Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Matiyu

Matiyu 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Farisɛnie nun sɛriyɛ karamɔxɔe naxa fa Isa yire. E to nu wama gantanyi safe a bɛ, e naxa a maxɔrin a xa tɔnxuma makaabaxi nde masen e bɛ kelife koore ma.
2Isa naxa e yaabi, «Nunmare na a li wo naxɛ, ‹Kuye fanma tina, barima koore igbeelixi.›
3Kuye nɛ iba wo naxɛ, ‹Tunɛ nun foye minima nɛ to, barima koore igbeelixi, nuxuie ifɔɔrɔ.› Wo fata koore ɲingi tagi rabade, kɔnɔ wo mu fata yi waxati fee tan tagi rabade.
4To mixie kobi, e bara gbilen Ala fɔxɔ ra. E wama tɔnxuma makaabaxi tofe, kɔnɔ tɔnxuma yo mu fima e ma bafe Annabi Yunusa xa tɔnxuma ra.» Na xanbi Isa naxa keli e xun ma, a siga.
5Isa fɔxirabirɛe naxa giri naakiri ma, e nɛɛmu taami ma.
6Isa naxa a masen e bɛ, «Wo wo yɛtɛ ratanga Farisɛnie nun Sadusenie xa lɛbini ma.»
7Isa fɔxirabirɛe naxa na fe mato, e fa a fala e bore bɛ, «A na falaxi nɛ barima won mu faxi taami ra.»
8Isa to nu e xa maɲɔxunyi kolon, a naxa a masen e bɛ, «Wo taami fe falama wo bore bɛ munfe ra? Wo xa danxaniya xurun.
9Han ya wo mu xaxili sɔtɔ? Ka wo nɛɛmuxi nɛ taami gundi suuli to xɛmɛ wulu suuli wasa? Wo to na taami dɔnxɔɛ matongo, wo debee yeri rafe?
10Ka wo man nɛɛmuxi nɛ taami gundi solofere to xɛmɛ wulu naani wasa? Wo to na fan dɔnxɔɛ matongo, wo debee yeri rafe?
11Munse a toxi wo mu a kolon a n mu taami fe xa falafe wo bɛ? Wo xa wo yɛtɛ ratanga Farisɛnie nun Sadusenie xa lɛbini ma.»
12Na kui, e naxa a fahaamu a Isa mu a falaxi xɛ e bɛ a e xa e yɛtɛ ratanga taami lɛbini daaxi ma. A nu a falafe nɛ e xa e yɛtɛ ratanga Farisɛnie nun Sadusenie xa xaranyi ma.
13Isa to Sesareya Filipi bɔxi li, a naxa a fɔxirabirɛe maxɔrin, «Mixie munse falama Adama xa Di xa fe ra? Nde lanxi a ma?»
14E naxa a yaabi, «Ndee a falama Annabi Yaya Xunxa. Ndee a falama Annabi Eliya. Ndee a falama Annabi Yeremi, xa na mu a ra namiɲɔnmɛ gbɛtɛ.»
15Isa naxa e maxɔrin, «Kɔnɔ wo tan naxɛ a di? Nde n na?»
16Simon Piyɛri naxa a yaabi, «Ala xa Mixi Sugandixi nan na i ra, Abadan Ala xa Di.»
17Isa naxa a fala a bɛ, «Sɛɛwɛ na i bɛ, i tan Yunusa xa di Simɔn, barima ibunadama xa mu na masenxi i bɛ. N Baba naxan na ariyanna, na nan a masenxi i bɛ.
18N xa a fala i bɛ, i findixi Piyɛri nan na, naxan falaxi ‹gɛmɛ.› N nan n ma danxaniyatɔɛ ɲama tima na gɛmɛ nan fari. Hali faxɛ, a mu nɔma n ma ɲama ra.

19N Ala xa mangɛya saabi soma nɛ i yi ra. I na tɔnyi dɔxɔ fe naxan ma duniɲa, Ala naxan na ariyanna, a fan tɔnyi dɔxɔma nɛ na fe ra. I na tin fe naxan na duniɲa, Ala naxan na ariyanna, a fan tinma nɛ na fe ra.»
20Na tɛmui a naxa a matintin a fɔxirabirɛe ra, a e naxa a fala mixi yo bɛ, a a tan nan findixi Ala xa Mixi Sugandixi ra.
21Keli na tɛmui ma, Isa naxa a tagi raba fɔlɔ a fɔxirabirɛe bɛ, a fo a xa siga Darisalamu, a xa tɔɔrɛ gbegbe sɔtɔ Yuwifie xa forie, sɛrɛxɛdubɛ kuntigie, nun sɛriyɛ karamɔxɔe ra, e a faxa, kɔnɔ a man xa keli faxɛ ma a xi saxan nde ma.
22Piyɛri to a bɛndun, e sa ti e xati ma, a naxa so wɔyɛnfe Isa ra, a a fala a bɛ, «Ala xa i tanga na ma, n Marigi! Na fe mɔɔli mu i sɔtɔma feo!»
23Isa naxa a ya rafindi Piyɛri ma, a a fala, «Keli n ya i, i tan Sentanɛ! I katafe nɛ i xa n natantan, barima i xaxili mu tixi Ala fee xa ra, a tixi adama fee nan na.»
24Na tɛmui Isa naxa a masen a fɔxirabirɛe bɛ, «Xa mixi wa birafe n fɔxɔ ra, a xa a yɛtɛ waxɔnfe gere, a xa tondi a yɛtɛ ma, a tin tɔɔrɛ nun faxɛ ra, a bira n fɔxɔ ra.
25Mixi naxan wama a yɛtɛ rakisife, na kanyi lɔɛma nɛ. Naxan a yɛtɛ ralɔɛma n tan ma fe ra, na kanyi kisima nɛ.
26Duniɲa birin sɔtɔɛ munse fanma mixi ma, xa a sigama yahannama? Fe mundun na, mixi nɔma a xa ariyanna masarade naxan na?
27Adama xa Di fama fade a Baba xa nɔrɛ kui, e nun a xa malekɛe. Na tɛmui a mixi birin sare fima nɛ, kankan nun a kɛwali.
28N xa nɔndi fala wo bɛ, mixi ndee tixi wo ya ma be, naxee mu faxama fo e Adama xa Di to fa ra a xa mangɛya kui.»