
20Na ensel i tokim Josep olsem, “Yu kirap na kisim pikinini wantaim mama bilong en, na yu go bek long Israel. Ol man i laik kilim pikinini, ol i dai pinis.”
21Orait Josep i kirap, na i kisim pikinini wantaim mama bilong en, na ol i go bek long kantri Israel.
22Tasol Josep i harim tok olsem Arkelaus i kisim ples bilong papa bilong en Herot, na i stap king bilong Judia. Olsem na Josep i pret long i go long dispela hap. Tasol God i givim tok long Josep long driman, na Josep i go long hap bilong distrik Galili.
23Em i go sindaun long wanpela taun ol i kolim Nasaret, na long dispela pasin em inapim dispela tok bilong ol profet, “Bai ol i kolim em man bilong Nasaret.”