Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - Kɑdɑsii

Kɑdɑsii 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Díndi Kɑdɑsii kɔbɛ di yɛimmɑɑ̀? Bɛ̀ di fèntɛmɑɑ̀? N di nɑ̀kɛ́mu pɑ́íí Kirisi kó mukṹṹ nkpɛti.
2N yóó di bekɛ tìmɑtì mɑ́ɑ̀ ndi, Kuyie ndi duɔ́ nku Yɑɑ́ ndi tũ mmɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ ikuɔ́ɑ̀, kɛ̀ di kèè mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nTinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì kɛ tì yie?
3Dɛ̀ dòmmɛ kɛ̀ di yɛi mmɛmmɛ, di ketɛ́nɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù kɛ nɛ́ dɔ́ kɛ́dentɛnɛ̀ bɑ̀mbɑ̀ ndi mɔ́mmɔmbɛ kó muwɛ̃rímɑ́ɑ̀?
4Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mùu di bɛnkɛ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ tú dɛtetìrɛ̀ ndɑɑ̀? Dɛ̀ bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́ntú dɛtetìrɛ̀.
5Kuyie ndi duɔ́ nku Yɑɑ́ nkɛ dɔɔri tidiɛtì di cuokɛ̀ di tũ mmɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ nyikuɔ́ɑ̀, kɛ̀ di kèè mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nTinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì kɛ ti tɑ̃́?
6Tì wɑ̃̀rimu kɛ tú: Abɑrɑhɑmmu do yie nKuyie nkɛ̀ kùu ò wénkùnnɛ, ò yie mmɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkù yɛ̃ mmù.
7N yɛ̃́nɛ̀ tũ̀nkɛ kɛ dò mbɛ̀ɛ̀ tɑ̃́ Kuyie mbɛɛ̀ tú Abɑrɑhɑmmu kó iyɑɑ̀bí mɔ́mmɔnyi.
8Ti wɑ̃̀rimu nɛ̀ dimɔ̀nnì kɛ tú: Kuyie mbo wénkùnnɛ bɛ̀ɛ̀ í tú Sifubɛ bɛ̀ kù yie mmɛ̀ɛ̀ kpɛ́í. Dɛɛ̀ do te kɛ̀ kùu nɑ̀kɛ́ Abɑrɑhɑmmu kɛ dɔ̀: Nɛ̀ ɑ kpɛ́í m bo dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nyibotí imɔu.
9Abɑrɑhɑmmu do tɑ̃́ Kuyie nku kɛ̀ kùu ò dɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀. Mɛɛ̀ botí nku bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ bo yie nKuyie nkù múnkɛ bo bɛ̀ dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀.
10Bɛ̀ɛ̀ tũ̀ nyikuɔ́, kɛ̀ bɛ yɛ̀mmɛ̀ dò nyì bo bɛ̀ dɛɛtɛ́ bɛ̀ bo yɑ̀. Ti wɑ̃̀rimu kɛ tú: Kɛ̀ wèè í dɔɔri ikuɔ́ imɔu yɛ̃mmɛ̀ ò bo yɑ̀.
11Onìtì bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́wenkɛ Kuyie nyììkɛ̀ ò tũ mmɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nyikuɔ́. Tì wɑ̃̀rimu kɛ tú: Wèè wetí ò bo nfòù ò tɑ̃́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í.
12Ikuɔ́ kó kucɛ í wɛ̃nnɛ́ Kirisi kɔku. Ti wɑ̃̀rimu kɛ tú: Kɛ̀ wèè tũ̀ nyikuɔ́ wè ndɔɔri ì yɛ̃mmɛ̀ imɔu.
13Kirisi tùótɛ́ ikuɔ́ do ti dɔɔri mɛ̀ɛ̀ yɛi mmɛ kɛ tɔ. Kɛ yɛ̃́ tì wɑ̃̀rimɛ̀ kɛ tú: Kɛ̀ bɛ̀ bɑɑkɛ́ wè kudɑpɑ̃ɑ̃tí ò tú Kuyie ncɔ̃ɔ̃ wènwe.
14Nɛ̀ Yesu borɛ̀ ndɛ ibotí imɔu pɛ̀tɛ́mɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nKuyie ndo nɑ̀kɛ́ Abɑrɑhɑmmu mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í. Nɛ̀ Yesu Kirisi borɛ̀ ndɛ ti pɛ̀tɛ́mɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù Kuyie ndo nɑ̀kɛ́ mùù kpɛ́í.
15N kɔbɛ wéntɛ́nɛ̀ mɛborimɛ dòmmɛ̀. Kòo nìtì dɔú ndinùù nɛ̀ otɔù kɛ wɑ̃̀ri, òmɔù ɔ̃ɔ̃ í ntì cèètɛ.
16Kuyie ndo nɑ̀kɛ́ mɛ̀ɛ̀ botí Abɑrɑhɑmmu kɛ dɔ̀ nɛ̀ o yɑɑ̀birɛ ndɛ, kù í yĩ nɛ̀ o yɑɑ̀bí kɛ̀ dɛ̀ bo ndò nyì sũ, kù tu o yɑɑ̀birɛ kɛ yɛ̃ nKirisi nwe omɑ́ɑ̀.
