Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - Matyu

Matyu 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bihain Jisas i autim tok long ol manmeri wantaim ol disaipel bilong en.
2Em i tok olsem, “Ol saveman bilong lo wantaim ol Farisi ol i save skulim yupela long lo, olsem Moses i bin mekim.
3Olsem na olgeta tok ol i givim long yupela, em yupela i mas harim na bihainim. Tasol pasin ol i save mekim, em yupela i no ken bihainim. Nogat. Ol i save mekim planti tok, tasol ol yet ol i no save bihainim.
4I olsem ol i save pasim karamap i hevi tumas na putim antap long sol bilong ol man, na ol man i hatwok tru long karim. Tasol ol yet i no laik putim pinga tasol bilong helpim ol man long karim.
5Olgeta samting ol i save mekim, em ol i mekim bai ol man i ken lukim. Ol i save pasim ol bikpela paspas bilong prea, na ol i save pasim ol longpela hap string long arere bilong longpela klos bilong ol.
6Ol i save laik long kisim ol namba wan sia long ol bikpela kaikai, na ol namba wan ples bilong sindaun long ol haus lotu.
7Ol i laikim tumas long ol manmeri i mas givim gude long ol long ol ples bung, na ol i laik bai ol man i mas kolim ol ‘Tisa’.
8“Tasol ol man i no ken kolim yupela ‘Tisa’. Nogat. Wanpela tasol em i tisa bilong yupela, na yupela olgeta i stap brata brata.
9Na long graun hia yupela i no ken kolim wanpela man em i papa bilong yupela. Wanpela tasol em i Papa bilong yupela, na em i stap long heven.
10Na ol i no ken kolim yupela ‘Hetman’. Yupela i gat wanpela hetman tasol, em man God i makim bilong kisim bek ol manmeri bilong en.
11Bikman bilong yupela em i mas i stap wokman bilong yupela.
12Man i litimapim nem bilong em yet, nem bilong en bai i go daun. Na man i daunim em yet, em bai i kisim biknem.”
13Jisas i tok moa olsem, “Yupela saveman bilong lo na yupela Farisi, yupela lukaut. Yupela i man bilong tupela maus. Yupela i save pasim dua bilong kingdom bilong heven long pes bilong ol manmeri. Yupela yet i no save go insait. Tasol taim ol manmeri i laik i go insait, yupela i save pasim rot bilong ol.
15“Yupela saveman bilong lo na yupela Farisi, yupela lukaut. Yupela i man bilong tupela maus. Yupela i save raun long olgeta hap bilong solwara na bilong graun, bilong mekim wanpela man tasol i kamap disaipel bilong yupela. Na taim em i kamap disaipel pinis, yupela i save mekim em i kamap man bilong i go long hel, olsem yupela yet. Yupela i mekim na em i winim yupela moa yet long ol pasin nogut.
16“Yupela aipas i laik soim rot long ol man, yupela lukaut. Yupela i save tok olsem, ‘Sapos man i tok long haus bilong God na i tok tru antap, em i samting nating. Tasol sapos man i tok long gol i stap long haus bilong God na i tok tru antap, orait em i mas mekim olsem em i tok.’
17Yupela longlong na aipas, wanem samting i nambawan long ai bilong God? Ating gol em i nambawan? O haus bilong God em i nambawan? Yupela i save, gol i stap long haus bilong God, na dispela tasol i mekim gol i kamap samting bilong God.
18Na tu yupela i save tok, ‘Sapos man i tok long alta na i tok tru antap, em i samting nating. Tasol sapos em i tok long ofa i stap antap long alta na i tok tru antap, orait em i mas mekim olsem em i tok.’
19Yupela aipas, wanem samting i nambawan long ai bilong God? Ating ofa em i nambawan? O alta em i nambawan? Yupela i save, kaikai samting bilong ofa em i stap long alta, na dispela tasol i mekim ofa i kamap samting bilong God.

