Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - Matyu

Matyu 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Long dispela taim Jon, man bilong givim baptais, em i kamap. Em i stap long ples i no gat man long distrik Judia, na em i autim tok long ol manmeri.
2Em i tok olsem, “Yupela tanim bel. Kingdom bilong heven em i kam klostu pinis.”
3Jon em i dispela man God i bin tok long en long maus bilong profet Aisaia. Em i tok olsem, “Long ples i no gat man, maus bilong wanpela man i singaut olsem, ‘Redim rot bilong Bikpela. Stretim ol rot bilong en.’”
4Jon i save putim klos ol i wokim long gras bilong kamel, na em i save pasim let long bel bilong en. Na em i save kaikai ol grasopa wantaim hani bilong bus.
5Long dispela taim ol Jerusalem na olgeta Judia na olgeta man bilong ol ples i stap klostu long wara Jordan, ol i kam long Jon.
6Na ol i autim sin bilong ol, na Jon i baptaisim ol long wara Jordan.
7Jon i lukim planti Farisi na Sadyusi i kam bilong kisim baptais, na em i tokim ol olsem, “Yupela pikinini bilong snek nogut, God i belhat long yupela na em bai i mekim save long yupela. Husat i tokim yupela na yupela i laik ranawe na abrusim dispela taim nogut i laik kamap long yupela?
8Sapos yupela i tanim bel tru, orait pasin bilong yupela i mas soim olsem yupela i tanim bel pinis.
9Yupela i no ken tingting olsem long bel bilong yupela, ‘Abraham em i tumbuna papa bilong mipela.’ Mi tokim yupela, God inap mekim ol dispela ston hia i kamap ol lain tumbuna pikinini bilong Abraham.
10Tamiok i stap pinis long as bilong diwai, na olgeta diwai i no save karim gutpela kaikai, em bai ol i katim na tromoi i go long paia.
11“Mi save baptaisim yupela long wara olsem mak bilong yupela i tanim bel pinis. Tasol man i kam bihain long mi, strong bilong en i winim strong bilong mi. Mi no gutpela man inap long karim su bilong em. Em bai i baptaisim yupela long Holi Spirit na long paia.
12Em i kam olsem man i holim savol long han bilong en, bilong rausim olgeta pipia i stap long wit. Na em bai i bungim wit long haus wit bilong en. Tasol pipia em bai i kukim long paia i no save dai.”
13Long dispela taim Jisas i lusim Galili na i go long wara Jordan. Em i go long Jon, na i laik kisim baptais long han bilong Jon.
14Tasol Jon i laik pasim em, na i tok, “Mobeta mi kisim baptais long yu. Olsem wanem na yu kam long mi?”
15Tasol Jisas i bekim tok bilong em olsem, “Maski, nau yu mas mekim olsem mi tok. Long dispela pasin bai yumi inapim olgeta samting God i laik bai yumi mas mekim.” Olsem na Jon i bihainim tok bilong em.
16Jisas i kisim baptais pinis, na kwiktaim em i lusim wara na i kam antap. Na heven i op, na em i lukim Spirit bilong God i kam daun olsem wanpela bilong ol dispela kain pisin ol i kolim balus, na i kam i stap long em.
17Na long heven wanpela maus i singaut olsem, “Dispela em i Pikinini bilong mi. Mi laikim em tumas. Bel bilong mi em i amamas long em.”