Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - Matyu

Matyu 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Jisas i lusim maunten na i go daun, na planti manmeri moa i bihainim em i go.
2Na wanpela man i gat sik lepra i kam long Jisas na i brukim skru na i tok, “Bikpela, sapos yu laik, yu inap long mekim mi i kamap klin long ai bilong God.”
3Na Jisas i putim han long dispela man na i tok, “Mi laik. Yu kamap klin.” Orait wantu sik lepra bilong en i pinis, na dispela man i kamap klin.
4Na Jisas i tokim em olsem, “Lukaut gut. Yu no ken tokim wanpela man long dispela samting i bin kamap long yu. Nogat. Yu go soim skin bilong yu long pris, na mekim ofa olsem bipo Moses i bin tok. Na bai ol man i ken save, sik bilong yu i pinis.”
5Jisas i go insait long taun Kaperneam, na wanpela kepten bilong 100 soldia bilong ol Rom em i kam na askim Jisas strong olsem,
6“Bikpela, wokboi bilong mi em i sik na i slip i stap long haus. Bun bilong en i dai olgeta, na em i gat bikpela pen moa.”
7Orait Jisas i tokim em, “Bai mi go mekim em i kamap orait.”
8Tasol kepten i bekim tok bilong em olsem, “Bikpela, mi no gutpela man inap long yu kam insait long haus bilong mi. Yu tok tasol, na wokboi bilong mi bai i orait gen.
9Mi tok olsem, long wanem, mi tu mi stap aninit long ol man i gat namba bilong bosim mi. Na mi yet mi gat ol soldia i stap aninit long mi. Na sapos mi tokim wanpela, ‘Yu go,’ orait em i save go. Na sapos mi tokim narapela, ‘Yu kam,’ orait em i save kam. Na taim mi tokim wokboi bilong mi, ‘Yu mekim dispela wok,’ orait em i save mekim.”
10Jisas i harim dispela tok na em i kirap nogut. Na em i tokim ol man i bihainim em olsem, “Mi tok tru long yupela, mi no bin lukim wanpela man namel long ol lain Israel i gat kain bilip olsem bilong dispela man.
11“Na mi tokim yupela, planti manmeri bai i lusim ol kantri i stap long hap sankamap na hap san i go daun, na ol bai i kam sindaun long kaikai wantaim Abraham na Aisak na Jekop insait long kingdom bilong heven.
12Tasol ol manmeri pastaim God i bin makim bilong i stap long kingdom bilong en, God bai i rausim ol i go long ples tudak. Na long dispela hap ol bai i krai nogut na skrapim tit bilong ol.”
13Na Jisas i tokim dispela kepten olsem, “Yu go nau. Na ol samting i ken kamap long yu olsem yu bilip pinis.” Na long dispela taim stret, wokboi bilong kepten i kamap orait gen.
14Orait Jisas i go insait long haus bilong Pita, na em i lukim mama bilong meri bilong Pita i slip i stap long bet, long wanem, em i gat sik na skin bilong en i hat.
15Na Jisas i holim han bilong en, na sik i lusim em. Na em i kirap na i redim kaikai bilong Jisas.
16Long apinun ol i bringim planti manmeri i gat spirit nogut i stap long ol, na ol i kam long Jisas. Na em i tok na ol spirit nogut i lusim ol dispela manmeri. Na em i mekim orait olgeta sikman.
17Na long dispela pasin em inapim wanpela tok God i bin mekim long maus bilong profet Aisaia. Em i tok olsem, “Em yet i kisim ol kain kain sik bilong yumi na rausim i go pinis.”
18Jisas i lukim ol bikpela lain manmeri i sanap raunim em i stap, na em i tokim ol disaipel bilong en olsem, “Yumi go long hapsait bilong raunwara.”

19Na wanpela saveman bilong lo i kam na i tokim Jisas olsem, “Tisa, olgeta ples yu go long en, bai mi bihainim yu i go wantaim.”
20Na Jisas i tokim em olsem, “Ol weldok i gat hul long graun, na ol pisin i gat haus bilong ol. Tasol Pikinini Bilong Man em i no gat ples bilong slip.”
21Na narapela man, em wanpela bilong ol disaipel, em i tokim Jisas olsem, “Bikman, larim mi i go planim papa bilong mi pastaim.”
22Tasol Jisas i tokim em, “Maski. Ol man i dai pinis, ol i ken planim ol lain bilong ol yet. Yu kam bihainim mi.”
23Orait Jisas i kalap long bot, na ol disaipel bilong en i bihainim em.
24Ol i go namel long raunwara na bikpela win tru i kirap na si i laik karamapim bot. Tasol Jisas i slip i stap.
25Na ol i go kirapim em, na i tok, “Bikpela, helpim mipela. Yumi laik lus nau.”
26Na em i tokim ol olsem, “Bilip bilong yupela em i liklik tru. Watpo yupela i pret?” Na em i kirap na i krosim win wantaim si. Na win i dai, na wara i no mekim nais liklik.
27Na ol i tingting planti, na ol i tok, “Dispela em i wanem kain man, na win wantaim wara i harim tok bilong em?”
28Jisas i go kamap long hapsait bilong raunwara Galili, long graun bilong ol Gadara. Na tupela man i gat spirit nogut, tupela i kam bungim em. Tupela i stap nabaut long ples matmat na i kam. Tupela i wel nogut tru, olsem na ol manmeri i no inap wokabaut long dispela rot.
29Orait tupela i singaut strong olsem, “Yu Pikinini Bilong God, yu laik mekim wanem long mipela? Taim i no yet, na yu kam hia bilong mekim nogut long mipela, a?”
30Wanpela bikpela lain pik i stap longwe liklik na i kaikai i stap.
31Na ol spirit nogut i singaut strong long Jisas olsem, “Sapos yu rausim mipela, yu mas larim mipela i go insait long ol dispela lain pik.”
32Na Jisas i tokim ol olsem, “Yupela go.” Orait ol spirit nogut i lusim dispela tupela man, na ol i go insait long ol pik. Na dispela olgeta lain pik i ran strong tru i go daun long wanpela ples nogut. Na ol i pundaun long raunwara, na ol i dring wara na i dai.
33Ol wasman bilong pik i lukim na ol i ranawe. Ol i go kamap long taun na tokim ol manmeri long ol samting i bin kamap. Na ol i stori long samting i kamap long tupela man i gat spirit nogut.
34Orait na olgeta manmeri bilong dispela taun i kam long Jisas. Na taim ol i lukim em, ol i tok strong long em i mas lusim graun bilong ol na i go long narapela hap.