17Ntɛ n dɔ́ kɛ́ di nɑ́kɛ́ tì: Kuyie ndo nɑ̀kɛ́mu kɛ dɔ̀ kù yóó dɛɛtɛ́ bɛ̀ɛ̀ kù tɑ̃́, kɛ yóó bɛ̀ dɛɛtɛ́, ikuɔ́ ìì tùɔ̀kɛní yɛbie nsikɔusìnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ sipísìtɑ̃ɑ̃ti (430) kó difɔ̃nkúò bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́ tì pɑ̀ɑ nyoo ìi tì cèètɛ.
18Kɛ̀ ikuɔ́ do yóó nɑ kɛ́ ti dɛɛtɛ́ Kuyie nnɑ bɑ́ nnɑ̀kɛ́ tìmɑtì Abɑrɑhɑmmu, kù do ò nɑ̀kɛ́mu kɛ dɔ̀: Kù yóó ò dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ mɛ̀ nhò dɔ̀ɔ̀.

19Bɑ nnɛ́ te kɛ̀ Kuyie ndɔú nyikuɔ́? Kù í dɔú nkɛ̀ dɛ̀ bo bɛnkɛ bɛnìtìbɛ̀ mbɛ bɛ̀ cɑɑ̀rìmɛ̀. Ikuɔ́ do dò nkɛ́mbo kɛ́bennɛ́nɛ̀ Abɑrɑhɑmmu yɑɑ̀birɛ bo kɔ̀tɛnímɛ̀ mmɛ wenwe wèè tɑ̀unko Kuyie nnɛ̀ bɛnìtìbɛ̀, Kuyie ntɔ̃rɛ̀ yɛɛ̀ do ì nɑ̀kɛ́ onìtì kòo ì tùò mbɛtɔbɛ̀.
20Kòo nìtì bo omɑ́ɑ̀ dɛ̀ ɔ̃ɔ̃ í mbékú otɔù mɔù wèè bo ò tɑunnɛ̀. Kuyie mbo kumɑ́ɑ̀ ndi.
21Dɛndɛ tú ikuɔ́ pietinɛ̀mu Kuyie nnɑ̀kɛ́ tɑ̀ɑ̀? Bìtì, kɛ̀ ikuɔ́ do nyóó ti dɛɛtɛ́, Kuyie nnɑ nwénkùnnɛ bɛnìtìbɛ̀ ikuɔ́ miɛkɛ nkɛ.
22Ti wɑ̃̀rimu kɛ tú: Mɛyɛi ntiekɛ kutenkù kumɔu, bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ tɑ̃́ ti Yiɛ̀ nYesu Odɛɛtíwè bɛɛ̀ yɑ̀u Kuyie ndo yɛ̃ nkù yóó ti dɔɔ̀ mɛ̀ɛ̀ sɑ̀ɑ̀.
23Kuyie mmu ndo í ti kpetɛ́ dìì mɔ̀nnì mɛtɑ̃́kùmɛ̀ kó kucɛ kɛ̀ ikuɔ́ iì ti te. Kɛ̀ ti tú i kó tidɑɑtì kɛ kémmúnɛ̀ kù bo ti bɛnkɛmɛ̀ mɛtɑ̃́kùmɛ̀ kó kucɛ.
24Ikuɔ́ iì do ti cɛ̃mmú kɛ kémmúnɛ̀ Yesu bo kɔtɛnímɛ̀. Di mmɔ̀nnì Kuyie nhɔ̃ɔ̃ ti wénkùnnɛ ti tɑ̃́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ Yesu.
25Odɛɛtíwè mɛ ntùɔ̀kɛnímɛ̀, ikuɔ́ tɛ̃́nkɛ í dò nkɛ́ nti cɛ̃mmú.
26Kɛ yɛ̃́ di mmɔ̀nnì ti mɔu ti túmɛ̀ Kuyie nkó ibí nyi ti tɑ̃́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nYesu Kirisi.
27Bɛ̀ ɑ̃nnɛ́ díndi bɛ̀ bɑ̀tɛ́mmù kɛ di wɛ̃nnɛ́nɛ̀ Kirisi, di ò dòntɛnɛ̀mu.
28Òmɔù tũ ntɛ̃́nkɛ í cɑ̃̀ɑ̃́nnɛ̀ otɔù, Sifu nɛ̀ wèè í tú Sifu, kudɑɑkù nɛ̀ wèè í tú kudɑɑkù, onitipòkù nɛ̀ onitidɔ̀ù, bɛmɔu bɛ̀ wɛ̃nnɛ́ onìtì omɑ́ɑ̀ ndi Yesu Kirisi kó mɛtɑummɛ̀ miɛkɛ.
29Kɛ̀ di tú Kirisi kɔbɛ, di tú Abɑrɑhɑmmu yɑɑ̀bí nyi, ìì yóó tiekɛ Kuyie ndo yɛ̃ nkù yóó duɔ́ ndɛ̀ Abɑrɑhɑmmu.