Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - Kɑdɑsii

Kɑdɑsii 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ dɛ̀ mmɔkɛ yɛbie ntɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀nɑ̀ɑ̀, kɛ̀ nní nwɛ̃ti Sedisɑdɛmmu kɛ nɛínɛ̀ Bɑnnɑbɑɑsi nɛ̀ Titi.
2Kɛ yɛ̃́ Kuyie ndo n nɑ̀kɛ́mɛ̀ kɛ dɔ̀ n kɔtɛ. Nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ni Kirisi kɔbɛ tĩ̀rɛ̀ kɛ̀ ti tíí, kɛ̀ m bɛ̀ nɑ̀kɛ́ Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì n nɑ́ɑ́ ntì bɛ̀ɛ̀ í tú Sifubɛ. N do í dɔ́ m pĩ mmùù tɔ̃mmú ntú dɛtetìrɛ̀ kɔ̃mu, kɛ̀ dɛɛ̀ nte kɛ̀ n kɔtɛ kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́.
3Bɛ̀ mɛ nyí nti yetɛ, kɛ̀ dɛɛ̀ nte Titi nɛ̀ wè ti nɛiti, wèè í tú Sifu, bɛ̀ í nduɔ́ nkòo cɑ̃ntɛ́.
4Mucɑ̃mmù kó tinɑ́ɑǹtì nɑ bɑ́ nhɑ̃nnɛ́ bɛ̀ɛ̀ soú nkɛ tú bɛ̀ tú ti kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ tɑnní kɛ dɔ́ kɛ́yɑ̀ Yesu Kirisi ti dènnɛ mɛ̀ɛ̀ botí ikuɔ́ miɛkɛ. Bɛ̀ do dɔ́ kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́ ti tɑnnɛ́ ikuɔ́ kó tidɑɑtì miɛkɛ nkɛ.
5Ti í nyie mbɛ kpɛti, bɑ́ sɑ́m̀pɔ́, ti yɑ̀ɑ̀ bo ceetɛ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì.
6Bɛ̀ɛ̀ do tú Kirisi kɔbɛ tĩ̀rɛ̀ kó bɛnìùbɛ̀ diɛbɛ̀ bɛ̀ í nni nyíɛ́ itié mmɑì. Mí mborɛ̀ timɔu timɑ́ɑ̀ ndi, Kuyie nyí bɑɑ̀tì òmɔù.
7Bɛ̀ do bɑntɛ́mu Kuyie nni ntɑ̃ɑ̃tɛ́mɛ̀ kɛ nnɑ́ɑ́ nTinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì bɛ̀ɛ̀ í tú Sifubɛ, kɛ́ndònnɛ̀ kù tɑ̃ɑ̃tɛ́mɛ̀ Piɛri kòò tì nɑ̀ɑ́ nSifubɛ.
8Kuyie nkùù tɔ̃ mPiɛri kòò nɑ̀ɑ́ nSifubɛ, kuù n tɔ̃ kɛ̀ n nɑ̀ɑ́ mbɛ̀ɛ̀ í tú Sifubɛ.
9Isɑku nɛ̀ Piɛri nɛ̀ Isɑ̃ɑ̃ bɛ̀ɛ̀ ni Kirisi kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ bɑntɛ́ Kuyie nkuù n duɔ́mmɛ̀ dɛ kó mutɔ̃mmú, kɛ́yɔ̃kii mí nnɛ̀ Bɑnnɑbɑɑsi ti nɔu, dɛ̀ɛ̀ bɛnkú kɛ dò nti wɛ̃nnɛ́ tinɑ́ɑǹtì. Kɛ̀ ti kɔtɛ bɛ̀ɛ̀ í tú Sifubɛ bíɛ́kɛ̀ kɛ̀ bɛmbɛɛ kɔtɛ Sifubɛ bíɛ́kɛ̀.
10Bɛ̀ do ti nɑ̀kɛ́ kɛ tú ti nteénnɛ̀ bɛ kó bɛcĩ̀rìbɛ̀ mbɛ, kɛ sɔ̃́ n diɛ nkɛ mɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri.
