Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - Matyu

Matyu 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Long dispela de yet Jisas i lusim haus na i go ausait. Na em i sindaun long arere bilong raunwara.
2Na planti lain manmeri tru i kam long em. Olsem na em i kalap long wanpela bot na i sindaun, na olgeta manmeri i sanap i stap long nambis.
3Na Jisas i mekim planti tok piksa long ol. Em i tok olsem, “Harim. Wanpela man i go tromoi pikinini wit long gaden.
4Em i wok long tromoi i go, na sampela pikinini wit i pundaun long rot, na ol pisin i kam kaikai.
5Na sampela pikinini wit i pundaun long hap graun i gat ston, na i no gat planti graun long en. Graun i no daun tumas, olsem na ol dispela wit i kamap kwik.
6Tasol taim san i kam antap em i kukim dispela wit. Na wit i no gat rop, olsem na em i drai olgeta, na i dai.
7Na sampela pikinini wit i pundaun namel long ol rop i gat nil. Na ol rop i gat nil i kamap na i karamapim wit.
8Tasol sampela pikinini wit i pundaun long gutpela graun, na i karim kaikai. Sampela i karim 100, na sampela i karim 60, na sampela i karim 30.
9Man i gat yau em i mas harim dispela tok.”
10Bihain ol disaipel i kam long Jisas na askim em olsem, “Bilong wanem yu save mekim tok piksa long ol manmeri?”
11Na Jisas i bekim tok olsem, “God i larim yupela i save pinis long as bilong tok hait bilong kingdom bilong heven. Tasol em i no soim long ol dispela manmeri.
12Sapos wanpela man i gat sampela samting pinis, orait God bai i givim sampela moa long em, na bai em i gat planti. Tasol sapos man i no gat ol samting, orait God bai i rausim ol liklik samting em i holim pinis.
13Long dispela as tasol mi save mekim tok piksa long ol. Ai bilong ol i lukluk, tasol ol i no lukim wanpela samting. Ol i putim yau, tasol ol i no harim tok na kisim save.
14Long dispela ol manmeri, wanpela tok bilong profet Aisaia em i kamap tru. Em i bin tok olsem, ‘Bai yupela i harim tok planti taim, tasol bai yupela i no save long as bilong en. Bai yupela i lukluk planti taim, tasol bai yupela i no luksave long wanpela samting.
15Bel bilong dispela lain manmeri i pas pinis, na yau bilong ol i les long harim toktok, na ol i pasim pinis ai bilong ol, nogut ai bilong ol i lukim wanpela samting, na yau bilong ol i harim tok, na bel bilong ol i save long as bilong tok, na ol i tanim bel na kam bek long mi na mi mekim ol i kamap orait gen.’
16“Tasol yupela i ken amamas. Ai bilong yupela i save lukim ol samting. Na yau bilong yupela i save harim tok.
17Mi tok tru long yupela, bipo planti profet na planti stretpela man ol i gat bikpela laik long lukim ol samting nau yupela i lukim, tasol ol i no bin lukim. Na ol i gat bikpela laik long harim dispela ol tok yupela i save harim, tasol ol i no bin harim.”
18Jisas i tok moa olsem, “Nau yupela harim as bilong tok piksa bilong man i tromoi pikinini wit long gaden.

19Ol man i harim gutnius bilong kingdom bilong heven na i no save long as bilong en, ol i olsem dispela pikinini wit i pundaun long rot, na Satan i save kam long ol na kwiktaim em i rausim dispela tok God i bin planim long bel bilong ol.
20Na ol pikinini wit i pundaun long graun i gat ston, em i olsem man i harim tok na i kisim kwiktaim na i amamas long en.
21Tasol em i no gat rop bilong en, na em i save stap liklik taim tasol. Taim ol man i laik daunim tok bilong God ol i givim hevi long dispela man na mekim nogut long em, orait bilip bilong en i save bagarap kwiktaim.
22Na ol pikinini wit i pundaun namel long ol rop i gat nil, em i olsem man i harim tok, tasol em i tingting planti long ol samting bilong graun, na em i wari long bungim planti mani. Ol dispela samting i karamapim tok bilong God, na em i no karim kaikai.
23Tasol ol dispela pikinini wit i pundaun long gutpela graun, em i olsem man i harim tok na i save gut as bilong en. Em i save karim kaikai, inap 100 o 60 o 30.”
24Jisas i givim narapela tok piksa long ol olsem, “Kingdom bilong heven em i olsem wanpela man i tromoi ol gutpela pikinini wit long gaden bilong en.
25Tasol taim ol manmeri i slip, birua bilong dispela man i kam, na em i tromoi ol pikinini bilong gras nogut namel long wit, na em i go.
26Bihain dispela wit i kamap na i laik karim kaikai, na ol i lukim gras nogut i stap wantaim.
27Orait na ol wokboi i go long papa bilong gaden na ol i tokim em olsem, ‘Bikman, mipela i ting yu bin tromoi ol gutpela pikinini wit tasol long gaden bilong yu. Olsem wanem na dispela gras nogut i kamap?’
28“Na em i tokim ol, ‘Wanpela birua i bin mekim dispela pasin.’ Na ol wokboi i askim em, ‘Yu laik bai mipela i go kamautim na bungim dispela gras nogut?’
29Tasol em i tokim ol olsem, ‘Nogat. Nogut yupela i wok long kamautim gras nogut na yupela i kamautim wit wantaim.
30Mobeta yupela i larim tupela i kamap wantaim, inap long taim bilong kisim kaikai. Na long taim bilong kisim kaikai bai mi tokim ol man i mekim dispela wok olsem, “Yupela bungim gras nogut pastaim, na pasim long mekpas bilong kukim long paia. Tasol yupela bungim wit na putim i stap long haus kaikai bilong mi.” ’
31Jisas i givim narapela tok piksa long ol olsem, “Kingdom bilong heven em i olsem pikinini bilong dispela kain sayor ol i kolim mastet. Wanpela man i kisim pikinini bilong mastet na i planim long gaden bilong en.
32Pikinini bilong mastet em i no olsem ol arapela pikinini kaikai. Nogat. Em i liklik tru. Tasol taim em i kamap bikpela, em i winim olgeta kain sayor long gaden. Em i kamap olsem diwai, na ol pisin i save kam wokim haus bilong ol long ol han bilong en.”
33Jisas i autim narapela tok piksa long ol olsem, “Kingdom bilong heven em i olsem yis. Wanpela meri i kisim dispela yis na i tanim wantaim bikpela dram plaua. Na bihain dispela plaua olgeta i solap.”
34Dispela olgeta tok Jisas i mekim long ol manmeri em i mekim long ol tok piksa. Em i no autim klia wanpela tok long ol. Nogat. Em i autim long tok piksa tasol.
35Na long dispela pasin em inapim dispela tok wanpela profet i bin autim bipo. Profet i bin tok olsem, “Mi bai mekim ol tok piksa long yupela Mi bai stori long ol kain kain samting i stap hait long bipo tru, taim graun i kamap i kam inap nau.”
36Jisas i lusim ol manmeri na i go insait long haus. Na ol disaipel bilong en ol i kam long em na i tok, “Inap yu tokim mipela long as bilong dispela tok piksa bilong gras nogut i kamap long gaden?”

