Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - Matyu

Matyu 26

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Jisas i autim pinis dispela olgeta tok, orait em i tokim ol disaipel bilong en olsem,
2“Yupela i save, tupela de tasol i stap, na Bikpela De Bilong Tingim De God I Larim Ol Israel I Stap Gut, em bai i kamap. Na bai ol i putim Pikinini Bilong Man long han bilong ol birua na bai ol i hangamapim em long diwai kros.”
3Long dispela taim ol bikpris na ol hetman bilong Israel ol i bung long haus bilong hetpris, nem bilong en Kaiafas.
4Na ol i wokim toktok bilong painim rot long giamanim Jisas na holimpas em bai ol i ken kilim em i dai.
5Tasol ol i tok olsem, “Yumi no ken mekim dispela samting long ol bikpela de bilong lotu. Nogut ol manmeri i lukim na ol i kros na kirapim pait.”
6Jisas i stap long ples Betani long haus bilong Saimon, em wanpela man bipo i bin i gat sik lepra.
7Na wanpela meri i kisim wanpela naispela botol ston i gat sanda i dia tumas na i kam long dispela haus. Jisas i sindaun i stap long tebol na meri i kapsaitim dispela sanda long het bilong Jisas.
8Ol disaipel i lukim dispela, na ol i bel nogut. Ol i tok, “Bilong wanem em i pinisim nating dispela sanda?
9Sapos yumi bin larim ol man i baim, bai yumi inap kisim bikpela mani long en na givim long ol rabisman.”
10Jisas i save long tok bilong ol, na em i tokim ol olsem, “Watpo yupela i givim hevi long dispela meri? Em i bin mekim gutpela pasin tru long mi.
11Oltaim ol rabisman bai i stap wantaim yupela. Tasol mi, bai mi no inap i stap wantaim yupela oltaim.
12Meri i kapsaitim dispela sanda long bodi bilong mi, em i bin mekim dispela bilong redim bodi bilong mi long matmat.
13Mi tok tru long yupela, long olgeta hap graun ol i go long en na autim dispela gutnius, ol bai i toktok tu long samting dispela meri i bin mekim, na bai ol i tingting long em.”
14Long dispela taim wanpela bilong ol 12-pela disaipel, nem bilong en Judas Iskariot, em i go long ol bikpris.
15Na em i askim ol olsem, “Sapos mi givim Jisas long han bilong yupela, yupela bai i givim wanem samting long mi?” Orait ol i givim 30 mani silva long em.
16Na Judas i stat long painim rot bilong givim Jisas long han bilong ol.
17Long namba wan de bilong Ol Bikpela De Bilong Bret I No Gat Yis, ol disaipel i kam long Jisas na ol i tok olsem, “Yu laik bai mipela i redim ol samting long wanem hap na yu ken kaikai dispela kaikai bilong tingim De God I Larim Ol Israel I Stap Gut?”
18Na Jisas i tokim ol long wanpela man na em i tok, “Yupela go insait long taun na yupela go long dispela man na tokim em olsem, ‘Tisa i tok, taim bilong mi em i kam klostu pinis. Mi wantaim ol disaipel bilong mi i laik i kam long haus bilong yu na kaikai dispela kaikai bilong tingim De God I Larim Ol Israel I Stap Gut.’”

