Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - Matyu

Matyu 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
16-pela de i go pinis, orait Jisas i kisim Pita na Jems wantaim brata bilong en Jon, na em i bringim ol i go long wanpela maunten i antap moa. Na ol tasol i stap.
2Na taim ol i lukluk i stap, bodi bilong Jisas i senis na i kamap narakain. Na pes bilong en i lait olsem san, na laplap samting bilong en i kamap waitpela olsem lait.
3Na Moses wantaim Elaija tupela i kamap na ol disaipel i lukim tupela i toktok wantaim Jisas.
4Pita i lukim dispela na em i tokim Jisas olsem, “Bikpela, yumi stap hia, em i gutpela. Sapos yu laik, orait mi ken sanapim tripela haus win, wanpela bilong yu na wanpela bilong Moses na wanpela bilong Elaija.”
5Pita i toktok yet na wanpela klaut i lait tumas i karamapim ol. Na wanpela maus insait long dispela klaut i tok olsem, “Dispela em i Pikinini bilong mi, mi laikim em tumas, na mi amamas long em. Yupela harim tok bilong em.”
6Ol disaipel i harim dispela tok, na ol i brukim skru na putim pes i go daun long graun, na ol i pret tumas.
7Na Jisas i kam klostu long ol na i holim ol, na i tok, “Yupela kirap. Yupela i no ken pret.”
8Na ol i lukluk i go antap, na ol i no lukim narapela man. Nogat. Ol i lukim Jisas wanpela tasol.
9Orait ol i lusim maunten na i wokabaut i go daun yet, na Jisas i tokim ol strong olsem, “Dispela samting yupela i bin lukim, yupela i no ken tokim wanpela man long en, i go inap long taim Pikinini Bilong Man i lusim matmat na i kirap bek.”
10Na ol disaipel i askim em olsem, “Bilong wanem ol saveman bilong lo i save tok long Elaija i mas i kam pastaim?”
11Na em i bekim tok olsem, “Dispela tok em i tru. Elaija em i mas i kam na stretim bek olgeta samting.
12Tasol mi tokim yupela olsem, Elaija em i kam pinis, na ol man i no bin save long em. Nogat. Ol i bihainim laik bilong ol yet na ol i mekim ol kain kain pasin long em. Na long wankain pasin bai ol i mekim nogut long Pikinini Bilong Man.”
13Jisas i tok olsem, na ol disaipel i save, em i toktok long Jon Bilong Baptais.
14Jisas wantaim tripela disaipel i go kamap long bikpela lain manmeri, na wanpela man i kam long Jisas na i brukim skru long em
15na i tok, “Bikpela, yu ken sori long pikinini man bilong mi. Em i save kamap longlong na bodi bilong en i stap nogut tru. Na planti taim em i save pundaun long paia, na planti taim em i save pundaun long wara.
16Na mi bringim em i go long ol disaipel bilong yu, na ol i no inap mekim em i kamap orait.”
17Na Jisas i bekim tok olsem, “Yupela lain manmeri i no bilip, tingting na pasin bilong yupela i no stret tru. Hamas taim bai mi stap yet wantaim yupela? Hamas taim moa bai mi karim hevi bilong yupela? Bringim dispela pikinini i kam hia long mi.”
18Na Jisas i krosim dispela spirit nogut, na spirit nogut i lusim dispela pikinini na wantu sik bilong en i pinis.

19Na bihain ol disaipel tasol i kam long Jisas na i askim em olsem, “Olsem wanem na mipela i no inap long rausim dispela spirit nogut?”
20Na em i tokim ol olsem, “Bilip bilong yupela em i liklik tumas, olsem na yupela i no inap. Mi tok tru long yupela, sapos yupela i gat bilip inap olsem liklik pikinini bilong dispela kain sayor ol i kolim mastet, orait bai yupela inap tokim dispela maunten hia, ‘Yu kirap na yu go long hap,’ na em bai i go. Na bai i no gat wanpela wok yupela i no inap long mekim.”
22Jisas wantaim ol disaipel i bung long distrik Galili, na Jisas i tokim ol olsem, “Ol bai i putim Pikinini Bilong Man long han bilong ol man,
23na ol bai i kilim em i dai. Na long de namba 3 em bai i kirap bek.” Ol disaipel i harim dispela tok na ol i bel hevi tru.
24Bihain Jisas wantaim ol disaipel i go kamap long taun Kaperneam, na ol man bilong kisim takis bilong tempel i kam long Pita na askim em olsem, “Ating tisa bilong yupela i save givim takis bilong tempel?”
25Na Pita i tok, “Yes.” Na Pita i go insait long haus, na taim Pita i no mekim wanpela tok yet, Jisas i askim em olsem, “Saimon, yu ting wanem? Ol king bilong dispela graun i save kisim pe bilong ol kain kain takis long husat? Ol i save kisim long ol lain bilong ol yet, o long ol arapela man?”
26Na Pita i tok, “Long ol arapela man.” Na Jisas i tokim em, “Olsem na ol lain bilong ol yet i no mas givim takis.
27Tasol nogut yumi mekim ol i kros long yumi. Yu go long raunwara na tromoi huk. Na namba wan pis yu pulim, em yu kisim na opim maus bilong en, na bai yu lukim wanpela mani i stap insait. Yu kisim dispela mani na givim long ol, bilong inapim takis bilong mitupela wantaim.”