20Olsem na man i tok long alta na i tok tru antap, em i strongim tok bilong en long alta wantaim olgeta samting i stap antap long en.
21Na man i tok long haus bilong God na i tok tru antap, em i strongim tok bilong en long haus bilong God wantaim God yet, em i stap long haus bilong en.
22Na man i tok long heven na i tok tru antap, em i strongim tok bilong en long sia bilong God na long God yet i sindaun long dispela sia.
23“Yupela saveman bilong lo na yupela Farisi, yupela lukaut. Yupela i man bilong tupela maus. Olgeta liklik sayor samting bilong gaden em yupela i save tilim long 10-pela hap na givim wanpela hap long God. Tasol yupela i lusim pinis olgeta bikpela hap tok bilong lo, olsem tok bilong stretpela pasin bilong skelim man na pasin bilong marimari na pasin bilong bilip. Mobeta yupela i strong long bihainim ol tok bilong ol dispela bikpela lo, na yupela i no lusim ol arapela lo tu.
24Yupela aipas i laik soim rot long ol man, yupela i olsem man i lukim liklik binatang tru i stap long sup bilong en, na em i wok long rausim. Tasol em i no lukim kamel i stap long sup, na em i dring na daunim olgeta.
25“Yupela saveman bilong lo na yupela Farisi, yupela lukaut. Yupela i man bilong tupela maus. Yupela i save klinim gut ausait bilong ol kap na plet, tasol ol kaikai samting yupela i save pulapim insait bilong ol, em yupela i save kisim long pasin bilong stil na pasin bilong tingting tasol long yupela yet.
26Yu Farisi, yu aipas. Pastaim yu mas klinim insait bilong kap, na bai ausait bilong en tu inap kamap klin.
27“Yupela saveman bilong lo na yupela Farisi, yupela lukaut. Yupela i man bilong tupela maus. Yupela i olsem matmat ol i bin penim long waitpela pen. Ausait bilong matmat em i naispela bilong lukim, tasol long insait ol bun bilong man i dai pinis na olgeta samting i doti i pulap i stap.
28Yupela tu i stap olsem tasol. Ol man i lukim bodi bilong yupela, ol i ting yupela i stretpela man. Tasol long insait yupela i pulap long ol pasin bilong giaman na pasin bilong sakim lo.”
29Jisas i tok moa olsem, “Yupela saveman bilong lo na yupela Farisi, yupela lukaut. Yupela i man bilong tupela maus. Yupela i save wokim ol gutpela matmat bilong ol profet, na yupela i save bilasim ol matmat bilong ol stretpela man.
30Na yupela i save tok, ‘Sapos mipela i bin i stap long taim bilong ol tumbuna, orait mipela i no helpim ol long kilim i dai ol profet.’
31Long dispela tok yupela yet i soim olsem, yupela i lain pikinini bilong ol man i bin kilim i dai ol profet.
32Orait goan, yupela go inapim pasin nogut bilong ol tumbuna bilong yupela.
33Yupela snek nogut. God bai i kotim yupela na bai yupela i go long hel. Na bai yupela i stap gut olsem wanem?
34“Olsem na yupela harim. Mi bai salim ol profet na ol man i gat gutpela tingting na ol saveman bilong lo i kam long yupela. Tasol yupela bai i kilim sampela i dai na nilim sampela long diwai kros na wipim sampela insait long ol haus lotu bilong yupela. Na bai yupela i wok long rausim ol long ol taun bilong yupela na mekim ol i ranawe i go long ol arapela taun.
35Olsem na asua bilong olgeta man i bin kilim i dai ol stretpela man i bin i stap long dispela graun, dispela asua em bai i stap long yupela tasol. Ol i bin kilim i dai ol stretpela man, stat long Abel na i kam inap long Sekaraia, pikinini bilong Berekia, em dispela man yupela i bin kilim i dai namel long haus bilong God na long alta, na yupela yet bai i karim hevi long dispela pasin nogut.
36Mi tok tru long yupela, pe nogut bilong dispela olgeta pasin nogut, em bai i kamap long dispela lain manmeri nau i stap.”
37Jisas i tok moa olsem, “Jerusalem, Jerusalem, yu save kilim ol profet i dai, na yu save kisim ol man God i salim i kam long yu na tromoi ston long ol bilong kilim ol i dai. Planti taim moa mi laik bungim ol pikinini bilong yu, olsem kakaruk meri i save bungim ol pikinini bilong en aninit long wing bilong en. Tasol yupela i no laik.

38Harim. Nau ples bilong yupela bai i bagarap na i stap nating.
39Mi tokim yupela olsem, yupela bai i no lukim mi moa, inap long taim yupela bai i tok, ‘God i ken mekim gut long dispela man i kam long nem bilong Bikpela.’”