11Piɛri kɔ̀tɛní dìì mɔ̀nnì Ãntiyɔsi kɛ̀ nh ò kpɑnnɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ ììkɛ̀ kɛ yɛ̃́ ò dɔ̀ɔ̀mɛ̀ dɛ̀ɛ̀ í wenni.
12Ò do wɛ̃ńnɛ̀mu Kirisi kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ í tú Sifubɛ kɛ yo, kɛ̀ Isɑku tɔ̃rɛ̀ɛ tuɔkɛní kòo yɛ̀ yɔ̀tɛ kɛ́sɔri bɑ́ ò tɛ̃́nkɛ í mbɛ̀ wɛ̃ńnɛ̀.
13Kɛ̀ Sifubɛ tɔbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ cɔutɛ́ Kirisi kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́nɛ̀ Piɛri kɛ́sɔri, kɛ̀ Bɑnnɑbɑɑsi múnkɛɛ mɛ ndɔ̀ɔ̀.
14M bɑntɛ́ dìì mɔ̀nnì ò tɛ̃́nkɛ í tũmmɛ̀ timɔ́mmɔnti weti weti, kóò nɑ̀kɛ́ bɛnìtìbɛ̀ ììkɛ̀ kɛ dɔ̀: Fɔ̃́ nSifu nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ í tú Sifubɛ di sòò wɛ̃ḿmu, dɛ̀ dòmmɛ kɑ̀ɑ dɔ́ kɛ́ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀nɛ̀ muwɛ̃rímú kɛ̀ bɛ̀ɛ tũnnɛ Sifubɛ kó ikuɔ́?
15Mí nnɛ̀ fɔ̃́ nti tú Sifubɛ mbɛ ti í tú ibotí ìì í tũ nKuyie.
16Ti yɛ̃́mu kɛ dò nKuyie nhɔ̃ɔ̃ wénkùnnɛ onìtì o tɑ̃́ dìì mɔ̀nnì ndi Yesu, dɛ̀ í tú ò tũ̀ mmɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nyikuɔ́. Ti tɑ̃́ Yesu Kirisi nwe kɛ̀ Kuyie nti wénkùnnɛ dɛ̀ í tú ti tũ mmɛ̀ɛ̀ kpɛ́í ikuɔ́, kɛ yɛ̃́ Kuyie nhɔ̃ɔ̃ í nwénkùnnɛ òmɔù ò tũ̀ mmɛ̀ɛ̀ kpɛ́í ikuɔ́.
17Ti dɔ́ Kuyie nti wénkùnnɛ Kirisi kpɛ́í nkɛ, kɛ̀ bɛ̀ ti wúó mbɛ̀ɛ̀ í tũ nKuyie, bɛ̀ɛ̀ í tũ nyikuɔ́. Dɛndɛ bɛnkú kɛ dò nKirisi weè te kɛ̀ ti dɔɔ̀ri mɛyɛi nɑɑ̀? Ɔ́ɔ̀!
18Kɛ̀ n wɛ̃̀tɛ kɛ tũ̀nnɛ ikuɔ́ n yetɛ ì, n tũ n do ì yetɛ́nɛ̀mu.

19Dɛ̀ɛ̀ tu ikuɔ́ bíɛ́kɛ̀ n kumu, kɛ yɛ̃́ n yí nɑmɛ̀ kɛ ì tũ̀nnɛ kɛ̀ ì n kùɔ. Di mmɔ̀nnì kɛ̀ n fòù Kuyie nkó mufòmmu.
20Bɛ̀ n wɛ̃nnɛ́nɛ̀ Kirisi nwe kudɑpɑ̃ɑ̃tí kɛ kùɔ míì tɛ̃́nkɛ í fòù, Kirisi weè fòù m miɛkɛ. M mɔkɛ mùù fòmmu di mmɔ̀nnì m mù fòù n tɑ̃́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ Kuyie mBirɛ, dɛ̀ɛ̀ n dɔ́ kɛ ku n kpɛ́í.
21M bɑ́ɑ́ yetɛ Kuyie nkó mɛsɑ̀ɑ̀, kɛ̀ kù ɔ̃ɔ̃ wénkùnnɛ onìtì ò tũ mmɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ ikuɔ́, Kirisi tũ nku dɛtetìrɛ̀ ndɛ.