Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - Matyu

Matyu 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ol Farisi na Sadyusi i kam long Jisas na ol i laik traim em. Ol i tokim em long wokim wanpela mirakel olsem mak bilong soim ol olsem em i mekim wok bilong God.
2Tasol em i bekim tok bilong ol olsem, “Long apinun yupela i save tok, ‘Skai i retpela. Bai gutpela taim nau.’
3Na long moningtaim yupela i save tok, ‘Klaut i blak na skai i retpela. Olsem na nau bai i gat win na ren.’ Yes, yupela i save lukim ol mak bilong skai na skelim gut. Tasol yupela i no save lukim na skelim ol mak bilong dispela taim nau.
4Ol manmeri bilong dispela taim ol i lain manmeri nogut na ol i no save bel tru long God. Oltaim ol i save singaut long lukim mak. Tasol ol bai i no inap lukim wanpela mak. Nogat. Wanpela mak tasol bai ol i lukim, em mak bilong profet Jona.” Na Jisas i lusim ol na i go.
5Jisas wantaim ol disaipel i go kamap long hapsait bilong raunwara, tasol ol disaipel i lusim tingting na ol i no kisim bret i kam wantaim.
6Na Jisas i tokim ol olsem, “Yupela was gut. Yupela lukaut long yis bilong ol Farisi na ol Sadyusi.”
7Na ol disaipel i toktok namel long ol yet olsem, “Ating em i mekim dispela tok, long wanem, yumi no kisim bret i kam.”
8Jisas i save long dispela toktok ol i mekim, na em i tokim ol olsem, “Yupela man i gat liklik bilip tasol. Bilong wanem yupela i wok long tok olsem, ‘Yumi no gat bret’?
9Ating yupela i no klia yet? Ating yupela i no tingim dispela 5-pela bret ol 5,000 man i kaikai, na hamas basket yupela i pulapim?
10Na ating yupela i no tingim dispela 7-pela bret ol 4,000 man i kaikai, na hamas basket yupela i pulapim?
11Bilong wanem yupela i no save olsem, mi no tingting long bret na mi givim tok long yupela? Mi tok, yupela i mas lukaut gut long yis bilong ol Farisi na ol Sadyusi.”
12Ol i harim dispela tok na ol i save, em i no tok long ol i mas lukaut long yis bilong wokim bret. Nogat. Em i tok long ol i mas lukaut long tok bilong ol Farisi na ol Sadyusi.
13Jisas i go long hap bilong taun Sisaria Filipai, na long dispela taim em i askim ol disaipel bilong en olsem, “Ol manmeri i save tok Pikinini Bilong Man em i husat tru?”
14Na ol i tok, “Sampela i save tok, yu Jon Bilong Baptais. Na sampela i tok, yu Elaija. Na sampela i save tok, yu Jeremaia o wanpela profet.”
15Na Jisas i askim ol, “Na yupela yet i tok mi husat?”
16Saimon Pita i bekim tok olsem, “Yu dispela man God i bin makim bilong kisim bek ol manmeri bilong en. Yu Pikinini Bilong God i gat laip.”
17Orait Jisas i bekim tok bilong em olsem, “Saimon, pikinini bilong Jon, yu ken amamas. I no gat wanpela man bilong graun i bin soim dispela tok long yu. Nogat. Papa bilong mi i stap long heven em tasol i soim dispela long yu.
18Na mi tokim yu olsem. Yu Pita, na bai mi wokim sios bilong mi antap long dispela ston. Na bai strong bilong Dai i no inap daunim dispela sios.

19Bai mi givim ol ki bilong kingdom bilong heven long yu. Samting yu pasim long graun, em bai God i pasim long heven tu. Na samting yu lusim long graun, em bai God i lusim long heven.”
20Na Jisas i tambuim ol disaipel strong long ol i no ken tokim wanpela man olsem em yet em i dispela man God i bin promis long salim i kam bilong kisim bek ol manmeri bilong en.
21Long dispela taim Jisas i stat long tokim ol disaipel olsem em i mas i go long Jerusalem, na em i mas karim planti pen long han bilong ol hetman wantaim ol bikpris na ol saveman bilong lo. Na bai ol i kilim em i dai, na long de namba 3 bai em i kirap bek.
22Pita i harim dispela tok na em i kisim Jisas i go long arere na i stat long krosim em olsem, “Bikpela, nogat tru. Dispela samting i no inap kamap long yu.”
23Na Jisas i tanim na i tokim Pita olsem, “Satan, yu go baksait long mi. Yu laik pasim rot bilong mi. Yu no bihainim tingting bilong God. Nogat. Yu bihainim tingting bilong ol man tasol.”
24Na Jisas i tokim ol disaipel bilong en olsem, “Sapos wanpela man i laik bihainim mi, orait em i mas daunim laik bilong em yet, na em i mas karim diwai kros bilong en na bihainim mi.
25Long wanem, sapos wanpela man i laik holimpas laip bilong em yet, laip bilong en bai i lus. Tasol sapos wanpela man i ting long mi na i lusim laip bilong en, em bai i kisim laip bilong en.
26Sapos wanpela man i kisim olgeta samting bilong graun, tasol laip bilong em yet i lus, orait dispela olgeta samting bai i helpim em olsem wanem? Bai man i givim wanem pe bilong baim bek laip bilong en?
27Pikinini Bilong Man bai i stap long bikpela lait bilong Papa bilong en, na em bai i kam wantaim ol ensel bilong en. Long dispela taim em bai i givim pe long olgeta manmeri inap long pasin ol i bin mekim.
28Mi tok tru long yupela, sampela man i sanap hia bai ol i no i dai yet, na bai ol i lukim Pikinini Bilong Man i kam olsem king.”