19Orait ol disaipel i mekim olsem Jisas i tokim ol, na ol i redim dispela kaikai.
20Na long apinun Jisas i sindaun long tebol wantaim ol 12-pela disaipel.
21Ol i kaikai i stap, na em i tok, “Mi tok tru long yupela, wanpela bilong yupela bai i givim mi long han bilong ol man i birua long mi.”
22Ol disaipel i harim dispela tok na ol i bel hevi tumas, na ol wan wan i stat long askim em olsem, “Bikpela, ating yu tok long mi, a?”
23Na em i bekim tok olsem, “Dispela man i laik givim mi long han bilong ol birua, em wanpela bilong yupela ol man i bin putim han long dis wantaim mi.
24Pikinini Bilong Man bai i dai, olsem buk bilong God i tok pinis long em i mas i dai. Tasol sori tumas long dispela man i givim Pikinini Bilong Man long han bilong ol birua. Mobeta mama i no bin karim dispela man.”
25Judas, em dispela man i laik putim em long han bilong ol birua, em i askim Jisas olsem, “Tisa, ating yu tok long mi, a?” Na Jisas i tokim em, “I olsem yu tok.”
26Ol i kaikai i stap, na Jisas i kisim wanpela bret, na i tenkyu long God na i brukim, na i givim long ol disaipel. Na em i tok, “Yupela kisim na kaikai. Dispela em i bodi bilong mi.”
27Na em i kisim wanpela kap wain, na i tenkyu long God, na i givim long ol, na i tok, “Yupela olgeta dring long dispela.
28Dispela em i blut bilong mi bilong mekim kontrak. Mi kapsaitim bilong lusim sin bilong planti manmeri.
29Mi tokim yupela, mi no ken dring wain moa inap long taim mi dringim nupela wain wantaim yupela insait long kingdom bilong Papa bilong mi.”
30Orait ol i singim wanpela song, na ol i lusim taun na i go long maunten Oliv.
31Jisas i tokim ol disaipel bilong en olsem, “Yupela bai i lukim ol samting i kamap long mi long dispela nait na bilip bilong yupela olgeta bai i pundaun, long wanem, buk bilong God i gat tok olsem, ‘Mi kilim wasman, na bai ol sipsip i ranawe i go nabaut.’
32Tasol bai mi kirap bek, na bai mi go paslain long yupela long Galili.”
33Pita i bekim tok bilong en olsem, “Maski sapos ol arapela i lukim samting i kamap long yu na bilip bilong olgeta i pundaun na ol i lusim yu, mi bai i no inap lusim yu.”
34Na Jisas i tokim em olsem, “Mi tok tru long yu, nau long dispela nait, taim kakaruk i no krai yet, yu bai tok tripela taim olsem yu no save long mi.”
35Na Pita i tokim em, “Maski sapos mi mas i dai wantaim yu, mi no inap tok olsem mi no save long yu. Nogat tru.” Na olgeta disaipel ol i mekim wankain tok.
36Jisas i go wantaim ol disaipel long wanpela hap ol i kolim Getsemani. Na em i tokim ol olsem, “Yupela sindaun i stap hia, na bai mi go long hap na mi beten.”

37Na em i kisim Pita wantaim tupela pikinini bilong Sebedi i go wantaim. Na bel bilong en i hevi, na em i pilim nogut tru.
38Na em i tokim ol olsem, “Bel bilong mi em i hevi tumas, na klostu mi laik i dai. Yupela stap hia na was wantaim mi.”
39Na em i go liklik, na em i pundaun na putim pes bilong en i go daun long graun na em i beten olsem, “Papa bilong mi, sapos inap, orait mi laik bai yu rausim dispela kap long mi. Tasol yu no ken bihainim laik bilong mi. Nogat. Yu mas bihainim laik bilong yu tasol.”
40Na Jisas i go long ol tripela disaipel, na em i lukim ol i slip i stap. Na em i askim Pita olsem, “Olsem wanem? Yupela i no inap was wantaim mi inap long wan aua, a?
41Yupela i mas was na prea i stap. Nogut traim i kamap long yupela na yupela i pundaun. Tru, bel em i gat laik bilong mekim samting, tasol bodi em i no gat strong.”
42Em i go gen namba 2 taim na i beten olsem, “Papa bilong mi, sapos dispela kap i no inap abrusim mi, na mi mas dringim, orait yu ken bihainim laik bilong yu tasol.”
43Na em i kam gen long ol disaipel na i lukim ol i slip i stap, long wanem, ai bilong ol i hevi.
44Na em i lusim ol gen na i go beten namba 3 taim, na em i mekim wankain prea olsem em i bin mekim bipo.
45Bihain em i kam long ol disaipel na em i tokim ol olsem, “Yupela i slip yet na malolo, a? Harim. Taim i kamap pinis, na nau ol i givim Pikinini Bilong Man long han bilong ol man bilong mekim sin.
46Yupela kirap, na yumi go. Lukim, man i laik givim mi long han bilong ol, em i kamap klostu nau.”
47Jisas i toktok yet i stap, na Judas, em wanpela bilong ol 12-pela disaipel, em i kam. Bikpela lain man tru i kam wantaim em, na ol i holim ol bainat na stik. Ol bikpris wantaim ol hetman bilong ol manmeri i salim ol i kam.
48Dispela man i laik givim Jisas long han bilong ol, em i bin tokim ol long wanpela mak olsem, “Bai mi givim kis long wanpela man. Dispela man em Jisas. Yupela holimpas em.”
49Na wantu em i kam long Jisas na i tok, “Gutnait, Tisa.” Na em i givim kis long em.
50Na Jisas i tokim em olsem, “Pren, samting yu kam bilong mekim, em yu mas mekim hariap.” Na ol man i kam na putim han long Jisas na holimpas em.
51Orait wanpela man i stap wantaim Jisas, em i pulim bainat bilong en. Na em i paitim wokboi bilong hetpris na bainat i katim yau bilong en na yau i pundaun.
52Tasol Jisas i tokim em olsem, “Putim bainat bilong yu i go bek long paus bilong en. Olgeta man i pait long bainat, bainat bai i bagarapim ol.
53Ating yu no save, mi inap askim Papa bilong mi, na em bai i salim planti ensel moa, i winim 12-pela lain ami, na ol bai i kam helpim mi?
54Tasol sapos mi mekim olsem, orait tok i stap long buk bilong God em bai i no inap kamap tru. Buk bilong God i tok, ol dispela samting i mas kamap long mi.”

