Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - Mak

Mak 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Jisas i mekim sampela tok piksa long ol bikman bilong ol Juda. Em i tok olsem, “Wanpela man i bin wokim wanpela gaden wain, na i banisim. Na em i wokim hul olsem tang bilong krungutim na memeim ol pikinini wain, na em i wokim haus bilong ol man i ken i stap na was long gaden. Na em i putim dispela gaden long han bilong sampela man i laik wok bisnis long en. Na em yet i go long wanpela longwe ples.
2Orait long taim bilong ol diwai wain i karim kaikai, em i salim wanpela wokboi i go long ol man i wok long gaden wain. Em i laik bai ol i givim em sampela kaikai bilong dispela gaden.
3Tasol ol man i wok long gaden ol i holimpas dispela wokboi na paitim em nogut, na ol i rausim em i go nating.
4Na papa bilong gaden i salim narapela wokboi i go long ol. Na ol i brukim het bilong en na mekim nogut long en.
5Na em i salim wanpela wokboi moa. Na ol i kilim dispela wokboi i dai. Na bihain em i salim planti wokboi moa i go long ol. Na ol i paitim sampela, na ol i kilim sampela i dai.
6Na wanpela man moa tasol i stap. Dispela man em pikinini bilong en, em i laikim tumas. Tasol las tru em i salim dispela pikinini i go long ol man i wok long gaden. Papa i tok olsem, ‘Bai ol i harim tok bilong pikinini bilong mi.’
7Tasol ol dispela man i wok long gaden ol i toktok namel long ol yet olsem, ‘Dispela man hia bai i kisim olgeta samting bilong papa bilong en. Goan, yumi kilim em i dai, na bai yumi yet i holim dispela gaden.’
8Olsem na ol i kisim em na kilim em i dai. Na ol i tromoi bodi bilong en i go ausait long gaden.
9“Orait papa bilong gaden wain bai em i mekim wanem? Harim. Em bai i kam na kilim i dai ol dispela man i wok long gaden. Na em bai i givim dispela gaden wain long ol arapela man.
10“Ating yupela i no bin ritim dispela hap tok i stap long buk bilong God, a? Dispela tok i olsem, ‘Dispela ston ol kamda i ting em i nogut na ol i rausim, nau em i kamap nambawan ston bilong strongim banis bilong haus.
11Bikpela yet i mekim dispela samting i kamap, na mipela i lukim em i gutpela tru.’”
12Ol bikman i save, Jisas i laik sutim tok long ol tasol na em i mekim dispela tok piksa. Ol i laik tru long holimpas Jisas, tasol ol i pret long ol manmeri. Olsem na ol i lusim em na ol i go.
13Ol bikman i salim sampela Farisi wantaim sampela man bilong lain bilong Herot i go long Jisas. Ol i laik trikim Jisas long mekim sampela tok i no stret, bai ol i ken kotim em long tok bilong em yet.
14Orait ol i kam na ol i tokim em olsem, “Tisa, mipela i save, yu man bilong tok tru. Na yu no save pret long wanpela man. Yu save mekim wankain tok long olgeta man, maski ol i gat nem o ol i no gat nem. Long tok tru tasol yu save skulim ol manmeri long pasin bilong God. Orait, yu ting wanem? I orait long yumi ken givim takis long Sisar, o nogat? Yumi mas givim, o nogat?”
15Tasol Jisas i save pinis long giaman bilong ol, na em i tokim ol olsem, “Watpo yupela i traim mi? Kisim wanpela mani i kam na mi lukim.”
16Na ol i kisim wanpela mani i kam. Na em i askim ol, “Dispela piksa na dispela nem em i bilong husat?” Na ol i tok, “Bilong Sisar.”
17Na Jisas i tokim ol olsem, “Orait samting bilong Sisar, em yupela i mas givim long Sisar. Na samting bilong God, em yupela i mas givim long God.” Ol i harim tok bilong en na ol i kirap nogut tru.
18Orait nau ol Sadyusi i kam long Jisas. Ol dispela lain i save tok, ol man i dai pinis, bai ol i no inap kirap bek. Orait ol i askim Jisas olsem,

