Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Malagai

Malagai 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hina Gode Bagadedafa da amane sia:sa, “Eso da mana, amoga wadela:i hamosu dunu amola hidale gasa fi dunu huluane da gilisili gisi agoane laluga nenanebe ba:mu. Amo esoga ili da laluga nene dagole, susei hamedafa ba:mu.
2Be dilia, Nama nabasu dunu, dilia da Na gaga:su gasa bagade hou dili gaga:ma:ne, eso ea heda:su hou defele dilima heda:lebe ba:mu. Amola eso ea digagala:su defele, dilia uhinisisu houdafa ba:mu. Bulamagau mano da ea gagoi logo doasi dagoi ba:sea, hahawane gadili lala, amo defele dilia da hahawane halegale lalumu.
3Amo eso bagadega Na da gasa bagade hamosea, dilia da wadela:i hamosu dunu ilima osa:le heda:le, ilia da dilia emo hagudu osobo gulu agoane ba:mu.
4Dilia da olelesu, amo Na da Na hawa: hamosu dunu Mousesema olelei, amo bu dawa:ma. Amo sema amola hamoma:ne sia:i Na da Sainai Goumia, Isala:ili dunu huluane ilima nabawane fa:no bobogema:ne, Mousesema i.
5Amo eso bagadedafa Na da hamosea, osobo bagade fifi asi gala dunu huluane da bagadewane beda:mu. Be hidadea, Na da balofede dunu Ilaidia amo dilima asunasimu.
6E da eda amola mano huluane gilisilisimu. Be agoane hame ilegei ganiaba, Na da dilia soge wadela:lesila:loba.” Sia: ama dagoi