55Long dispela taim tasol Jisas i tokim ol dispela lain man olsem, “Yupela i kisim ol bainat na stik na yupela i kam bilong holimpas mi, olsem yupela i laik holimpas wanpela man bilong pait na stil, a? Olgeta de mi bin sindaun insait long banis bilong tempel na mi skulim ol manmeri. Yupela i no laik holimpas mi long dispela taim?
56Tasol dispela olgeta samting i kamap bilong inapim tok ol profet i bin raitim.” Na olgeta disaipel i lusim Jisas na ol i ranawe.
57Ol man i bin holimpas Jisas ol i bringim em i go long haus bilong hetpris Kaiafas. Na ol saveman bilong lo wantaim ol hetman ol i bung i stap.
58Pita i bihainim Jisas i go, tasol em i stap longwe liklik. Em i go insait long banis bilong haus bilong hetpris, na i sindaun wantaim ol plisman. Em i laik lukim wanem samting bai i kamap long Jisas.
59Ol bikpris wantaim olgeta kaunsil ol i singautim sampela man i kam autim tok giaman long ol pasin Jisas i bin mekim. Ol i laik painim wanpela rong em i bin mekim inap long ol i ken kilim em i dai.
60Na planti man i kam na i sutim tok giaman long em. Tasol ol i no tokaut long wanpela rong em i bin mekim inap long ol i ken kilim em i dai. Tasol bihain tupela man i kam
61na i tok olsem, “Dispela man i bin tok, ‘Mi inap brukim tempel bilong God na sanapim bek long tripela de tasol.’”
62Na hetpris i sanap na i askim Jisas olsem, “Yu no laik bekim wanpela tok, a? Olsem wanem long dispela tok ol i sutim long yu?”
63Tasol Jisas i no mekim wanpela tok. Na hetpris i tokim em, “Mi askim yu long nem bilong God i gat laip, na yu mas tok tru antap nau. Yu dispela man God i makim bilong kisim bek ol manmeri bilong en? Yu Pikinini Bilong God, o nogat?”
64Na Jisas i tokim em olsem, “Yu tok pinis. Tasol mi tokim yupela, bihain bai yupela i lukim Pikinini Bilong Man i sindaun long han sut bilong God i gat bikpela strong. Na em bai i stap antap long ol klaut bilong heven na i kam.”
65Na hetpris i kirap nogut long dispela tok na i brukim klos bilong em yet na i tok olsem, “Em i tok bilas long God. Yumi no ken singautim sampela man moa bilong tokaut long pasin bilong dispela man. Nogat. Nau tasol yupela i harim em i tok bilas long God.
66Yupela i ting bai yumi mas mekim wanem long em?” Na ol i bekim tok olsem, “Em i gat rong, na em i mas i dai.”
67Orait ol i spetim pes bilong Jisas, na ol i paitim em. Na sampela i solapim em
68na ol i tok, “Yu man God i makim, yu mekim tok profet nau. Dispela man i paitim yu, em husat?”
69Pita i sindaun i stap ausait, insait long banis bilong haus. Na wanpela wokmeri i kam klostu long em na i tok, “Yu tu yu bin i stap wantaim Jisas bilong Galili.”
70Tasol Pita i tok nogat long ai bilong olgeta man olsem, “Mi no save long dispela tok yu mekim.”
71Na bihain em i go long haus i stap long dua bilong banis, na narapela wokmeri i lukim em na i tokim ol manmeri i stap klostu olsem, “Dispela man i bin i stap wantaim Jisas bilong Nasaret.”
72Na Pita i tok nogat gen olsem, “Tru antap, mi no save long dispela man.”

73Bihain liklik ol man i sanap i stap klostu, ol i kam tokim Pita olsem, “Tru tumas, yu man bilong lain bilong ol. Nek bilong yu i kamapim yu pinis.”
74Orait nau Pita i tok strong tru olsem, “Tru antap, mi no save long dispela man. Sapos mi no tok tru, orait God i ken bagarapim mi.” Em i tok pinis, na wantu kakaruk i krai.
75Na Pita i tingim gen dispela tok Jisas i bin mekim, “Taim kakaruk i no krai yet, yu bai tok tripela taim olsem yu no save long mi.” Na Pita i go ausait na i krai nogut tru.