Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Matiyu

Matiyu 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isa to goro geya fari, ɲama gbegbe naxa bira a fɔxɔ ra.
2Kunɛ kanyi nde naxa a maso Isa ra, a suyidi a bɛ, a a fala a bɛ, «N Marigi, xa i tin, i nɔma n nasɛniyɛnde.»
3Isa naxa a bɛlɛxɛ itala, a a sa kunɛ kanyi ma, a a fala a bɛ, «N tinxi. Findi mixi sɛniyɛnxi ra.» Kunɛ fure naxa ba a ma keren na.
4Isa man naxa a masen a bɛ, «I naxa yi fe fala mixi yo bɛ. Siga i sa i yɛtɛ dɛntɛgɛ sɛrɛxɛdubɛ bɛ, i sɛrɛxɛ ba alɔ Annabi Munsa a yamarixi ki naxɛ. Na findima seedeɲɔxɔya nan na e bɛ.»
5Isa to so Kapɛrɛnamu, sɔɔri mixi kɛmɛ xunmati naxa fa a yire, a a maxandi,
6«Marigi, n ma walikɛ saxi banxi, a bara namata, a ɲaxankataxi ki fanyi ra.»
7Isa naxa a fala a bɛ, «N xa siga, n xa sa a rayalan.»
8Sɔɔri mixi kɛmɛ xunmati naxa a yaabi, «Marigi, na binyɛ mu na n yi ra i tan xa so n ma banxi kui. I xa yaamari gbansan nan fi, n ma konyi yalanma nɛ.
9N a kolon barima n fan na mangɛ ndee nan xa yaamari bun ma, sɔɔri ndee man na n fan yi, naxee na n ma yaamari bun ma. N na a fala sɔɔri nde bɛ, ‹Siga,› a sigama nɛ. N na a fala, ‹Fa,› a fama nɛ. N na n ma konyi nde yamari, ‹Yi fe raba,› a a rabama nɛ.»
10Isa to na sɔɔri xa masenyi mɛ, a naxa kaaba, a fa a fala a fɔxirabirɛe bɛ, «N xa nɔndi fala wo bɛ, n mu yi danxaniya mɔɔli toxi Isirayila bɔxi dɛdɛ.
11N xa a fala wo bɛ, mixi gbegbe fama nɛ keli sogetede nun sogegorode biri, e e dɛge e nun Iburahima, Isiyaga, nun Yaxuba Ala xa mangɛya niini bun ma.
12Kɔnɔ mangɛ xa die tan wolima nɛ tande dimi kui, wa nun ɲinyi raxinyi na dɛnnaxɛ.»
13Na tɛmui Isa naxa a fala sɔɔri mixi kɛmɛ xunmati bɛ, «Siga, a xa raba i bɛ alɔ i laxi a ra ki naxɛ.» Na waxati kerenyi yati, sɔɔri xa konyi naxa yalan.
14Na dangi xanbi, Isa naxa siga Piyɛri xɔnyi. A naxa Piyɛri bitanyi ginɛma to, a saxi, a fate wolenxi ki fanyi.
15Isa to a bɛlɛxɛ suxu, fure naxa a bɛɲin keren na. A naxa keli, a fa kuri so e bɛ.
16Nunmare tɛmui, e naxa fa mixi gbegbe ra Isa xɔn ma ɲinnɛ nu naxee fɔxɔ ra. A naxa ɲinnɛe keri a xa wɔyɛnyi ra, a furemae birin nayalan.
17Na kui, Annabi Esayi xa masenyi naxa kamali, naxan sɛbɛxi, «A naxa won ma tɔɔrɛ ba won ma, a won ma furee dɔxɔ a xun.»
18Isa to ɲama gbegbe to a rabilinyi, a naxa a fɔxirabirɛe yamari e xa baa igiri.

19Sɛriyɛ karamɔxɔ nde naxa a maso Isa ra, a a fala a bɛ, «Karamɔxɔ, i siga dɛdɛ, n na i fɔxɔ ra.»
20Isa naxa a yaabi, «Xulumase xima a yili kui. Xɔni xima a tɛɛ kui. Kɔnɔ dɛdɛ mu na Adama xa Di bɛ a a xunyi sama dɛnnaxɛ.»
21A fɔxirabirɛ nde fan naxa a fala a bɛ, «Marigi, a lu n xa siga n baba ragatade sinden.»
22Kɔnɔ Isa naxa a yaabi, «Bira n fɔxɔ ra. A lu faxamixie xa e xa faxamixie ragata.»
23Isa naxa baki kunkui kui, a fɔxirabirɛe naxa bira a fɔxɔ ra.
24Foye belebele naxa keli baa ma, mɔrɔnyi nu fa sa kunkui kui. Kɔnɔ Isa tan nu na xife.
25A fɔxirabirɛe naxa fa a raxunu, e a fala a bɛ, «Marigi, won nakisi, won faxafe nɛ yi ki!»
26A naxa e yaabi, «Wo gaaxuxi munfe ra? Wo xa danxaniya xurun!» A naxa keli, a foye nun baa yamari, baa naxa xinbeli yen!
27A fɔxirabirɛe naxa kaaba, e e bore maxɔrin, «Mixi mɔɔli mundun lanxi yi ma? Hali foye nun baa, e a xui rabatuma.»
28E to naakiri li Gadara bɔxi ma, mixi firin naxa mini gaburi longori ra ɲinnɛe nu naxee fɔxɔ ra, e sa Isa ralan. E nu magaaxu ki fanyi, mixi yo ɲan mu nu nɔma dangide na biri.
29E naxa sɔnxɔ, «Ala xa Di, i waxi munse xɔn ma muxu bɛ? I faxi be muxu ɲaxankatade nɛ beenun a lɔxɔɛ xa a li?»
30Xɔsɛ gali nu na e dɛmadonfe na longori.
31Ɲinnɛe naxa Isa mayandi, «Xa i sa muxu keri, muxu raso yi xɔsɛ gali.»
32Isa naxa a fala e bɛ, «Wo siga.» E naxa mini na xɛmɛ firinyie, e so na xɔsɛe i. Xɔsɛ gali birin naxa goro e gi ra tentenyi ra, e sa sin baa ma, e madula.
33Naxee nu na xɔsɛe dɛmadonfe, e naxa e gi. E to so taa kui, e naxa dɛntɛgɛ sa fe ma naxan dangixi, e a fala taakae bɛ ɲinnɛe gbilenxi na xɛmɛ firin fɔxɔ ra ki naxɛ.
34Na tɛmui taa birin naxa mini Isa ralande. E to a to, e naxa a mayandi a xa keli e xa bɔxi ma.