19“Tisa, Moses i bin raitim wanpela tok bilong yumi olsem. Sapos wanpela man i dai, na em i no gat pikinini, tasol meri bilong en i stap yet, orait brata bilong dispela man i mas maritim dispela meri na kamapim ol pikinini, bai lain bilong brata bilong en i no ken pinis.
20Orait wanpela taim 7-pela brata i stap. Namba wan em i kisim meri, na bihain em i dai, na i no gat pikinini.
21Olsem na namba 2 brata i kisim dispela meri. Na em tu i dai, na i no gat pikinini. Na namba 3 brata em tu i mekim wankain pasin.
22Olsem tasol dispela 7-pela brata olgeta ol i maritim dispela meri, na ol i no gat pikinini, na ol i dai. Na bihain tru, meri tu em i dai.
23Orait bihain, taim ol man i dai pinis ol i kirap bek, dispela meri bai i stap meri bilong husat tru? Yu save, ol 7-pela man i bin kisim em na em i stap meri bilong ol.”
24Orait Jisas i tokim ol olsem, “Yupela i no save long ol tok i stap long buk bilong God. Na yupela i no save long strong bilong God tu. Olsem na yupela i mekim tok kranki.
25Long taim ol man i dai pinis, ol i lusim matmat na i kirap bek, ol dispela lain manmeri bai ol i no inap marit. Nogat. Bai ol i stap olsem ol ensel bilong heven.
26“Tasol long dispela tok bilong ol man i dai pinis na i kirap bek, ating yupela i no bin ritim long buk bilong Moses dispela stori bilong liklik diwai i paia? Long dispela stori God i tokim Moses olsem, ‘Mi God bilong Abraham na bilong Aisak na bilong Jekop.’
27God em i no God bilong ol man i dai pinis. Nogat. Em i God bilong ol man i stap laip. Olsem na tok bilong yupela i kranki tru!”
28Wanpela saveman bilong lo i kam, na em i harim ol Sadyusi i pait long toktok wantaim Jisas. Na em i harim Jisas i bekim tok bilong ol gutpela tru. Olsem na em i askim Jisas, “Wanem lo em i winim olgeta lo na i namba wan?”
29Jisas i bekim tok bilong em olsem, “Namba wan lo em i dispela, ‘Yupela Israel, harim gut. Bikpela em wanpela tasol em i God bilong yumi.
30Yupela i mas laikim God, Bikpela bilong yumi. Yupela i mas laikim em tru long bel bilong yupela na long spirit bilong yupela na long tingting bilong yupela na long strong bilong yupela.’
31Na namba 2 lo em i dispela, ‘Yu mas laikim ol wantok olsem yu laikim yu yet.’ I no gat narapela lo i bikpela na i winim dispela tupela lo.”
32Orait dispela saveman bilong lo i tokim Jisas olsem, “Tisa, tok bilong yu i gutpela. I tru, Bikpela wanpela tasol em i God, na i no gat narapela God i stap.
33Yumi mas laikim em tru long bel bilong yumi na long save bilong yumi na long strong bilong yumi. Na yumi mas laikim ol wantok olsem yumi save laikim yumi yet. Sapos yumi bihainim dispela tupela lo, orait dispela pasin em i winim olgeta ofa ol i save kukim olgeta long paia, na i winim olgeta kain ofa.”
34Jisas i harim dispela man i bekim tok olsem man i gat gutpela save, na Jisas i tokim em olsem, “Yu no i stap longwe long kingdom bilong God.” Na olgeta man i pret long askim Jisas long wanpela samting moa.
35Jisas i stap insait long banis bilong tempel na em i wok long givim tok long ol manmeri. Em i tok olsem, “Olsem wanem na ol saveman bilong lo i save tok olsem, man God i makim bilong kisim bek ol manmeri bilong en, em i pikinini bilong Devit?
36Holi Spirit i givim tingting long Devit, na Devit yet i tok, ‘Bikpela i tokim Bikpela bilong mi olsem, “Yu sindaun long han sut bilong mi inap mi putim ol birua bilong yu i stap aninit long yu.” ’

37Devit yet i kolim dispela man Bikpela bilong em. Orait olsem wanem na dispela man em i pikinini bilong Devit?” Bikpela lain manmeri i stap, na ol i amamas tru long harim tok bilong Jisas.
38Na Jisas i skulim ol, na em i tok olsem, “Yupela lukaut long ol saveman bilong lo. Ol i save laikim tumas long putim longpela klos na wokabaut i go. Ol i laikim tumas long ol manmeri i mas givim gude long ol long ol ples bung.
39Ol i laikim tumas long kisim ol namba wan ples bilong sindaun long ol haus lotu, na ol i save laik long kisim ol namba wan sia long ol bikpela kaikai.
40Ol i save trikim ol meri, man bilong ol i dai pinis, na stilim ol haus bilong ol. Na ol i save giaman long mekim ol longpela prea. Long taim bilong kot ol bai i kisim bikpela hevi moa.”
41Jisas i sindaun klostu long bokis mani bilong tempel. Na em i lukim ol manmeri i kam putim ol ofa long bokis. Na planti maniman i putim planti mani.
42Na wanpela rabismeri, man bilong en i dai pinis, em i kam na i tromoi tupela liklik mani, inap olsem wan toea.
43Na Jisas i singautim ol disaipel bilong en i kam, na em i tokim ol olsem, “Mi tok tru long yupela, dispela rabismeri, man bilong en i dai pinis, em i givim bikpela mani moa, i winim olgeta mani ol arapela manmeri i bin putim long bokis mani bilong tempel.
44Dispela olgeta manmeri ol i gat planti mani i stap, na ol i tromoi hap tasol i go long bokis. Tasol dispela meri em i sot tru, na em i tromoi olgeta mani bilong en. Em i no gat mani moa i stap bilong baim kaikai.”