37Na Jisas i bekim tok olsem long ol, “Man i tromoi gutpela pikinini wit, em i Pikinini Bilong Man.
38Na gaden em i dispela graun. Na ol gutpela pikinini wit, em ol manmeri bilong kingdom bilong heven. Na gras nogut, em ol manmeri bilong Satan.
39Dispela birua i tromoi pikinini bilong gras nogut, em Satan. Taim bilong kisim kaikai, em las de bilong dispela graun. Ol wokman em ol ensel tasol.
40Ol man i save bungim gras nogut na kukim long paia, olsem tasol bai ol i mekim long las de bilong dispela graun.
41Pikinini Bilong Man bai i salim ol ensel bilong en, na ol bai i rausim long kingdom bilong heven olgeta samting i save bagarapim bilip bilong man, wantaim olgeta man i save mekim pasin nogut.
42Na ol bai i tromoi ol i go long bikpela paia. Long dispela paia ol bai i krai nogut na skrapim tit bilong ol.
43Long dispela taim ol stretpela manmeri bai i lait olsem san, insait long kingdom bilong Papa bilong ol. Man i gat yau em i mas harim dispela tok.”
44Jisas i tok moa olsem, “Kingdom bilong heven em i olsem wanpela bokis mani ol i bin haitim long wanpela gaden. Wanpela man i lukim, na em i haitim gen. Em i amamas tru, na em i go salim olgeta samting bilong en na i go baim dispela gaden.”
45Jisas i tok moa olsem, “Orait narapela tok piksa i olsem. Kingdom bilong heven em i olsem wanpela bisnisman i wok long painim ol naispela naispela bis.
46Na taim em i lukim wanpela bis i gutpela tru, orait em i go salim olgeta samting bilong en na i go baim dispela gutpela bis.”
47Jisas i tok moa olsem, “Narapela tok piksa i olsem. Kingdom bilong heven em i olsem wanpela umben ol i tromoi i go daun long raunwara, na i kisim ol kain kain pis.
48Umben i pulap, orait ol i pulim i kam sua. Na ol i sindaun na bungim ol gutpela gutpela pis long sampela dis. Tasol ol pis nogut ol i tromoi.
49Long las de bilong dispela graun bai i olsem tasol. Ol ensel bai i kam na kisim ol man nogut i stap namel long ol stretpela man.
50Na ol bai i tromoi ol i go long bikpela paia. Long dispela paia ol bai i krai nogut na skrapim tit bilong ol.”
51Na Jisas i askim ol disaipel olsem, “Ating yupela i save as bilong dispela olgeta tok?” Na ol i tokim em, “Yes.”
52Orait em i tokim ol olsem, “Olsem na olgeta saveman bilong lo ol i save pinis long as bilong tok bilong kingdom bilong heven, ol i olsem papa bilong wanpela bikpela haus. Em i go insait long wanpela rum olkain gutpela samting bilong en i pulap i stap long en, na em i kisim ol nupela samting na ol olpela samting wantaim, na bringim i kam ausait.”
53Jisas i autim pinis ol dispela tok piksa, orait em i lusim dispela ples
54na em i go long as ples bilong en. Na em i go long haus lotu bilong ol na i givim tok bilong God long ol manmeri. Ol i harim tok bilong en na ol i kirap nogut na i tok, “Dispela man em i kisim dispela save we? Na olsem wanem em inap wokim ol mirakel?

55Yumi save, dispela man em i pikinini bilong wanpela kamda, na Maria em i mama bilong en. Na Jems na Josep na Saimon na Judas, ol i brata bilong en.
56Na olgeta susa bilong en, ol i stap wantaim yumi. Olsem wanem na em inap mekim ol dispela samting?”
57Ol i tok olsem na ol i bel nogut long em. Tasol Jisas i tokim ol olsem, “Profet i gat nem long olgeta ples. Tasol long as ples bilong en na long haus bilong en stret em i no gat nem.”
58Na em i no wokim planti mirakel long dispela ples, long wanem, ol i no bilip long em.